Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(98) 700 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 505 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 705 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1748 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I udtalelsen af juli 1997 vurderede Kommissionen, at en fuldstændig gennemførelse af miljølovgivningen i national ret i Ungarn kunne nås på mellemlangt sigt. Samtidig gjorde udtalelsen også opmærksom på, at effektiv overholdelse af en række retsakter krævede et vedvarende højt investeringsniveau gennem en årrække og en betydelig administrativ indsats, og at en reel harmonisering af den ungarske miljølovgivning med fællesskabslovgivningen imidlertid først vil kunne opnås på langt til meget langt sigt. Ifølge udtalelsen ville en væsentlig overensstemmelse navnlig afhænge af ændringer i håndhævelsessystemets struktur og dets instrumenter, og af at tiltrædelsesstrategien for miljøområdet blev gennemført samtidig. Den afhang ligeledes af en stigning i offentlige og private investeringer.

I rapporten af november 1998 konstateredes det, at fremskridtet i harmoniseringen af lovgivningen siden 1997 var foregået temmelig langsomt, og det blev understreget, at Ungarn ikke havde været i stand til at tage sig af alle de områder, der i tiltrædelsespartnerskabet var højt prioriterede på kort sigt. Ifølge det nationale retlige harmoniseringsprogram suppleret med de fornødne budgetbestemmelser skulle hele EU-retten på miljøområdet gennemføres i perioden 2000-2001.

I rapporten af oktober 1999 konstateredes, at der var nået visse fremskridt inden for naturbeskyttelse, forurening fra industrianlæg og store forbrændingsanlæg samt kontrol med risikoen for større uheld. Der var dog stadig behov for en betydelig indsats, især med hensyn til affald og affaldsforvaltning, vand og luftkvalitet. Hvis Ungarn skulle kunne nå sit ambitiøse mål om at overtage hele EU-retten i 2001, burde landet have accelereret tilnærmelsen af sin lovgivning til fællesskabslovgivningen og øget investeringerne i miljøteknologi og -infrastruktur.

Rapporten fra november 2000 anførte, at der stadig var behov for tilnærmelse af lovgivningen til EU-retten inden for følgende områder: horisontal lovgivning, adgang til information, affaldshåndtering, drikke- og badevandskvalitet, spildevandsbehandling, forebyggelse og nedbringelse af industriforurening samt støjgener. Den administrative kapacitet skulle udbygges.

Rapporten af november 2001 fremhævede mange fremskridt, navnlig inden for sektorerne vand, affald, vurdering af virkninger på miljøet, bekæmpelse af industriforurening, strålingsbeskyttelse og kemiske stoffer.

Rapporten af oktober 2002 anførte, at Ungarn har gjort gode fremskridt med lovgivningsarbejdet, navnlig med forberedelsen af lovgivning inden for områderne luft- og vandkvalitet, industriforurening og genmodificerede organismer (GMO). Den administrative kapacitet var blevet udbygget med henblik på at anvende EU-retten.

Af rapporten fra november 2003 fremgår, at Ungarn i det væsentlige overholder de tilsagn der er afgivet på miljøområdet i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne (afsluttet i december 2002). Ungarn burde kunne gennemføre størsteparten af EU-retten på miljøområdet fra tiltrædelsestidspunktet den 1. maj 2004.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets miljøpolitik, der udledes af traktaten, sigter mod bæredygtighed baseret på integrering af miljøbeskyttelse i EU's sektorpolitikker, forebyggende indsats, forureneren betaler princippet, indgreb over for miljøskader ved kilden og delt ansvar. EU-retten omfatter omkring 200 retsakter, der dækker en lang række spørgsmål, herunder vand- og luftforurening, forvaltning af affald og kemikalier, bioteknologi, strålingsbeskyttelse og naturbeskyttelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der foretages en vurdering af virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til visse offentlige og private projekter.

Ifølge Europaaftalen skal Ungarns udviklingspolitik ledes af princippet om bæredygtig udvikling og bør fuldt ud inddrage miljøhensyn.

Hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) dækker kun en mindre del af retsakterne på miljøområdet, nemlig produktrelateret lovgivning, der er direkte forbundet med fri bevægelighed for varer.

EVALUERING

Den administrative kapacitet i miljøministeriet er blevet udbygget. Der er nedsat en tværministeriel kommission for bæredygtig udvikling bestående af centralt placerede medarbejdere fra miljø-, landbrugs- og transportministeriet samt andre institutioner. Vandforvaltningen og kontrollen af luftkvaliteten er overdraget til miljøministeriet. Der er ansat mere personale til at tage sig af miljøspørgsmål. Der er afholdt uddannelsestiltag på alle niveauer inden for alle sektorer.

I april 2000 undertegnede miljøministrene fra Ungarn, Rumænien, Ukraine og Slovakiet en hensigtserklæring om et samarbejde med henblik på at forhindre miljøkatastrofer i regionen, at få forureneren til at betale og at udpege risikoområder. Desuden har Rumæniens, Ungarns, Tjekkiets og Slovakiets ministre underskrevet en aftale om informationsudveksling om de økonomiske virkninger af tilnærmelsen til EU's miljølovgivning og den bedste fremgangsmåde ved gennemførelsen af reglerne.

Integration af miljøspørgsmål i fastlæggelsen og gennemførelsen af andre politikker samt fremme af en bæredygtig udvikling er overdraget til det nationale miljøråd. Rådet rådgiver regeringen. Programmerne for den økonomiske strategi og sektorudviklingen integrerer miljøspørgsmål.

Overtagelsen af den horisontale lovgivning er afsluttet. Denne lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af de seneste bestemmelser om strategisk evaluering af virkningerne på miljøet. Der mangler at blive udpeget et organ med ansvar for strategiske evalueringer af virkningerne på miljøet. En ny lov om vurdering af virkningerne på miljøet blev vedtaget i april 2001. Samme år har Ungarn ratificeret og overtaget Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet. Den nationale strategi vedrørende klimaændringer er under revision.

På området vand er EU-retten korrekt overtaget, med undtagelse af de nye rammebestemmelser for vand. Disse bestemmelser skal være vedtaget inden Ungarns tiltrædelse den 1. maj 2004. Ligeledes skal der vedtages programmer vedrørende udledning af farlige stoffer og planer for overfladevand inden tiltrædelsen. Ungarn skal fortsætte med at forbedre systemet til overvågning af vandkvaliteten. Koordineringen mellem ministerierne og de regionale myndigheder skal også forbedres. Der er bygget systemer til indsamling af spildevand og rensningsanlæg i flere større byer. I marts 2000 blev der indrettet tre stationer til overvågning af vandkvaliteten. Der er vedtaget lovgivning inden for områderne drikkevandskvalitet, udledning af farlige stoffer, badevandskvalitet, spildevandsopsamling, byspildevand og bøder i tilfælde af overtrædelse af spildevandslovgivningen.

Hvad angår bekæmpelse af industriforurening og risikostyring, er forureningen fra industrianlæg og store forbrændingsanlæg gradvis blevet mindsket. Den ungarske lovgivning er tilpasset EU-retten, med undtagelse af bestemmelserne om nationale emissionslofter. Disse bestemmelser skal vedtages inden den 1. maj 2004. Der er oprettet et kontor med henblik på gennemførelsen af direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Det er nødvendigt med en indsats for at udstede tilladelserne til de anlæg, som er omfattet af direktivet.

Seveso II-direktivet om forvaltning af risici i forbindelse med store uheld blev overtaget i juni 2001. Loven om overtagelse af direktivet trådte i kraft i 2002. Ikke desto mindre skal der fortsat arbejdes med etableringen af en anmeldelsesordning og en identifikationsmekanisme samt analysen af sikkerhedsrapporter. Der skal desuden udarbejdes beredskabsplaner. Ungarn er et af de lande, der først undertegnede og ratificerede FN/EØF-konventionen om industriulykker. Der er aftalt overgangsordninger for affaldsforbrænding og store forbrændingsanlæg (frem til henholdsvis juni 2005 og december 2004).

Ungarn har overtaget hele EU-retten om luftkvalitet i den nationale lovgivning. Ungarns lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, men programmerne til forbedring af luftkvaliteten skal gennemføres og følges bedre op. Der er vedtaget lovgivning for benzin og diesel, som er i overensstemmelse med EU's regler, foruden at blyholdig benzin er blevet forbudt. Der er indrettet en database om luftkvalitet. Ungarn har ratificeret Göteborg-protokollen om grænseoverskridende luftforurening over lange afstande. Hvad angår klimaændringer, ratificerede Ungarn klimakonventionen i 1995 og tilsluttede sig ligeledes Kyoto-protokollen. Tilpasningen til EU-retten er gennemført for så vidt angår mobile ikke-vejgående maskiner, oplysninger om brændstoføkonomi og udledninger af CO2.

Tilpasningen inden for området støj er afsluttet, med undtagelse af de nye bestemmelser vedrørende ekstern støj. Disse bestemmelser skal vedtages inden den 1. maj 2004. Der er vedtaget standarder for støj fra græsslåmaskiner og husholdningsapparater. Der er indført kvalitetskontrol og garanti i 1998. Der er indrettet et yderligere akustiklaboratorium. Direktiverne om emissioner fra maskiner til udendørs brug og husholdningsmaskiner er vedtaget. Man er ved at indføre et nyt edb-forvaltningssystem til trafikoplysninger og data om industrielle og kommercielle aktiviteter. Lovgivning vedrørende støjemissioner fra maskiner til udendørs brug trådte i kraft i 2002.

Inden for områderne genetisk modificerede organismer (GMO) og kemiske stoffer er størstedelen af fællesskabslovgivningen overtaget og i overensstemmelse med EU-retten. Bestemmelserne vedrørende asbest og den seneste lovgivning vedrørende udbredelse af GMO mangler dog stadig at blive overtaget. De institutionelle rammer og procedurer for GMO skal bringes på plads. Koordineringen blandt de kompetente organer på området skal forbedres. Der er etableret en database med oplysninger om alle aktiviteter i forbindelse med GMO, og der er oprettet et organ, som udsteder tilladelser. Der er vedtaget en lov om kemiske stoffer i april 2000. Der er oprettet et institut for kemikaliesikkerhed, som skal styrke gennemførelsen af den vedtagne lovgivning. På samme område er laboratoriekapaciteten hos instituttet for miljøforvaltning blevet forbedret. Der er vedtaget en lov, som begrænser handel med og anvendelse af visse farlige præparater og stoffer.

Fællesskabslovgivningen vedrørende affaldshåndtering er overtaget og er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende udtjente køretøjer. Disse bestemmelser skal vedtages inden EU-tiltrædelsen. Der mangler også lokale affaldshåndteringsplaner. Det personale, som har med affaldshåndtering at gøre i de regionale og kommunale inspektionsorganer, bør øges. Der skal etableres systemer til overvågning af affaldstransporter samt køretøjers registrering og stråling. Der skal fortsat arbejdes med etableringen af systemer til indsamling, nyttiggørelse og bekæmpelse af affald. I juni 2000 blev loven om affaldsforvaltning vedtaget. Der er indrettet moderne regionale affaldsdepoter. Der er indrettet et edb-register for tilladelser vedrørende forvaltning af affald inden for rammerne af loven om kommunernes faste affald. Ungarn har undertegnet Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald. Der er vedtaget en lov om bøderne i tilfælde af manglende overholdelse af affaldslovgivningen. Der er aftalt en overgangsordning vedrørende emballageaffald frem til december 2005.

På området strålingsbeskyttelse er overtagelsen af EU-retten afsluttet, med undtagelsen af lovgivningen vedrørende oplysninger ved ulykker. Denne lovgivning skal vedtages inden tiltrædelsesdatoen. Ungarn har ratificeret den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald. En lov, som giver tilladelse til grænseoverskridende transport af radioaktivt affald, trådte i kraft i april 2002.

Inden for området naturbeskyttelse er overtagelsen afsluttet, og lovgivningen er i overensstemmelse med EU-retten, med undtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende levesteder og fugle. I denne forbindelse skal høringsproceduren for høring af berørte parter afklares. Ungarn er aktiv part i Washington-konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som kræver gennemførelsesarrangementer i stil med dem, der kræves i EU-retten. En ny standard, som blev vedtaget i maj 2001, forbyder fangst, drab, transport, forstyrrelse og handel med beskyttede arter. Regeringen har udpeget 53 områder som særligt beskyttede områder. Der skal udarbejdes lister over områder, der er af fællesskabsinteresse, og særligt beskyttede områder inden Ungarns EU-tiltrædelse. Der er brug for en udbygning af den administrative kapacitet inden for naturbeskyttelsesområdet.

Der findes yderligere oplysninger om nuklear sikkerhed i kapitlet " Energi ".

Forhandlingerne vedrørende dette kapitel er afsluttede.

Seneste ajourføring: 11.02.2004

Top