Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Tjekkiske Republik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den Tjekkiske Republik

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 708 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 503 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at Tjekkiet, såfremt man fortsatte sin indsats, kunne leve op til det meste af EU-lovgivningen på energiområdet i løbet af nogle få år. Visse områder, som f.eks. monopoltilpasning, skulle imidlertid følges nærmere. Der ventedes ikke at blive nævneværdige problemer med at leve op til Euratom-bestemmelserne. Der skulle imidlertid træffes passende foranstaltninger vedrørende standarderne for nuklear sikkerhed, således at alle kernekraftværker kunne bringes op på det krævede niveau. Desuden skulle der findes mere langsigtede løsninger, hvad angår det radioaktive affald.

Rapporten fra november 1998 bekræftede generelt set denne første vurdering, bl.a. hvad angår behovet for nøje at følge og gøre en ekstra indsats inden for visse sektorer som f.eks. monopoltilpasning. Endvidere fremhævedes problemerne med den nukleare sikkerhed og forvaltningen af det radioaktive affald.

I rapporten fra oktober 1999 blev der anmodet om en yderligere indsats med henblik på at forbedre tilpasningen af lovgivningen til EU-retten. For så vidt angår atomenergi, skulle tilpasningen til Euratoms regelværk ikke volde nævneværdige problemer. Derimod skulle der udfoldes yderligere bestræbelser med henblik på at styrke den nukleare sikkerhedsmyndighed og finde langsigtede løsninger, for det nukleare affald.

I rapporten for november 2000 konstateredes det, at der til trods for visse fremskridt på lovområdet var behov for en betydelig indsats for at nå en tilpasning til EU-retten på energiområdet. Det er dog sådan, at den energipolitik, som blev vedtaget i januar 2000, fastsatte en nøjere langsigtet strategi for sektoren, hvilket skabte et grundlag for en bedre forberedelse.

I rapporten af november 2001 bekræftede Kommissionen, at Tjekkiet havde gjort betydelige fremskridt siden den sidste rapport, navnlig med vedtagelsen af den nye energilov, som sigter mod at tilpasse Tjekkiets lovgivning til EU-retten, og som udgør et vigtigt skridt fremad for energisektoren. Loven forudser en gradvis liberalisering af markederne for elektricitet og gas. Tjekkiet havde også etableret en række agenturer, som har til opgave at overvåge anvendelsen af lovgivningen på området. Der skulle ikke desto mindre ske fremskridt inden for området energieffektivitet. For så vidt angår nuklearenergi, gik det fremad med at forbedre sikkerheden, især i Temelin-anlægget. Tjekkiet var nået frem til en aftale om anlægget med nabolandet Østrig. Anlæggets sikkerhed havde givet anledning til bekymringer i Østrig. Der skulle fortsat gøres en indsats for at forbedre bestemmelserne på dette område.

I rapporten fra oktober 2002 konstateres der betydelig fremgang i forberedelserne til det indre marked for energi. Sektorerne gas og elektricitet er godt forberedt på det indre marked for energi og konkurrence, da de vigtigste aktører på gasmarkedet er blevet privatiseret, el-forsyningsselskaberne er blevet omstruktureret og el-taksterne er blevet ændret, så de tager højde for produktionsomkostningerne.

I rapporten 2003 fremhæves, at Tjekkiet i det væsentlige opfylder de tilsagn og krav, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne på energiområdet. Tjekkiet skal gradvis etablere olielagre i overensstemmelse med den tidsplan, der er aftalt under forhandlingerne, og afslutte overtagelsen af EU-retten på gasområdet med vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den gældende EU-ret på energiområdet består af bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (EF-Traktaten) og afledt ret vedrørende konkurrence og statsstøtte, det indre energimarked (herunder direktiver om elektricitet, prisgennemskuelighed, transitordninger for gas og el, fossile brændstoffer, licenser, beredskab, inklusive forpligtelser om sikkerhedslagre (esdeenfr)m.v.), samt kernekraft, energieffektivitet og miljø.

EU-retten på det nukleare område består i dag af en række juridiske og politiske instrumenter, herunder internationale aftaler. EU-retten vedrører bl.a. sundhed og sikkerhed (herunder strålingsbeskyttelse), sikkerheden i atomkraftanlæg, håndtering af radioaktivt affald, investeringer, fremme af forskning, et nukleart fællesmarked, forsyninger, sikkerhedsforanstaltninger samt endelig internationale relationer.

I hvidbogen om de associerede central- og østeuropæiske landes integration i EU's indre marked fremhæves i den del, der vedrører energi, behovet for, at de vigtigste direktiver om det indre marked gennemføres i fuldt omfang sammen med fællesskabskonkurrenceretten. På kerneenergiområdet omtaler hvidbogen problemer med forsyninger, kontrolforanstaltninger samt transport af radioaktivt affald.

EVALUERING

Med ikrafttrædelsen af den nye energilov i januar 2001 er der taget et vigtigt skridt hen imod overtagelsen af EU-retten, navnlig vedrørende det indre marked for energi. Loven fastsætter de juridiske rammer for reguleringen af markedet og behandler en række tekniske spørgsmål vedrørende sektorerne for elektricitet, gas og opvarmning.

Tjekkiet har overtaget en stor del af EU-retten for denne sektor og må nu sikre en fuldstændig gennemførelse af lovgivningen inden for de fastsatte frister. Hertil er der behov for at udbygge den administrative kapacitet hos de nye organer.

Der er gjort fremskridt med hensyn til forsyningssikkerheden. Loven om de strategiske oliereserver, som blev vedtaget i november 1999, sigtede mod at nå de 90 dages oliereserver, som kræves i EU-retten, i 2005. Tjekkiet har endnu engang øget sine olielagre, og de er nu næsten på det krævede niveau (80 dage).

Tjekkiet gjort fremskridt for så vidt angår konkurrenceevnen og det indre marked. Energiloven forudser en gradvis liberalisering af elektricitetsmarkedet fra 2002. Den fuldstændige åbning skal være fuldført i 2006. Der er etableret organer, som skal overvåge overholdelse af konkurrencereglerne, forbrugerbeskyttelse og anvendelsen af energiloven samt loven om energiforvaltning. Der er dog en risiko for, at en udskydelse af fristerne for privatisering af de statsejede gas- og elektricitetsselskaber samt de regionale gas- og elektricitetsdistributionsselskaber vanskeliggør private virksomheders forberedelser til den allerede planlagte markedsliberalisering. Industri- og handelsministeriet og el-tilsynsmyndigheden har udstedt et stort antal gennemførelsesbestemmelser med henblik på gennemførelsen af energiloven.

I 2003 har Tjekkiet indført gennemførelsesbestemmelser, som er i overensstemmelse med EU-retten. I gassektoren er der kun sket en delvis overtagelse af EU-retten i national lovgivning, så overtagelsen skal afsluttes med sigte på at forberede åbningen af gasmarkedet. Åbningen af gas- og el-markedet sker i henhold til de tilsagn, der er afgivet under forhandlingerne.

For så vidt angår atomkraft, har EU flere gange understreget vigtigheden af et forbedret nukleart sikkerhedsniveau i ansøgerlandene. Tjekkiet fortsætter arbejdet med at færdiggøre atomkraftværket Temelin og sit enorme moderniseringsprogram. Moderniseringen af Dukovany-anlægget er i gang. Afprøvning af Temelin-anlægget og spørgsmål om anlæggets udformning har givet anledning til stor bekymring i offentligheden, navnlig i nabolandet Østrig. Tjekkiet og Østrig indgik i december 2000 en aftale, hvorefter Tjekkiet frivilligt påtager sig at gennemføre en mere dybgående og grundig undersøgelse af Temelin-anlæggets virkning på miljøet. Kommissionen stod bl.a. i spidsen for en gruppe eksperter for at undersøge anlæggets sikkerhed. Afprøvningerne er nu underlagt en strengere kontrol. Det Europæiske Ministerråd vedtog i juni 2001 en rapport om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen. Foruden anbefalinger, som gælder alle kandidatlandene, indeholdt rapporten anbefalinger om særlige foranstaltninger for anlæggene i Dukovany og Temelin. Overordnet set er reguleringspraksis for nuklearindustrien i Tjekkiet og Vesteuropa sammenlignelige. I 2002 blev der vedtaget en ændring af loven om nuklear energi.

Ikke desto mindre skal Tjekkiet sikre overensstemmelsen med Euratoms krav og procedurer, navnlig for så vidt angår Euratoms sikkerhedskontroller.

For så vidt angår fast brændsel skal Tjekkiet fortsætte de indledende skridt hen imod en anvendelse af EU-retten om statsstøtte inden for kulsektoren og fjerne alle begrænsninger for kulimport ved tiltrædelsen.

For så vidt angår energieffektivitet, har regering vedtaget det første offentligt finansierede program med sigte på energibesparelser og anvendelse af vedvarende energikilder på grundlag af det nationale program til rationel forvaltning af energi og anvendelse af vedvarende energikilder. De passende administrative strukturer på området er på plads, men skal konsolideres.

Tjekkiet deltager i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet - SAVE II (esdeenfr) (1).

(1) Afgørelse nr. 4/98 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side, den 27. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Den Tjekkiske Republiks deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet - SAVE II.

Seneste ajourføring: 08.03.2004

Top