Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2010 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(99) 512 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 712 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1755 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEC(2003) 1208 - ikke offentliggjort i EFT]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Kommissionen, at der kan forventes en fuldstændig gennemførelse af EU's miljølovgivning i Slovenien på mellemlang sigt, forudsat at forslagene til en ny rammelovgivning og gennemførelsesbestemmelserne hertil realiseres, samt at det nationale miljøhandlingsprogram og miljøtiltrædelsesstrategien hurtigt vedtages. Kommissionen erklærede, at en effektiv overholdelse af en række retsakter, der kræver høje investeringsniveauer og betydelig administrativ indsats (f.eks. lovgivning om spildevandsbehandling, drikkevand, affaldshåndtering og luftforurening), kun ville kunne opnås på langt sigt.

I rapporten af november 1998 blev det fastslået, at det på trods af visse fremskridt i vedtagelsen af rammelovgivningen var nødvendigt at vedtage en række yderligere foranstaltninger med henblik på at efterleve prioriteterne på kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet. Udviklingen af de instrumenter (finansielle, administrative osv.), der er nødvendige for den fuldstændige gennemførelse af de juridiske bestemmelser, er én af de vigtigste opgaver, der forestår. Det var ligeledes vigtigt at afhjælpe de vanskeligheder, der skyldes den alvorlige personalemangel i ministeriet for miljø og fysisk planlægning og de tilknyttede organer.

I sin rapport fra 1999 skønnede Kommissionen, at Sloveniens tilpasningsniveau til regelværket på miljøområdet varierede stærkt fra den ene sektor til den anden. Niveauet var forholdsvis højt med hensyn til vand, naturbeskyttelse og affaldsforvaltning, men derimod lavt for forvaltning af industrielle risici, kemiske produkter samt genetisk modificerede organismer (GMO). Der skulle fortsat gøres en stor indsats på området, bl.a. i finansiel henseende. Kommissionen skønnede, at Slovenien skulle kunne mobilisere de nødvendige ressourcer til dette formål.

I rapporten fra 2000 understregedes det, at der havde været en markant udvikling i Slovenien med hensyn til formel tilpasning af den nationale lovgivning til EU-retten om miljø, navnlig inden for områderne horisontal lovgivning, affald og kemikalier. Der var også sket fremskridt med udarbejdelsen af planer for implementeringen af diverse direktiver. Ikke desto mindre skulle der vedtages supplerende foranstaltninger med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af EU-retten. Den administrative kapacitet skulle udbygges.

I rapporten fra november 2001 anførtes, at Slovenien havde gjort fremskridt med overtagelsen af EU-retten og med forberedelsen af gennemførelsen. Tilpasningen var næsten afsluttet inden for områderne horisontal lovgivning, affaldshåndtering, kemikalier og støj.

I rapporten af oktober 2002 anførtes, at der var vedtaget vigtig rammelovgivning. Overtagelsen af regelværket på miljøområdet var praktisk talt afsluttet. Den eneste undtagelse udgjordes af IPPC-direktivet. Gennemførelsen og kontrol af anvendelsen af regelværket er problematisk. Den administrative kapacitet var tilstrækkelig og var blevet udbygget yderligere.

I rapporten fra november 2003 fremhæves det, at Slovenien i det væsentlige overholder de tilsagn, der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Slovenien burde kunne gennemføre EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler-princippet, bekæmpelse af skader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Sloveniens udviklingspolitik ledes af princippet om bæredygtig udvikling og bør fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Det nationale slovenske miljøhandlingsprogram blev vedtaget i september 1999. Hermed sikres integreringen af miljøanliggender i de andre sektorer. Gennemførelsen af udviklingsstrategien for Slovenien er fortsat, navnlig inden for områderne transport, energi og landbrug.

Den horisontale lovgivning er på plads og i overensstemmelse med EU-retten, undtagen enkelte bestemmelser vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet. I november 2000 blev der vedtaget en strategi for nedbringelse af udledningen af drivhusgasser. Instrumentet til ratificering af Kyoto-protokollen blev vedtaget i juni 2002. Konventionen om beredskab, intervention og samarbejde i tilfælde af olieforurening blev ratificeret i april 2001. Der mangler at blive udpeget en myndighed med ansvar for den strategiske evaluering af virkningerne på miljøet.

Hvad angår luftkvaliteten er gennemførelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen bestemmelserne om kontrol af luftkvaliteten. I 2001 er der vedtaget forskrifter vedrørende kvaliteten af flydende brændstof.

Den nødvendige lovgivning om affald er vedtaget, og den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen nogle bestemmelser vedrørende økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med driften af deponier. Der skal fortsat arbejdes med etableringen af systemer til indsamling, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. I marts 2002 blev der godkendt et driftsprogram vedrørende genbrug og genvinding af emballageaffald for perioden frem til 2007. Der er vedtaget dekreter om gebyrer for affaldsrenovation og anvendelsen af olieprodukter. For emballageaffald er der indrømmet en overgangsperiode, der løber frem til december 2007.

Der er vedtaget lovgivning inden for vandkvalitet. Den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de seneste bestemmelser på vandområdet. Der skal lægges sidste hånd på oversigten over lokaliteter, hvor der udledes farlige stoffer, og et program for nedbringelse af forureningen på området. Der er vedtaget to programmer for opsamling og behandling af spildevand i byerne, og distributionsprojekter. I forbindelse med nitratdirektivet er hele Slovenien blevet erklæret følsomt område. Vandloven blev vedtaget i juli 2002. Der er tale om en overordnet lov om vandforvaltning, som også omfatter etableringen af en særlig fond for vand. Der er indrømmet en overgangsperiode for byspildevand. Den løber frem til december 2015.

Der er vedtaget lovgivning om naturbeskyttelse; der mangler kun bestemmelser om anvendelsen af habitatdirektivet og fugledirektivet. Man har vedtaget love, der ratificerer konventionen om international handel med udryddelsestruede dyre- og plantearter (CITES) og konventionen om beskyttelse af planter. Der er sket fremskridt med henblik på gennemførelsen af CITES-konventionen. Der skal udarbejdes lister over områder, der nyder særlig beskyttelse i medfør af fugledirektivet, og områder, der er af fællesskabsinteresse, inden Sloveniens EU-tiltrædelse. Også beskyttelsen af disse områder skal gennemføres. I denne forbindelse skal høringsprocedurerne overholdes. Man bør være opmærksom på den administrative kapacitet.

For så vidt angår industriforurening og risikostyring, er lovgivningen delvis på plads og i overensstemmelse med EU-retten. Inden for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC), flygtige organiske forbindelser (VOC), risiko for større uheld samt den seneste lovgivning om nationale emissionslofter og store forbrændingsanlæg mangler der endnu gennemførelsesbestemmelser. Den administrative kapacitet til udstedelse af tilladelser til anlæg, der er omfattet af IPPC-direktivet, skal øges. Det flerårige nationale program vedrørende beskyttelse mod naturkatastrofer blev vedtaget i maj 2002 og løber frem til 2007. Der er indført en overgangsperiode for nogle af de anlæg, der er omfattet af IPPC-direktivet. Den løber frem til oktober 2011.

Der er vedtaget den nødvendige lovgivning om kemiske stoffer og genetisk modificerede organismer (GMO'er). Den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de nyeste bestemmelser om udsætning af GMO'er i miljøet. Der er oprettet et nationalt kemikaliekontor samt et institut, som skal evaluere risiciene i forbindelse med kemikalier. Der er vedtaget retningslinjer for god praksis i forbindelse med dyreforsøg. I november 1999 vedtog man en dyrebeskyttelseslov, som også dækker GMO'er. I 2002 er der vedtaget en særlov om GMO'er. Loven omhandler forebyggelse af negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden samt import- og eksportspørgsmål. Den administrative kapacitet på biocidområdet skal øges. Det gælder også koordineringen mellem de berørte organisationer.

På områderne nuklear sikkerhed er rammelovgivningen tilpasset og i overensstemmelse med EU-retten. Der mangler dog endnu nogle gennemførelsesbestemmelser, bl.a. inden for grundlæggende sikkerhedsnormer, eksterne arbejdstagere, overførsel af radioaktivt affald og bestråling i medicinsk øjemed. Endvidere er der etableret en database for overvågning af de strålingsdoser, som medarbejdere udsættes for. I juli 2002 er der vedtaget en lov om ioniserende stråling og nuklear sikkerhed.

Der er vedtaget regler for støj fra husholdningsapparater. Tilpasningen på støjområdet følger den fastlagte tidsplan. Den vedtagne lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen den seneste lovgivning om ekstern støj. De anmeldte organer er endnu ikke godkendt.

De samlede omkostninger for tilpasningen på miljøområdet anslås til 2,72 mia. EUR over femten år. Der er behov for betydelig investeringer, også på mellemlangt sigt, for at garantere gennemførelsen af EU-retten.

Den administrative kapacitet er blevet udbygget inden for flere områder. Der er oprettet et miljøagentur i april 2001, som har ansvaret for gennemførelsen af EU-retten. Agenturet er fuldt ud operationelt. Et institut for naturbeskyttelse har påbegyndt aktiviteterne i januar 2002. Miljøministeriets struktur er blevet forenklet og rationaliseret.

Slovenien er medlem af Det Europæiske Miljøagentur og i det europæiske miljøinformations- og overvågningssystem.

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttet.

Seneste ajourføring: 19.02.2004

Top