Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2002 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 701 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 509 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 vurderede Kommissionen, at der kan forventes fuldstændig gennemførelse i Polen af EU's miljølovgivning på mellemlang sigt. Tilpasningsprocessen på nogle områder (bl.a. spildevandsbehandling, drikkevand, affaldshåndtering og luftforurening) vil imidlertid tage længere tid og kræve øgede offentlige og private investeringer.

I rapporten af november 1998 konstateredes det, at de overordnede rammer for indsatsen endnu kun var svagt udviklede, og at det ikke var muligt at vurdere, hvilke fremskridt der kunne opnås på kort sigt. Det bemærkedes ligeledes, at der ikke var sket væsentlige fremskridt i lovgivningsarbejdet.

I rapporten fra oktober 1999 blev Polen opfordret til at fremskynde gennemførelsen af EU-retten på miljøområdet. Der var dog sket visse fremskridt takket være den delvise gennemførelse af EU's miljødirektiv. Hertil kom, at den administrative reform, der blev iværksat den 1. januar, havde forbedret de institutionelle strukturer på regionalt og lokalt plan. Der skulle især lægges vægt på at gennemføre samtlige rammeforskrifter.

I rapporten fra november 2000 anførtes, at Polen ikke havde gjort de store fremskridt med overtagelsen af EU-retten. Der var forberedt en lang række love, men de skulle stadig vedtages, for at Polen kunne nå et passende niveau med hensyn til overtagelse af direktiverne. Programmerne inden for luftforurening, affald, vand og industriforurening er ikke vedtaget.

I rapporten af november 2001 blev de fremskridt fremhævet, der var gjort med at få vedtaget rammebestemmelser, som f. eks vedrørende vurderingen af miljøvirkninger, adgang til miljøoplysninger, affaldsforvaltning og miljøbeskyttelse. Der var udarbejdet gennemførelsesprogrammer for EU-retten.

I rapporten fra oktober 2002 blev det anført, at Polen er nået langt med vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser og med udbygningen af den administrative kapacitet med henblik på gennemførelsen af EU-retten. Overtagelsen af EU-retten som national lovgivning skal dog afsluttes. Miljømyndighederne har brug for yderligere personale.

I rapporten fra november 2003 konstateres, at Polen i det væsentlige overholder de tilsagn, der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Polen burde kunne gennemføre størsteparten af EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004, hvis den administrative kapacitet på regionalt og lokalt niveau udbygges.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler-princippet, bekæmpelse af skader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Polens udviklingspolitik ledes af princippet om bæredygtig udvikling og bør fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Polen deltager i handlingsprogrammet for en bæredygtig udvikling, som er vedtaget af alle Østersølande. Der er vedtaget en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling. Det nævnte gennemførelsesprogram tager hensyn til integrationen af miljøspørgsmål i andre sektorpolitikker.

Den horisontale lovgivning er overtaget og i overensstemmelse med EU-retten, undtagen hvad angår bestemmelser vedrørende strategisk vurdering af virkningerne på miljøet. Loven om vurdering af virkningen på miljøet og om adgang til oplysninger trådte i kraft i januar 2001. Der er etableret et miljøoplysningscenter. Reformen af Polens administration har i væsentlig grad ændret de institutionelle strukturer på området. De nye regioner (voivodier) og amter (powiater) er herefter ansvarlige for tilladelser og kontrol. Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i april 2001. FN's rammekonvention om klimaændringer er blevet ratificeret.

vandområdet er den nødvendige lovgivning vedtaget, og den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de seneste rammebestemmelser om vand. Overvågningen af vandkvaliteten bør forbedres. Inden den 1. maj 2004 skal den endelige liste over nitratfølsomme områder og oversigten over udledning af farlige stoffer foreligge. Det samme gælder udledningstilladelser og bekæmpelsen af nitratforurening. Der er tilkendt overgangsperioder for rensning af byspildevand og udledning af farlige stoffer. De løber frem til henholdsvis december 2015 og december 2007.

Fællesskabslovgivningen vedrørende affaldshåndtering er overtaget og er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af de seneste bestemmelser om udtjente køretøjer. Disse bestemmelser skal vedtages inden tiltrædelsesdatoen. Den nationale affaldsforvaltningsplan skal gennemføres på lokalniveau (voïvodier, poviat'er og gmina'er). Inden tiltrædelsen skal der vedtages ordninger for overvågningen af affaldstransporter og ophævelse af registreringen for udtjente køretøjer. Indførelse af ordninger for indsamling af affald og etablering af anlæg til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald skal fortsættes. Den administrative kapacitet på området bør udbygges, både regionalt og lokalt. Det er tilkendt tre overgangsperioder frem til henholdsvis december 2007, juli 2012 og december 2012 for emballageaffald, udledninger og affaldstransporter.

Der skal vedtages en ny lov om naturbeskyttelse, før direktiverne om naturlige levesteder (Natura 2000) og fugle kan gennemføres fuldstændigt. Områder, der er af fællesskabsinteresse, og særligt beskyttede områder skal udpeges. Der er brug for en udbygning af den administrative kapacitet, navnlig med henblik på høringsprocedurer på lokalt niveau (voïvodier).

For så vidt angår industriforurening og risikostyring i industrien, er lovgivningen på plads og i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende emissioner fra opløsningsmidler, store forbrændingsanlæg og de nationale emissionslofter. Disse bestemmelser skal overtages inden den 1. maj 2004. Der er behov for en indsats med henblik på at få udstedt tilladelser til alle anlæg, der er omfattet af direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC). Inden oktober 2007 skal det sikres, at anlæggene er i overensstemmelse med tilladelserne. Anvendelsen af bestemmelserne i Seveso II-direktivet skal ligeledes sikres inden tiltrædelsen. Der er tildelt overgangsperioder for kontrol med og beskyttelse mod industriforurening og for nogle store forbrændingsanlæg. De løber frem til henholdsvis december 2010 og december 2017.

Den polske lovgivning om luftkvalitet er på plads og i overensstemmelse med EU-retten. Planerne og programmerne på området luftkvalitet bør afsluttes og kontrollen forbedres. Der er tilkendt overgangsperioder for emission af flygtige organiske forbindelser fra lagring og distribution af benzin samt for svovlindholdet i flydende brændstoffer. De løber frem til henholdsvis december 2005 og december 2006.

Hvad angår støj, forløber overtagelsen efter den vedtagne tidsplan og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af de seneste bestemmelser vedrørende støj i det omgivende miljø. Disse bestemmelser skal vedtages inden juli 2004. Der mangler stadig at blive udpeget nogle kompetente organer på støjområdet.

På områderne kemiske produkter og genmodificerede organismer (GMO) er overtagelsen afsluttet. Den gældende lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende biocider. Tilladelsesprocedurerne i forbindelse med biocider skal vedtages inden den 1. maj 2004. Der er nedsat en kommission for GMO og der er etableret en kemikalieinspektion. Der bør sikres en bedre koordinering mellem de kompetente organer.

Med hensyn til strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed er overtagelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten. Det nationale atomenergiagentur har afsluttet et program vedrørende forvaltningen af radioaktivt affald og brugt brændsel i Polen. For bestråling i forbindelse med medicinske formål er der indrømmet en overgangsperiode frem til december 2006.

Polen fortsætter sine investeringer i miljøbeskyttelse, navnlig ved hjælp af den nationale fond for miljøbeskyttelse. De udgør ca. 2 mia. EUR, hvilket svarer til 1,7% af Polens BNP.

Polen deltager i Det Europæiske Miljøagentur (EN) og i det europæiske miljøinformations- og overvågningssystem.

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttet.

Seneste ajourføring: 16.02.2004

Top