Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(99) 511 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 711 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1754 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen vurderede i sin udtalelse af juli 1997, at hvis Den Slovakiske Republik fortsatte sit nuværende lovgivningsprogram, kunne en fuldstændig gennemførelse af EU-retten nås på mellemlangt sigt. I modsætning hertil bemærkede den, at effektiv overholdelse af en række retsakter, der kræver betydelige investeringer og betydelig administrativ indsats (f.eks. lovgivning om byspildevandsbehandling, drikkevand, aspekter af affaldshåndtering og luftforurening) kun ville kunne opnås på langt eller meget langt sigt.

I rapporten af november 1998 blev det konstateret, at der kun var gjort beskedne fremskridt på området. Slovakiet måtte styrke aktiviteterne betydeligt i alle sektorer, både med hensyn til at omsætte og gennemføre EU's bestemmelser i den nationale lovgivning. Det kunne tage længere tid end forudset i udtalelsen af juli 1997 at skabe fuld overensstemmelse med regelværket. Slovakiet havde ikke nogen koordineret fremgangsmåde for, hvordan man ville takle tilnærmelsen af miljøbestemmelser. Det var desuden nødvendigt at foretage de nødvendige investeringer på området.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at der kun var sket fremskridt af begrænset omfang i Slovakiet trods det ambitiøse lovgivningsprogram, der var udarbejdet af regeringen for at fremskynde tilpasningen på miljøområdet. Der var behov for en væsentlig indsats navnlig med hensyn til vedtagelsen af en overordnet strategi og en finansieringsplan.

I rapporten fra november 2000 anføres, at Slovakiet bør fremskynde overtagelsen af lovgivningen og fastlægge en overordnet strategi. Miljøhensyn skulle også integreres i alle andre politikker. Direktiverne om vand, affald, naturbeskyttelse og industriforurening skulle overtages.

I rapporten fra november 2001 understregedes det, at Slovakiet havde afklaret tidsplanen for overtagelsen og færdiggjort gennemførelsesplanerne. I modsætning hertil var der ikke sket meget inden for tilnærmelse af lovgivningen til direktiverne om vand, GMO, industriforurening og risikostyring.

I rapporten fra oktober 2002 konstateredes det, at der var vedtaget vigtige retsakter, navnlig inden for områderne vand, luft og naturbeskyttelse. Den administrative kapacitet til gennemførelse af lovgivningen var blevet udbygget. Der var behov for at prioritere anvendelsen af EU-retten inden for områderne affaldsforvaltning, vandkvalitet og bekæmpelse af industriforurening.

Af rapporten fra november 2003 fremgår det, at Slovakiet i det væsentlige overholder de tilsagn der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Slovakiet burde kunne gennemføre størsteparten af EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler-princippet, bekæmpelse af skader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Den Slovakiske Republiks udviklingspolitik ledes af princippet om bæredygtig udvikling og bør fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Inden offentliggørelsen af Kommissionens udtalelse af juli 1997 gjorde Slovakiet en betydelig indsats for at udarbejde miljølovgivning, der er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Den vedtog en miljørammelov (1992), en strategi for en national miljøpolitik (1993) og et handlingsprogram (1996).

Der er godkendt en række foranstaltninger til gennemførelse af Århus-konventionen. Parlamentet vedtog en strategi for bæredygtig udvikling i april 2002.

For den horisontale lovgivnings vedkommende er overtagelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen den strategiske vurdering af virkningerne på miljøet. Lovgivningen på dette område skal være vedtaget inden juli 2004. Loven om adgang til miljøoplysninger er trådt i kraft i januar 2001. Slovakiet har ratificeret FN's konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. Kyoto-protokollen blev godkendt af det slovakiske parlament i 2002.

vandområdet er den nødvendige lovgivning vedtaget, og den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de seneste bestemmelser om vand. Disse bestemmelser skal vedtages inden den 1. maj 2004. Overvågningen af drikkevand skal forbedres. Der mangler programmer om nitrater og farlige stoffer. Der er behov for at styrke den administrative kapacitet på vandområdet. Der er indført overgangsperioder for behandling af byspildevand og for udledning af visse farlige stoffer, som løber indtil henholdsvis december 2005 og december 2006.

I sektorerne for kemiske produkter og genetisk modificerede organismer (GMO'er) er den nødvendige lovgivning vedtaget, og den er i overensstemmelse med EU-retten. Der skal lægges særlig vægt på anvendelse af denne lovgivning. Koordineringen mellem de berørte organisationer skal forbedres.

Lovgivningen om støj er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de seneste bestemmelser om ekstern støj. Disse bestemmelser skal vedtages inden juli 2004.

Inden for industriel forurening og risikostyring er den vedtagne lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, undtagen bestemmelserne om nationale emissionslofter. Den lov, som overtager Seveso II-direktivet, trådte i kraft i juli 2002. De anlæg, der er omfattet af direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening skal have godkendelse og opfylde direktivets bestemmelser. Der er behov for at styrke den administrative kapacitet på dette område. Der er indrømmet overgangsperioder for nogle anlæg vedrørende integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, forbrændingsanlæg og affaldsforbrænding. De løber frem til henholdsvis december 2011, december 2007 og december 2006.

Inden for områderne strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed er EU-retten overtaget fuldt ud. Lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen bestemmelserne om overførsel af radioaktivt affald.

Lovgivningen om affaldshåndtering er på plads og er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen bestemmelserne om PCB/BCT-affald og den senere lovgivning om udrangerede køretøjer. Inden Slovakiets EU-tiltrædelse skal der indføres et system for sletning af udrangerede køretøjer og en opgørelse over PCB/PCT. Indførelse af ordninger for indsamling af affald og etablering af anlæg til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald skal fortsættes. Der er vedtaget et dekret med henblik på at harmonisere metoderne vedrørende tilsynet med affald. I 2002 er der vedtaget et nationalt program om affaldsforvaltning, som løber frem til 2005. Den administrative kapacitet på området bør udbygges, både regionalt og centralt. For emballageaffald er der indrømmet en overgangsperiode, der løber frem til december 2007.

Overtagelsen er afsluttet på området for luftkvalitet. Den slovakiske lovgivning om luftkvalitet er stort set på linje med EU-retten. Planer og programmer på området skal gøres færdige. Den kapacitet, der er nødvendig for planernes og programmernes gennemførelse, skal øges. Slovakiet har ratificeret Montreal-protokollen. Loven om beskyttelse af luftkvaliteten, som overtager rammedirektivet om luft, blev vedtaget i 2002. Heri fastlægges mål for luftkvaliteten, sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne samt de lokale og nationale myndigheders ansvarsområde. Loven dækker ligeledes direktivet om affaldsforbrænding og en del af kravene vedrørende store forbrændingsanlæg. Der er aftalt en overgangsperiode, der løber frem til december 2007, for emission af flygtige organiske forbindelser fra benzinlagre og ved benzindistribution.

Inden for naturbeskyttelse er overtagelsen af EU-retten afsluttet. Der skal udarbejdes lister over områder, der er af fællesskabsinteresse, og særligt beskyttede områder inden Slovakiets EU-tiltrædelse. Den tekniske og administrative kapacitet skal øges.

I januar 2001 blev der indrettet et agentur, som skal igangsætte investeringsprojekter inden for miljøområdet, og et kontor for europæisk integration og internationale relationer i miljøministeriet.

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttet.

Seneste ajourføring: 19.02.2004

Top