Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Tjekkiske Republik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den Tjekkiske Republik

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 708 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 503 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 skønnede Kommissionen, at gennemførelsen i national lovgivning af EU's miljølovgivning samt effektiv overholdelse af de vigtigste elementer heri (f.eks. lovgivning om luftforurening, vurdering af virkninger på miljøet, industrielle risici og kemikalier,) ville kunne opnås på mellemlang sigt. Kommissionen erklærede, at en effektiv overholdelse af en række retsakter, der kræver høje investeringsniveauer og betydelig administrativ indsats (f.eks. lovgivning om spildevandsbehandling, drikkevand, affaldshåndtering og luftforurening), kun ville kunne opnås på lang sigt.

I rapporten fra november 1998 bemærkedes det, at fremskridtene med realiseringen af de kortfristede prioriteter på miljøområdet i tiltrædelsespartnerskabet havde været begrænsede. Der skulle stadig gøres en betydelig indsats for tilpasning af den tjekkiske lovgivning til EU-retten, særlig hvad angår vandsektoren og industriforureningen.

I rapporten fra oktober 1999 bekræftedes vurderingen fra den foregående rapport, idet det igen blev fastslået, at fremskridtene havde været yderst begrænsede, for så vidt angår omsætningen af EU-retten. Der blev ligeledes anmodet om en mere intensiv indsats, stadigvæk i vand- og affaldssektoren. Endvidere blev det påpeget, at der skulle ofres ganske særlig opmærksomhed på udbygningen af den administrative kapacitet samt på opstillingen af en finansieringsplan for hvert enkelt direktivs vedkommende.

I rapporten fra november 2000 meddeltes det, at der var opnået visse fremskridt med hensyn til omsætningen til national lovgivning af EU-retten på miljøområdet. Det skønnedes, at en fjerdedel af fællesskabsbestemmelserne på miljøområdet var blevet omsat til national lovgivning. Dog var omsætningen af selve rammelovgivningen til national lovgivning ikke sket på visse områder såsom luft, vand og affald. En række love vedrørende visse industrigrene samt naturbeskyttelse var heller ikke gennemført.

Rapporten fra november 2001 understregede, at Tjekkiet havde gjort gode fremskridt med tilpasning til EU-retten og inden for styrkelse af den administrative kapacitet. Der var ikke desto mindre brug for en yderligere indsats inden for områderne luftkvalitet, bekæmpelse af industriel forurening og naturbeskyttelse.

Rapporten fra november 2001 understregede, at Tjekkiet havde gjort gode fremskridt med tilpasning til EU-retten og inden for styrkelse af den administrative kapacitet. Der var ikke desto mindre brug for en yderligere indsats inden for områderne luftkvalitet, bekæmpelse af industriel forurening og naturbeskyttelse.

Rapporten fra oktober 2002 blev det anført, at der var gjort gode fremskridt med overtagelsen af EU-retten. Det samme gjorde sig gældende for udbygningen af den administrative kapacitet. Der var dog brug for en indsats med henblik på at afslutte overtagelsen og gennemførelsen af EU-retten samt for at udbygge den administrative kapacitet, navnlig på lokalt og regionalt niveau.

Af rapporten fra november 2003 fremgår det, at Tjekkiet i det væsentlige overholder de tilsagn der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Tjekkiet burde kunne gennemføre størsteparten af EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler-princippet, bekæmpelse af skader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Tjekkiets politik for den økonomiske udvikling ledes af princippet om en bæredygtig udvikling og bør heri fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Siden 1994 har Tjekkiets investeringer på miljøområdet udgjort én milliard EUR pr. år, svarende til 2,4 % af landets bruttonationalprodukt (BNP).

Den horisontale lovgivning er overtaget og i overensstemmelse med EU-retten, undtagen hvad angår de sidste bestemmelser vedrørende strategisk vurdering af virkningerne på miljøet. Disse bestemmelser skal vedtages inden juli 2004. Der er endnu ikke udpeget et organ, som skal være ansvarlig for evalueringerne. Tjekkiet har undertegnet Århus-konventionen om offentlig adgang til miljøinformation. Kyoto-protokollen blev ratificeret i november 2001.

Hvad angår beskyttelse af vandkvaliteten, er den vedtagne lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelsen af lovgivningen vedrørende badevand og den seneste lovgivning på vandområdet. Disse bestemmelser skal vedtages inden tiltrædelsen. Der er behov for en bedre koordinering mellem de organer, der er ansvarlige for vandområdet. Overvågningen af vandkvaliteten bør forbedres. Oversigten over udledning af farlige stoffer og de nødvendige tilladelser skal være færdige inden den 1. maj 2004. Det samme gælder programmerne vedrørende nitrater og farlige stoffer. For byspildevand er der indrømmet en overgangsperiode, der løber frem til december 2010.

Lovgivningen om affaldshåndtering er på plads og er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen bestemmelserne om emballageaffald, finansiel sikkerhed for udledningen og den seneste lovgivning om udrangerede køretøjer. Disse bestemmelser skal overtages inden den 1. maj 2004. Der skal vedtages regionalplaner for affaldshåndtering. Indførelse af ordninger for indsamling af affald og etablering af anlæg til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald skal fortsættes. Centret for affaldshåndtering bør have flere ressourcer, og koordineringen mellem centret og ministeriet skal forbedres. For emballageaffald er der indrømmet en overgangsperiode, der løber frem til december 2005.

For så vidt angår industriforurening og risikostyring i industrien, er overtagelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten. Loven om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening er blevet vedtaget. Der skal dog lægges meget mere vægt på gennemførelse af loven. Det samme gælder forskrifterne i forbindelse med risikoen for alvorlige ulykker. Tilladelserne i forbindelse med integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening skal være udstedt til nye anlæg før den 1. maj 2004 og til eksisterende anlæg senest oktober 2007. Der er tildelt en overgangsperiode for visse forbrændingsanlæg frem til december 2007.

Hvad angår luftkvaliteten er gennemførelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen den seneste lovgivning om ozon. Lovgivningen vedrørende flygtige organiske forbindelser fra oplagring og distribution af benzin skal ændres en smule. Inden tiltrædelsen skal der vedtages projekter og programmer vedrørende luftkvalitet, og de skal følges bedre op.

På områderne kemiske produkter og genmodificerede organismer (GMO) er lovgivningen overtaget og i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelsen af de seneste forskrifter om frivillig udsætning af GMO i miljøet. Disse bestemmelser skal vedtages inden den 1. maj 2004.

Overtagelsen i national lovgivning er fortsat i henhold til tidsplanen for støj. Lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af de seneste forskrifter om støj i det omgivende miljø. Disse bestemmelser skal vedtages inden juli 2004. I juni 2000 trådte en standard for sundhedsbeskyttelse i forbindelse med støjemissioner i kraft. En forordning om støj fra produkter trådte i kraft og anvendes siden april 2002. Der er etableret en kontrolordning.

For så vidt angår strålingsbeskyttelse, er overtagelsen af lovgivningen afsluttet, og den er i overensstemmelse med EU-retten.

Tjekkiet har ratificeret fælleskonventionen om sikkerhed i forbindelse med forvaltning af brugt brændsel og i forbindelse med forvaltning af radioaktivt affald. Andre aspekter vedrørende nuklear sikkerhed behandles i kapitlet om " Energi ".

På området naturbeskyttelse er rammelovgivningen endnu ikke vedtaget. Kun fællesskabsbestemmelserne om zoologiske haver er fuldstændigt overtaget. Der skal udarbejdes lister over områder, der er af fællesskabsinteresse, og særligt beskyttede områder inden tiltrædelsen. Det samme gælder beskyttelsesforanstaltninger. Den administrative kapacitet på området skal først og fremmest udbygges med personale og teknisk udstyr.

Den Tjekkiske Republik deltager i Det Europæiske Miljøagentur (EN) og i det europæiske miljøinformations- og overvågningssystem.

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttet.

Seneste ajourføring: 17.02.2004

Top