Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(99) 511 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 711 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1754 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2RESUMÉ

Europa-Kommissionen gav i sin udtalelse af juli 1997 udtryk for den opfattelse, at Slovakiet skulle øge sin indsats, hvis det ville leve op til det meste af EF-lovgivningen på energiområdet inden for nogle få år. Emner, der skulle følges nærmere, var foranstaltninger vedrørende monopoltilpasning (og import- og eksportproblemer) netadgang, energiprissætning, opbyggelsen af obligatoriske olielagre, statsstøtte til sektoren for fast brændsel, energieffektivitet og brændselskvalitetsstandarder. På kerneenergiområdet forventede Kommissionen derimod ingen særlige problemer med opfyldelsen af Euratom-bestemmelserne. Den understregede dog ligeledes, at spørgsmålet om nuklear sikkerhed fortsat krævede særlig opmærksomhed, at der måtte træffes passende foranstaltninger for så vidt angår sikkerhedsstandarder, og at der snarest måtte gennemføres realistiske programmer. Endelig opfordrede de Slovakiet til at finde mere langsigtede løsninger for det radioaktive affald.

I rapporten af november 1998 blev det på ny bekræftet, at Slovakiet måtte fortsætte forberedelserne til det indre energimarked, og navnlig inden for de sektorer, der var angivet i den første udtalelse. Opmærksomheden henledtes ligeledes på problemet med nuklear sikkerhed, og Slovakiet blev opfordret til at sikre, at sikkerhedsmyndigheden fungerede tilfredsstillende, og navnlig sikre dens uafhængighed. Man måtte i særlig grad bestræbe sig på at finde langsigtede løsninger for atomaffald.

I rapporten fra 1999 konstateredes det, at selv om Slovakiet har taget en række skridt til at opfylde kravene til det indre energimarked, er det nødvendigt med en yderligere tilpasning, både med hensyn til lovgivning og liberalisering af markedet. I september 1999 besluttede den slovakiske regering, at den endelige nedlukning af to reaktorer på Bohunice V1 finder sted i 2006 og 2008. Efter denne beslutning kunne Kommissionen fremsætte forslag om finansiel støtte inden for rammerne af PHARE-programmet og EURATOM-lån. Der skal vedtages en tidsplan for nedlukningen. Der skal desuden udarbejdes en moderniseringsplan for de to Bohunice V2-enheder.

I rapporten fra november 2000 skønnede Kommissionen, at der var sket visse fremskridt inden for energiområdet, hvor den slovakiske regering vedtog en ny energipolitik i januar 2000, som danner grundlag for tilpasningen til Fællesskabets regelværk. Nedlukningen af Bohunice V1-anlægget fortsættes. I 2000 udarbejdede de slovakiske myndigheder en rapport om de økonomiske og sociale konsekvenser af den tidlige nedlukning af anlægget, som også omfatter en forberedelsesplan. Der manglede dog stadig en indsats på området før EF-regelværket var overholdt.

I rapporten af november 2001 konstateredes, at Slovakiet havde gjort yderligere fremskridt inden for energiområdet. Det gjaldt navnlig med hensyn til oliereserver, forberedelsen af det indre marked og styrkelse af den nukleare sikkerhed. Der manglede dog stadig en indsat inden for området energieffektivitet, da Kommissionen ikke kunne konstatere, at der var sket nogen fremskridt her.

Rapporten fra oktober 2002 understreger Slovakiets fremskridt med tilpasningen til EU-retten på energiområdet. Der er navnlig sket noget på området indre marked for energi, hvor der bl.a. er oprettet det nødvendige reguleringsorgan.

I rapporten 2003 konstateres, at Slovakiet skal fortsætte med gradvist at opbygge sine oliereserver i overensstemmelse med den tidsplan, der er aftalt ved forhandlingerne, og skal fortsat overholde tilsagnene om lukningen af Bohunice-anlægget samt fortsætte åbningen af el- og gasmarkedet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den gældende EU-ret på energiområdet består af bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (EF-Traktaten) og afledt ret vedrørende konkurrence og statsstøtte, det indre energimarked (herunder direktiver om elektricitet, prisgennemskuelighed, transitordninger for gas og el, fossile brændstoffer, licenser, beredskab, inklusive forpligtelser om sikkerhedslagre (esdeenfr)m.v.), samt kernekraft, energieffektivitet og miljø.

EU-retten på det nukleare område består i dag af en række juridiske og politiske instrumenter, herunder internationale aftaler. EU-retten vedrører bl.a. sundhed og sikkerhed (herunder strålingsbeskyttelse), sikkerheden i atomkraftanlæg, håndtering af radioaktivt affald, investeringer, fremme af forskning, et nukleart fællesmarked, forsyninger, sikkerhedsforanstaltninger samt endelig internationale relationer.

I hvidbogen om de associerede central- og østeuropæiske landes integration i EU's indre marked fremhæves i den del, der vedrører energi, behovet for, at de vigtigste direktiver om det indre marked gennemføres i fuldt omfang sammen med EU-konkurrenceretten. På kerneenergiområdet omtaler hvidbogen problemer med forsyninger, kontrolforanstaltninger samt transport af radioaktivt affald.

EVALUERING

Lovrammerne for oliereserverne trådte i kraft i juni 2001. De danner det retlige grundlag for at øge beholdningerne til 90 dages forbrug, som det kræves i regelværket. Der bør ikke desto mindre gøres en indsats for at øge beholdningerne, da de i øjeblikket kun er på en tredjedel af det krævede niveau.

For så vidt angår gennemførelsen af det indre energimarked, har Slovakiet gjort fremskridt inden for sektorerne for el og gas og har iværksat supplerende foranstaltninger for at tilpasse sig EU-retten. Privatiseringen af de statslige gas- og elselskaber fortsættes. Forberedelsen af markedet forudsætter dog stadig nye foranstaltninger i form af lovgivning og omstrukturering. De nødvendige foranstaltninger omfatter etablering af et styringsorgan for transport.

Åbningen af elektricitetsmarkedet er sket i to omgange. Efter ikrafttræden i 2002 af økonomiministeriets dekret, som fastsatte mindsteårsforbrug for el og gas for de berørte forbrugere, blev åbningen af elektricitetsmarkedet påbegyndt i 2002 med liberalisering for storforbrugerne (31% af markedet). Reguleringsmyndigheden, som har ansvaret for nettene, og har til opgave at overvåge gas- og el-markedet, er etableret, men skal udbygges.

For så vidt angår energieffektivitet og vedvarende energikilder er der i 2002 trådt ministerielle dekreter i kraft, som har til formål at forbedre energieffektiviteten ved hjælp af mærkning af elektriske husholdningsapparater. I 2003 er den nødvendige lovgivning vedtaget, med undtagelse af den seneste EU-ret, som skal vedtages i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i de pågældende direktiver.

På det nukleare område har Slovakiet to atomkraftværker, der er placeret ved Bohunice og Mochovce. To af de fire enheder i Bohunice kan ikke opgraderes og må lukkes. Regeringen har udarbejdet en nedlukningsplan. For Mochovce-anlægget drejer det sig om at modernisere de to reaktorer og om at iværksætte foranstaltninger med henblik på at gøre sikkerhedsniveauet tidssvarende. Slovakiet gør fremskridt på dette område. I november 2000 vedtog man rammerne for proceduren og tidsplanen for nedlukningen af de to enheder i Bohunice, som ikke kan moderniseres. De slovakiske myndigheder har iværksat supplerende foranstaltninger vedrørende nuklear sikkerhed for de to andre enheder. Programmet for opgradering af sikkerheden for anlægget i Mochovce er gennemført for halvdelen af anlægget med undtagelse af opfølgning efter ulykker. Det Europæiske Ministerråd vedtog i juni 2001 en rapport om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen. I rapporten er fastsat syv særlige foranstaltninger for Slovakiet, som har accepteret rapportens anbefalinger.

Der er indgået aftaler om den fremrykkede standsning af de to reaktorer i V1 i atomkraftværket ved Bohunice. I 2003 bekræftede Slovakiet sit tilsagn om at lukke enhed 1 og 2 på det nukleare anlæg Bohunice V1 i henholdsvis 2006 og 2008. Slovakiet bør lægge ekstra vægt på at styrke kapaciteten hos det agentur til forvaltning af radioaktivt affald, som er ved at blive etableret.

Slovakiet har siden Kommissionens sidste rapport bl. a. styrket den slovakiske myndighed for nuklear sikkerhed, og internationale nukleare sikkerhedsorganer mener, at dens kompetenceniveau er tilfredsstillende. Myndigheden skal overvåge overholdelsen af Euratoms krav og procedurer, navnlig for så vidt angår forberedelsen af gennemførelsen af Euratom-sikkerhedskontroller og oversigterne over bevægelser af nukleare materialer og inventar.

Seneste ajourføring: 10.03.2004

Top