Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 708 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 503 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 703 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200- Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at Tjekkiet set i et tiltrædelsesperspektiv ikke ville få særlige vanskeligheder på områderne uddannelse og ungdomsanliggender.

Rapporten fra november 1998 bekræftede stort set denne evaluering.

Rapporten fra oktober 1999 fremhævede, at Tjekkiet havde gjort fremskridt på området gennem vedtagelse af lovgivning og gennem deltagelse i EU-programmerne. Der var ligeledes blevet vedtaget en ungdomspolitik med fastlagte mål indtil år 2002.

I rapporten fra november 2000 konstateredes det, at Tjekkiet fortsat gjorde fremskridt med gennemførelsen af den vedtagne lovgivning på dette område, særligt hvad angik undervisning, erhvervsuddannelse og deltagelse i EF-programmerne. Tjekkiet havde ligeledes gjort fremskridt hvad angår undervisning af børn fra kulturelt og socialt dårligt stillede miljøer, men situationen var uændret i forbindelse med undervisning af børn af vandrende arbejdstagere.

I januar 2000 godkendte regeringen det nationale program til udvikling af sport for alle.

I rapporten fra november 2001 blev det vurderet, at Tjekkiet fortsat gjorde fremskridt, hvad angår decentralisering af uddannelsessystemet. I rapporten blev det dog også konstateret, at det tjekkiske parlament har afvist den nye skolelov.

I rapporten fra oktober 2002 fremhævedes de fremskridt, Tjekkiet havde gjort på området. Det understregedes dog, at der stadig skal gøres en indsats, for så vidt angår den praktiske anvendelse af de nye bestemmelser om skolegang for vandrende arbejdstagere. Rapporten fra november 2003 var en bekræftelse af, hvad der stod i rapporten fra 2002.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, hvori også indgår en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, med respekt for disses kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) hvad angår undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne;
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127), med henblik på at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa, der for nylig er ført ajour i form af en ny generation af programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo (esdeen) og Ungdom (esdeen).

EVALUERING

I januar 1999 trådte en ny lov om de videregående uddannelser i kraft. Denne lov giver mulighed for oprettelse af faciliteter for videregående uddannelse i den private sektor og skaber forudsætninger for en tertiær uddannelsessektor uden for universiteterne. Desuden behandles spørgsmålet om kvaliteten af universiteternes forvaltning. Denne lov blev ændret i 2001, og der indførtes et krav om bestået studentereksamen, før en videregående uddannelse påbegyndes.

Tjekkiet har en overordnet ramme for ungdomspolitikken, i hvilken principperne og målene i konventionen om børns rettigheder indgår. Den berører ligeledes spørgsmålet om børn af sigøjnere i et dokument, som dog er uklart med hensyn til ansvar og tidsplan og ikke indeholder oplysninger om nogen specifik finansiering.

Tjekkiet har siden den 1. oktober 1997 med succes deltaget i programmerne Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og Ungdom (esdeen).

I det store og hele har Tjekkiet gjort store fremskridt inden for erhvervsuddannelsesområdet i løbet af år 2000 med oprettelsen af en institutionel ramme, der bl.a. omfatter ministeriet for uddannelse, ungdom og sport, de lokale myndigheder samt et råd for de videregående uddannelsesinstitutioner. Tjekkiet har ligeledes gjort fremskridt i forbindelse med decentraliseringen af det almene og faglige uddannelsessystem til fordel for regioner og kommuner. Men forslaget til en ny skolelov blev afvist af parlamentet i maj 2001.

Der skal gøres en ekstra indsats hvad angår anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer inden for uddannelsesområdet, gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige færdigheder for lovregulerede fag og undervisning af børn af vandrende arbejdstagere. Derudover skal eksaminationssystemet ved afslutning af uddannelser ændres, og der bør udarbejdes specielle prøver til handicappede elever.

Der er gjort fremskridt hvad angår undervisning af børn fra socialt og kulturelt dårligt stillede miljøer, hvoraf mange er sigøjnere.

I februar 2000 trådte en ændring af skoleloven i kraft. Denne ændring forbedrer hovedsageligt sigøjneres adgang til de højere uddannelser. Med loven om minoritetsgruppernes rettigheder, som blev vedtaget i maj 2001, udvides retten til at modtage undervisning på sit eget sprog til alle minoritetsgrupper. I den forbindelse er et nyt kultur- og skolecenter for sigøjnere åbnet i Breclav. Men direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere skal dog stadig gennemføres i den nationale lovgivning. Tjekkiet skal sikre en gennemførelse af direktivet, hvilket endnu ikke er sket.

Siden Kommissionens udtalelse fra 1997 er der sket jævnlige fremskridt i Tjekkiet. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig indstillet. Tjekkiet har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top