Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1748 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Europa-Kommissionen udtryk for den opfattelse, at Ungarn set i et tiltrædelsesperspektiv ikke vil få særlige vanskeligheder på områderne uddannelse og ungdomsanliggender.

I rapporten fra november 1998 understregedes, at der var sket visse fremskridt, særligt med hensyn til Ungarns deltagelse i fællesskabsprogrammerne på dette område.

I rapporten fra oktober 1999 konstateredes det, at der ikke var sket nogen væsentlig udvikling, hverken på det lovgivningsmæssige eller på det institutionelle plan siden oktober 1998. Den ungarske politik på dette område var dog i vidt omfang tilpasset Den Europæiske Unions politik.

I rapporten fra november 2000 konstateredes det, at Ungarn i store træk havde tilpasset sig EU-retten og fortsat gjorde fremskridt, især med hensyn til at få undervisning og uddannelse op på niveau.

Af rapporten fra november 2001 fremgik det, at Ungarn havde arbejdet støt på reformen af sit uddannelsessystem. Der var blevet oprettet nye budgetposter til fordel for studerende og skoler. Ungarn deltager i anden generation af Leonardo- og Socrates-programmer og programmet for unge.

I rapporten fra oktober 2002 fremhævedes det, at der var sket nye fremskridt i Ungarn takket være det store program, der var blevet lanceret af uddannelsesministeriet, og som skulle gøre det muligt at gennemføre bestemmelserne i direktivet om skolegang for børn af vandrende arbejdstagere. Ungarn skulle dog fortsat gøre en indsats for at øge sin administrative kapacitet på området.

Af rapporten fra november 2003 fremgår det, at Ungarn overholder forpligtelserne og kravene vedrørende tiltrædelsen. Ungarn skal dog fortsat øge sin kapacitet til at gennemføre fællesskabsprogrammer og håndhæve Eu-retten vedrørende skolegang for børn af vandrende arbejdstagere.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

I EF-traktaten fastsættes følgende:

  • Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, hvori også indgår en europæisk dimension, ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, med respekt for disses kulturelle og sproglige mangfoldighed (artikel 149, tidligere artikel 126) hvad angår undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne;
  • Fællesskabet iværksætter en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner (artikel 150, tidligere artikel 127), med henblik på at lette dels tilpasningen til den industrielle udvikling, dels den erhvervsmæssige integration på arbejdsmarkedet.

Disse bestemmelser er først og fremmest omsat i praksis med gennemførelsen af tre omfattende programmer, dvs. Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci og "Ungdom for Europa"-programmerne, der for nylig er blevet ajourført med en ny generation af programmer, nemlig Socrates, Leonardo og Ungdom.

EVALUERING

På dette område er den ungarske politik allerede i vidt omfang tilpasset Den Europæiske Unions politik. Der har været udfoldet bestræbelser for at få gennemført direktivet om uddannelse af vandrende arbejdstageres børn, bl.a. for at give dem større mulighed for at modtage undervisning på deres oprindelige sprog og modtage undervisning i deres egen kultur. Lærere på skoler med et stort antal indvandrerbørn modtager en særlig uddannelse. Ungarn bør fortsætte sine bestræbelser på yderligere at tilpasse sig gældende EU-ret i forbindelse med skolegang for børn af vandrende arbejdstagere.

I løbet af 2002 har regeringen ligeledes iværksat en række tiltag til fordel for uddannelse af socialt dårligt stillede børn og har navnlig sat integration af roma-mindretallet i fokus. Undervisningsministeriet har også lanceret et stort program, som skulle gøre det muligt at gennemføre bestemmelserne i direktivet om skolegang for børn af migrantarbejdstagere.

Ungarn har siden september 1999 deltaget med udbytte i Fællesskabets programmer Socrates og Leonardo da Vinci og Ungdom. Der er oprettet nationale kontorer. Ungarn bør dog yderligere styrke sin kapacitet til at gennemføre fællesskabsprogrammerne.

For så vidt angår reformen af uddannelsessystemet, trådte en lov om udenlandske studerendes ret til indrejse og ophold i kraft i 2002. Administrationen af uddannelserne er blevet samlet, og der er skabt bedre betingelser for et samarbejde mellem uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet. I 2001 er der vedtaget en lov om voksenundervisning, og heri fastsættes rammerne for indførelse af livslang uddannelse i henhold til fællesskabsmodellen. Endvidere er uddannelsesbudgettet øget med næsten 30 % i 1999, og lærernes løn burde nå op på 125 % af den nationale gennemsnitsindkomst per person senest i 2006.

Hvad angår erhvervsuddannelse har Ungarn i løbet af 1999 gjort fremskridt i evalueringen af undervisningen og uddannelserne. Der er etableret et netværk af centre, der skal undersøge og evaluere den offentlige undervisning. Dette netværk deltager i iværksættelsen af et samlet system for kvalitetssikring og sikring af lige muligheder. Det nationale institut for erhvervsuddannelse har indledt et løbende program for standardisering og modernisering af registret over de faglige kvalifikationer, der kan erhverves i Ungarn.

Siden Kommissionens udtalelse fra 1997 er der sket jævnlige fremskridt. Forhandlingerne om kapitlet er midlertidigt indstillet (jf. 2002-rapporten). Ungarn har ikke ytret ønske om en overgangsordning på området.

Seneste ajourføring: 05.03.2004

Top