Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2007 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 706 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(99) 507 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 707 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1750 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1406 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1204 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 skønnede Europa-Kommissionen, at Litauen skulle være i stand til fuldstændig at gennemføre Fællesskabets miljølovgivning på mellemlang sigt. Dog konstaterede den ligeledes, at for et vist antal retsakters vedkommende (f.eks. drikkevand, nogle aspekter af affaldshåndtering og luftforurening) ville overholdelsen imidlertid kun kunne nås på lang sigt, og dette ville kræve en betydelig forøgelse af miljøinvesteringerne og en betydelig administrativ indsats.

I rapporten af november 1998 blev det konstateret, at Litauen havde gjort gode fremskridt i retning af at opfylde tiltrædelsespartnerskabets kortsigtede prioriterede opgaver, specielt hvad angik overtagelsen af lovgivning. Der var dog stadig behov for en indsats på områderne industri, luft, vand og strålingsbeskyttelse. Litauen burde koncentrere sig yderligere om at styrke tilsynsinfrastrukturen i luft- og vandsektorerne samt styrke kapaciteten på lokalt plan. Der var fortsat behov for en betydelig indsats for at sikre de nødvendige investeringer i tæt samarbejde med de internationale finansielle institutioner.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at Litauen generelt set havde opfyldt prioriteringerne i tiltrædelsespartnerskabet på dette område. Imidlertid var graden af overensstemmelse med EU's miljølovgivning meget forskellig fra sektor til sektor. Litauen burde fokusere på gennemførelsen af disse programmer både med hensyn til omsættelse til national lovgivning og gennemførelse. Landets administrative strukturer med ansvar for miljøspørgsmål burde ligeledes omstruktureres.

I rapporten fra november 2000 anførtes, at Litauen fortsat gjorde fremskridt, navnlig med overtagelsen af lovgivningen. Gennemførelsen var fortsat et problem i de sektorer, hvor der var behov for store investeringer. Investeringer var absolut nødvendige inden for sektorerne vand og affald samt i forbindelse med direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet).)

I rapporten af november 2001 understregedes den indsats, som Litauen har gjort for at vedtage lovgivning inden for de forskellige områder. Tilpasningen havde nået et tilfredsstillende niveau, men anvendelsen af lovgivningen udgør en stor udfordring, navnlig inden for sektorerne vand og affald.

I rapporten af oktober 2002 anførtes, at der var sket fremskridt med overtagelsen og der var iværksat en række foranstaltninger for at styrke den administrative kapacitet. Meget af EU-retten er overtaget, men gennemførelsen heraf er stadig ikke helt tilfredsstillende.

I rapporten fra november 2003 fremhæves det, at Litauen i det væsentlige overholder de tilsagn, der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Litauen burde kunne gennemføre størsteparten af EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler princippet, indgreb over for miljøskader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Litauens udviklingspolitik ledes af princippet om bæredygtig udvikling og bør fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Den horisontale lovgivning er overtaget og i overensstemmelse med EU-retten, undtagen hvad angår bestemmelser vedrørende strategisk vurdering af virkningerne på miljøet. Disse bestemmelser skal senest vedtages i juli 2004. Litauen har etableret de retlige og organisatoriske strukturer for civilbeskyttelse og redningssystemer. Regeringen har godkendt en ny plan for beskyttelse af befolkningen i tilfælde af et atomuheld på Ignalina-værket. Litauen har ratificeret Århus-konventionen i juli 2001. EU-retten for informationsadgang og vurdering af virkningerne på miljøet er overtaget. Der er offentliggjort en håndbog vedrørende kravene til vurdering af virkninger på miljøet. Rammeloven om miljøbeskyttelse er blevet ændret og trådte i kraft i 2002. Der er vedtaget et program til forvaltning af oplysninger, der skal bruges til udarbejdelse af miljørapporter.

vandområdet er den nødvendige lovgivning vedtaget, og den er i overensstemmelse med EU-retten, undtagen de seneste bestemmelser om vand. Disse bestemmelser skal vedtages inden tiltrædelsesdatoen. I juli 2001 er der vedtaget en lov om drikkevand. Kontrollen med drikkevandet bør dog øges og den nødvendige administrative kapacitet til dette formål bør også udbygges. Programmerne vedrørende farlige stoffer skal afsluttes. Der er vedtaget et dekret vedrørende beskyttelse af vandressourcer mod nitratforurening. Det samme gælder en handlingsplan, som sigter mod at nedbringe indholdet af fluorforbindelse i drikkevandet. Problemet med fluor mangler stadig at blive løst. Der er indrømmet en overgangsperiode for byspildevand frem til december 2009.

For så vidt angår affaldsforvaltning, er overtagelsen af EU-retten afsluttet. Litauens normer er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af normerne vedrørende udtjente køretøjer og PCB/PCT. Disse bestemmelser skal vedtages inden tiltrædelsen. Gennemførelsen bør forbedres ved at styrke kontrolmyndigheder og -strukturer, navnlig på lokalt niveau. Der skal etableres planer for affaldsforvaltning og overvågning af overførsler af affald inden den 1. maj 2004. Det samme gælder en ordning for godkendelse og ophævelse af registreringen for udtjente køretøjer. Indførelse af ordninger for indsamling af affald og etablering af anlæg til nyttiggørelse og bortskaffelse af affald skal fortsættes. Der skal lægges særlig vægt på håndteringen af farligt affald. For emballageaffald er der indrømmet en overgangsperiode, der løber frem til december 2006.

Inden for industriforurening er overtagelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelsen af bestemmelserne om store forbrændingsanlæg, nationale emissionslofter og risikoen for store ulykker. Disse bestemmelser skal overtages inden den 1. maj 2004. Der skal fortsat udstedes tilladelser til anlæg, som er omfattet af regler for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Det administrative personale hos de myndigheder, som udsteder tilladelserne til disse anlæg, bør øges. Der er indrømmet en overgangsperiode for visse store forbrændingsanlæg frem til 2015.

På området luftkvalitet er lovgivningen på plads og i overensstemmelse med EU-retten. Før Litauens EU-tiltrædelse skal listen over steder, hvor værdierne er overskredet, dog revideres. For så vidt angår kapacitet til overvågning af luftforurening, er der godkendt en liste over udstyr og en investeringsplan i april 2002. Overvågningen af luftkvaliteten skal dog forbedres. Der er monteret anlæg med henblik på at evaluere personbilers udledninger i bytrafikken. Der er aftalt en overgangsperiode for visse anlæg, der løber frem til december 2007, for emission af flygtige organiske forbindelser fra benzinlagre og ved benzindistribution.

På områderne kemiske produkter og genmodificerede organismer (GMO) er overtagelsen afsluttet. Lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af bestemmelserne om kontrol med biocider. Koordineringen mellem de forskellige ansvarlige organisationer inden for området skal fortsættes.

Litauen opfylder nu fuldt ud EU's krav i forbindelse med forsøgsdyr.

På området naturbeskyttelse er lovgivningen på plads og i overensstemmelse med EU-retten. Det er dog med undtagelse af bestemmelserne vedrørende direktiverne om levesteder og vilde fugle. Listerne over områder, som foreslås anset for værende af fællesskabsinteresse, og over særligt beskyttede områder skal færdiggøres. Den administrative kapacitet på lokalt og regionalt niveau skal udbygges. Litauen har ratificeret konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES). Der er vedtaget et dekret om eksport, import, reeksport og handel med vilde dyr.

På området strålingsbeskyttelse er lovgivningen på plads og i overensstemmelse med EU-retten. I januar 1999 vedtog Seimas (det litauiske parlament) loven om nuklear sikkerhed og i maj 1999 loven om forvaltning af radioaktivt affald. Et agentur vil få ansvaret for oplagring og sikkerheden af dette affald. En aftale om udveksling af overvågningsdata mellem de nordiske og de baltiske lande er blevet ratificeret.

For så vidt angår støj, forløber overtagelsen som planlagt, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af de nylige bestemmelser vedrørende støj i miljøet. Disse bestemmelser skal senest vedtages i juli 2004.

Den administrative kapacitet i miljøministeriet er blevet udbygget. Der er vedtaget og gennemført uddannelsesprogrammer for inspektører og lokalt personale.

Omkostningerne ved den fulde gennemførelse af regelværket på miljøområdet skønnes til 1 mia. EUR.

Litauen deltager i Det Europæiske Miljøagentur og i det europæiske miljøinformations- og overvågningssystem.

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttet.

Seneste ajourføring: 12.02.2004

Top