Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1997) 2002 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1998) 710 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 509 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000)709 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001)700 endelig - SEK(2001)1752 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002)700 endelig - SEK(2002)1408 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 erklærede Europa-Kommissionen, at Polen set i et tiltrædelsesperspektiv ikke ville få særlige vanskeligheder på områderne uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender.

Rapporten fra november 1998 bekræftede i det store og hele denne første vurdering, selv om de polske myndigheder dog samtidig opfordredes til at gøre en særlig indsats inden for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og erhvervsuddannelse.

Rapporten fra oktober 1999 konstaterede, at der var sket fremskridt på området, men opfordrede samtidig til, at man viser erhvervsuddannelsesområdet større opmærksomhed. Samarbejdet mellem de berørte myndigheder bør fremmes, således at Polen får et uddannelsessystem, der kan give de unge nye fremtidsmuligheder, især i de regioner, der er mest berørt af den økonomiske og sociale omstilling.

Rapporten fra november 2000 påpegede, at selv om der var sket nogle fremskridt på lovgivningsområdet, manglede man stadig at vedtage EU-retten, der oven i købet er ret begrænset på dette område. Gennemførelsen af uddannelsesreformerne fortsatte, dog med visse vanskeligheder.

Rapporten fra november 2001 konstaterede, at Polen har gjort fremskridt med hensyn til at reformere sit uddannelses- og erhvervsuddannelsessystem og at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med direktivet om undervisning af børn af vandrende arbejdstagere. Dog manglede der stadig at blive etableret et ordentligt undervisnings- og erhvervsuddannelsessystem.

I rapporten fra oktober 2002 blev det vurderet, at der var sket nye fremskridt på det lovgivningsmæssige område, men at der stadig skulle gøres en indsats for at øge den administrative kapacitet.

I rapporten fra november 2003 bekræftes det, at Polen burde være i stand til at gennemføre EU-retten fra tiltrædelsestidspunktet. Polen skal dog fortsætte sine bestræbelser på at gennemføre bestemmelserne om undervisning af børn af vandrende arbejdstagere.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, hvori også indgår en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, med respekt for disses kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) hvad angår undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne;
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127), med henblik på at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa, der for nylig er ført ajour i form af en ny generation af programmer: Socrates, Leonardo og Ungdom.

EVALUERING

Den reform af uddannelsessystemet, som trådte i kraft i september 1999, tog primært sigte på at højne det almene uddannelsesniveau. Polen har valgt et gymnasialt uddannelsessystem, der lægger større vægt på den almene tekniske uddannelse og på de videregående uddannelser for at fremme de unges mobilitet, når de afslutter deres skolegang og derefter skal ud på arbejdsmarkedet. Desuden vil omfordelingen af det administrative ansvar til fordel for de regionale og lokale myndigheder (vojvodie, powiat, gmina) på længere sigt medføre en bedre fordeling af de økonomiske ressourcer.

Hvad erhvervsuddannelsesområdet angår, er det stort set blevet forbigået i denne reform, som hovedsagelig har været koncentreret om den almene uddannelse og de videregående uddannelser. Dette vil på mellemlang sigt kunne få konsekvenser for Polens konkurrenceevne, beskæftigelsesegnetheden, de udenlandske investeringer og omlægningen af landdistrikternes økonomi. Det er nødvendigt at tildele dette område mere opmærksomhed for blandt andet at indhente kvalifikationsunderskuddet i landdistrikterne og de fjerntliggende regioner samt i de regioner, hvor den industrielle omstrukturering kræver nye investeringer og nye job.

Polen har siden marts 1998 med succes deltaget i Fællesskabets programmer Ungdom for Europa (esdeen), Socrates (es de en fr) og Leonardo da Vinci, og der er oprettet nationale kontorer, som skal oplyse om og udbrede kendskabet til de enkelte programmer. I april 2002 vedtog Polen en lovbestemmelse, der gav udlændinge mulighed for at påbegynde og afslutte deres studier i Polen.

Polen fortsatte med uddannelsesreformerne, navnlig når det gælder undervisere. I januar 1999 vedtog landet en ændring af ansættelsesvilkårene for undervisere, hvorved der blev indført et nyt karrieresystem, hvor forfremmelse gøres afhængig af, at den pågældende har erhvervet yderligere kvalifikationer. Ændringen af ansættelsesvilkårene tager sigte på at afhjælpe det store problem, der består i lønforskellene hos undervisere, for at kunne tiltrække flere dygtige og engagerede pædagoger. De bebudede lønstigninger for undervisere i 2000 er imidlertid blevet forsinkede på grund af budgetunderskud hos visse lokale myndigheder, der skal bevilge lønningerne.

I den forbindelse blev det nationale undervisningsministerium i oktober 2001 omstruktureret og omdøbt til det nationale undervisnings- og sportsministerium. Der er blevet oprettet en ny afdeling for uddannelse og erhvervsuddannelse og for videreuddannelse, som har fået tilført yderligere kapacitet.

En ændring af skoleloven trådte i kraft i januar 2001 og bragte Polens lovgivning i overensstemmelse med direktivet om undervisning af børn af vandrende arbejdstagere. Der er dog stadig spørgsmål, der kræver en indsats på dette område.

Polen skal for at afslutte forberedelsen af tiltrædelsen gøre en særlig indsats for at skaffe administrativ kapacitet til at gennemføre EU-retten på området og mere generelt for at gennemføre undervisningsreformen.

Siden Kommissionens udtalelse fra 1997 er der sket jævnlige fremskridt i Polen. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttet. Polen har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 04.03.2004

Top