Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2007 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 706 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 507 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 707 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1750 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1406 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003 1204 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at Litauen set i et tiltrædelsesperspektiv ikke ville få særlige vanskeligheder på områderne uddannelse og ungdomsanliggender.

I rapporten af november 1998 konstateredes det imidlertid, at der kun var gjort begrænsede fremskridt på dette område.

I rapporten af oktober 1999 konstaterede Kommissionen, at reformen af uddannelsessystemet er begyndt. I denne forbindelse blev der i februar 1999 udstedt retningslinjer for en reorganisering af det generelle undervisningssystem. Siden november 1998 har Litauen deltaget i EU-programmerne Leonardo da Vinci (esdeen), Socrates (es de en fr) og i program for unge III (esdeen).

I rapporten af november 2000 fremhævedes det, at Litauen havde gjort fremskridt med hensyn til reformen af sine uddannelsessystemer og med hensyn til indførelsen af EU-standarder. Landet burde på grundlag af de resultater, der var opnået, have forsøgt at få afsluttet den lovmæssige tilpasning og reformen af systemerne for almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

I rapporten af november 2001 vurderedes det, at Litauen havde gjort visse fremskridt på dette område, fordi landet i december 2000 vedtog loven om langfristet finansiering af videnskab og uddannelse. Litauen deltog i anden generation af EU-programmerne Leonardo, Socrates og programmet for unge.

I rapporten fra oktober 2002 konstaterede Kommissionen, at der var gjort nye fremskridt, men at der stadig skulle gøres en indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet om børn af vandrende arbejdstagere og for at forbedre den administrative kapacitet i undervisningsministeriet.

I rapporten fra november 2003 vurderedes det, at Litauen i det store og hele overholder forpligtelserne i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne på uddannelsesområdet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, hvori også indgår en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, med respekt for disses kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) hvad angår undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne;
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127), med henblik på at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer, dvs. Socrates (es de en fr) og Leonardo da Vinci og "Ungdom for Europa"-programmerne, der for nylig er blevet ajourført med en ny generation af programmer, nemlig Socrates, Leonardo og Ungdom.

EVALUERING

Siden 1997 har Litauen været i gang med en reform af uddannelsessystemet. Denne reform omfatter især almen uddannelse og erhvervsuddannelse og er en opfølgning af de retsakter om erhvervsuddannelse, der blev vedtaget i 1997 og 1998 med henblik på at løse de særlige problemer, denne sektor stod overfor. I undervisningsloven er der fastsat bestemmelser om, at der skal oprettes videregående ikke-akademiske uddannelser, gennemføres kontrol med kvaliteten af studierne og indføres en række regler til sikring af en ensartet undervisningskvalitet. Desuden er den litauiske hvidbog om videregående uddannelser, som lægger et program for de videregående uddannelsers udvikling indtil 2015, blevet godkendt. I december 2000 vedtog det litauiske parlament loven om langfristet finansiering af videnskab og uddannelse.

Deltagelsen i Socrates, Leonardo da Vinci og "programmet for unge"-programmerne er tilfredsstillende, og de eksisterende nationale kontorer fungerer fint. Hvad angår de studerendes mobilitet undertegnede Litauen, Letland og Estland i februar 2000 en aftale om anerkendelse af akademiske eksamensbeviser for i større grad at muliggøre de studerendes mobilitet. Hvad angår ikke-forskelsbehandling af statsborgere fra EU er der i den nye undervisningslov, som blev vedtaget i marts 2000, fastsat bestemmelser om sikring af den frie bevægelighed og ligebehandling.

For at kunne afslutte forberedelsen af tiltrædelsen skal Litauen nu koncentrere sig om den nødvendige styrkelse af indsatsen for at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet om børn af vandrende arbejdstagere og for at forbedre den administrative kapacitet i undervisningsministeriet.

Siden Kommissionen afgav sin udtalelse i 1997, har Litauen gjort støtte fremskridt. Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbigt afsluttede (jf. 2002-rapporten). Litauen har ikke anmodet om en overgangsordning på dette område.

Seneste ajourføring: 08.03.2004

Top