Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2002 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 701 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 509 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1206 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen gav i sin udtalelse fra juli 1997 udtryk for den opfattelse, at Polen ville kunne overholde det meste af EU-lovgivningen på energiområdet i løbet af de kommende år. Den understregede dog, at det var nødvendigt nøje at følge udviklingen på visse områder såsom tilpasning af monopoler, herunder inden for importen og eksporten, netværksadgang, importbarrierer for olieprodukter, fastsættelse af energipriser, beredskab, herunder opbygning af obligatoriske olielagre, statsstøtte til kulindustrien, energieffektivitet og brændselskvalitetsstandarder.

Kommissionen bekræftede i sin rapport fra november 1998, at der var behov for en yderligere indsats på ovennævnte områder, men anerkendte dog, at udviklingen gik den rigtige vej.

I rapporten fra oktober 1999 konstateredes det, at Polen i moderat omfang havde tilpasset sig EU-retten på energiområdet, og det understregedes, at det var nødvendigt at gennemføre omstruktureringer, navnlig i gassektoren, selv om der var sket visse fremskridt. Der krævedes en yderligere indsats på flere områder såsom forberedelsen af et indre energimarked, herunder tilpasningen af monopolerne. Tilpasningen til Euratom-bestemmelserne syntes ikke at volde problemer, men der er grund til at se nærmere på forvaltningen af brugt brændsel fra atomreaktoren på forskningscentret i Swierk.

I sin rapport fra november 2000 fastslog Kommissionen, at graden af tilpasning til EU-retten på energiområdet samt forberedelsen af tiltrædelsen af EU varierer utrolig meget fra den ene delsektor til den anden. Trods fremskridt inden for omstrukturering og privatisering af visse delsektorer og en generel udarbejdelse af politikken for området, skulle der stadig gøres meget. I rapporten fremhævedes særlig områder som f.eks. forberedelse af det indre energimarked, energiforsyningssikkerheden, de strategiske lagre samt endelig omdannelsen af gas- og benzinsektorerne. Forvaltningsstrukturen var veletableret, og der skulle nu ofres særlig opmærksomhed på formuleringen og opfølgningen af politikken.

I rapporten fra november 2001 skønnede Kommissionen, at overtagelsen af EU-retten var gået fremad siden sidste rapport, og at Polen fortsatte med hele tiden at gøre fremskridt med hensyn til den generelle udformning af politikken. Tilpasningen til EU-retten viste fremskridt inden for området forsyningssikkerhed, og Polen havde indgået aftaler med tredjelande for at sikre en bedre forsyningssikkerhed. Det var også gået fremad med forberedelsen af det indre marked, navnlig for så vidt angår omstrukturering og privatisering af elektricitetssektoren. Ikke desto mindre var der brug for yderligere foranstaltninger for at opfylde EU-rettens bestemmelser på området. Det var nødvendigt at behandle vigtige spørgsmål som prisfordrejning og adgang til nettene. Omstruktureringen af brændselssektoren (navnlig udnyttelse af kul) skred godt frem, men sektorens gæld var stigende. På området energieffektivitet havde Polen tilnærmet sig EU-retten, og der skulle nu lægges vægt på gennemførelsen af foranstaltningerne.

Rapporten fra oktober 2002 konstaterer, at Polen har gjort fremskridt siden sidste rapport for så vidt angår overtagelse og gennemførelse af EU-retten. Omstrukturerings- og privatiseringsprocessen er ikke forløbet så hurtigt som de foregående år. Med hensyn til den generelle energipolitik har ministerrådet i 2002 godkendt toårsplanen for energipolitikken.

I rapporten fra 2003 understreges, at Polen har opfyldt de tilsagn og krav, som fremgik af tiltrædelsesforhandlingerne på energiområdet. Polen skal gradvis opbygge sine olielagre i overensstemmelse med den tidsplan, der er aftalt under forhandlingerne og desuden styrke de kompetente administrative strukturer.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den gældende EU-ret på energiområdet består af bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (EF-Traktaten) og afledt ret vedrørende konkurrence og statsstøtte, det indre energimarked (herunder direktiver om elektricitet, prisgennemskuelighed, transitordninger for gas og el, fossile brændstoffer, licenser, beredskab, inklusive forpligtelser om sikkerhedslagre (esdeenfr)m.v.), samt kernekraft, energieffektivitet og miljø.

EU-retten på det nukleare område består i dag af en række juridiske og politiske instrumenter, herunder internationale aftaler. EU-retten vedrører bl.a. sundhed og sikkerhed (herunder strålingsbeskyttelse), sikkerheden i atomkraftanlæg, håndtering af radioaktivt affald, investeringer, fremme af forskning, et nukleart fællesmarked, forsyninger, sikkerhedsforanstaltninger samt endelig internationale relationer.

I hvidbogen om de associerede central- og østeuropæiske landes integration i EU's indre marked fremhæves i den del, der vedrører energi, behovet for, at de vigtigste direktiver om det indre marked gennemføres i fuldt omfang sammen med fællesskabskonkurrenceretten. På kerneenergiområdet omtaler hvidbogen problemer med forsyninger, kontrolforanstaltninger samt transport af radioaktivt affald.

EVALUERING

Polen er ca. nået halvvejs med overtagelsen af EU-retten og bør gøre en indsats inden for vedtagelse af lovgivning og etablering af passende strukturer til overvågning af gennemførelsen. Siden den sidste rapport er Polen kommet videre inden for de områder, der er udpeget som vigtige, nemlig forbederelsen af det indre energimarked og forsyningssikkerhed, herunder etablering af tilstrækkelige olielagre.

Den polske regering vedtog i februar 2000 et dokument med titlen : "Overordnede retningslinjer for den nationale energipolitik i perioden 2000-2020", hvori det konstateres, at der er sket store fremskridt, og som udpeger de vigtigste forberedelser af energisektoren til tiltrædelsen.

Med hensyn til forsyningssikkerhed sker tilpasningen til EU-retten i et tilfredsstillende tempo, og Polen har øget sine beholdninger til et niveau, som nu svarer til lidt over to tredjedele af det krævede. Polen har bl.a. indgået en aftale med Sverige for at forbedre forsyningssikkerheden for elektricitet i den nordlige del af Polen. Nu bør tilpasningen til EU-retten afsluttes. Loven om ændring af loven om de nationale lagre er trådt i kraft i 2002. Polen er i et jævnt tempo ved at nå målet vedrørende 90 dages obligatoriske olielagre.

For så vidt angår det indre marked og konkurrence (i el- og gassektoren), er der vedtaget et indførelsesprogram for det polske el-marked i april 2001. Programmet beskriver de opgaver, der skal løses inden udgangen af 2002 for at skabe et fungerende polsk elektricitetsmarked. Det er vigtigt, at gennemføre programmet i god tid. I 2002 er åbningen af det polske elektricitetsmarked stadig afhængig af langtidskontrakter, der er indgået mellem det polske el-selskab og el-producenterne. Der er vedtaget et nyt omstrukturerings- og privatiseringsprogram for gassektoren i 2002. Ikke desto mindre bør omstruktureringen af sektoren ske hurtigt. Den polske regering vedtog i maj 2001 en strategi for dette. Det er særlig vigtigt at sikre en markedsåbning i henhold til objektive, gennemskuelig og ikke-diskriminerende kriterier. I 2003 er rammelovgivningen, dvs. energiloven, på plads og i overensstemmelse med EU-retten, og det samme gælder gennemførelsesbestemmelserne for el-sektoren. I gassektoren er der knap så megen fremgang, idet gennemførelsesbestemmelserne, navnlig udarbejdelsen af en kodeks for nettet, skal afsluttes.Der bør lægges særlig vægt på at få fjernet prisfordrejninger og langtidskontrakter i el-sektoren. Reguleringsorganet, som har til opgave at overvåge gas- og el-markedet, er etableret, men har behov for at blive styrket, navnlig med henblik på at udøve sine funktioner i gassektoren.

Inden for området fast brændsel er omstruktureringen af kulindustrien, der var planlagt for perioden 1998-2002, gennemført uden afbrydelser og Kommissionen finder, at der er sket betydelige fremskridt. I løbet af rapporteringsperioden er en række miner blevet lukket, kapaciteten er nedskåret og man har påbegyndt privatiseringen af de to mest rentable og produktive miner. Der er dog stadig problemer. Den hurtige stigning i sektorens gæld er foruroligende, og produktiviteten ligger stadig under den internationale standard. Forberedelsen af privatiseringen bør intensiveres, de nødvendige finansielle midler bør frigøres, og der må lægges større vægt på kuls fremtidige rolle i landets energiplanlægning. En ny omstruktureringsplan for fastbrændselssektoren for årene 2003-2006 er iværksat.

Inden for olieindustrien er der tale om, at privatiseringen fra november 1999 er indtrådt i sin mest ømfindtlige fase med præsentation på børserne i London og Warszawa af aktierne fra den nye polske olieindustrigruppe "Polski Koncern Naftowy (PKN)", som er Polens største. I november 2001 var gruppens privatisering i sin tredje fase. Privatiseringen af det næststørste polske oliefirma, raffinaderiet "Gdanska SA (RG SA)", er nu i gang. Privatiseringsprocessen bør fortsættes.

Hvad angår energieffektivitet, har tilpasningsprocessen gjort fremskridt, men gennemførelsesniveauet er ikke tilfredsstillende og bør understøttes ved at vedtage en sammenhængende national politik. Polen har oprettet et center for energieffektivitet, men det er også nødvendigt at styrke de andre organer inden for området. Energieffektivitetsniveauet i Polen er fortsat meget dårligt sammenlignet med resten af EU. Polen bør sikre en integreret overtagelse af EU-retten vedrørende fremme af vedvarende energi og overtagelse af den nye EU-ret i henhold til den tidsplan, der er fastsat i direktiverne. Foranstaltningerne vedrørende energieffektivitet iværksættes på grundlag af regeringens dokument om de store politiske linjer for energipolitikken i perioden 2000-2020.

På det nukleare område er Polen kommet langt med tilpasningen til EU-retten. Der er ingen atomkraftværkier i Polen, men landet har fem forskningsreaktorer. Der er kun én i drift til at bortskaffe radioaktivt affald, og der er behov for et nyt moderne depot. Man har påbegyndt processen med at finde en egnet beliggenhed. Foranstaltningerne vedrørende nuklear sikkerhed, som er et meget vigtigt aspekt i forbindelse med udvidelsesprocessen, vedrører derfor også Polen. Det Europæiske Ministerråd vedtog i juni 2001 en rapport om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen. Rapporten indeholder anbefalinger til alle kandidatlande om at videreudvikle deres programmer vedrørende sikker forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald samt sikkerheden i forbindelse med deres forskningsreaktorer. Det nationale energiagentur er ansvarlig for sikkerheden i nukleare anlæg i Polen. Polen skal overholde Euratoms procedurer og krav, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af sikkerhedskontroller. Polen vedtog i november 2000 en revideret lov om atomenergi herom, som træder i kraft i januar 2002. Polen har indgået en aftale og tiltrådt et yderligere protokol med Det Internationale Atomenergiagentur (AIEA) og har gennemført ratificeringen af energicharteret. I 2002 har regeringen vedtaget flere gennemførelsesbestemmelser med henblik på overtagelsen af EU-retten om energieffektivitetskrav til husholdningsapparater og vandvarmere. Polen skal fortsætte med at styrke kapaciteten hos de reguleringsmyndigheder, der er ansvarlige for det nukleare område og fortsætte med at etablere behandlingsanlæg for radioaktivt affald.

Polen deltager i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet- SAVE II (esdeenfr)(1).

(1) Afgørelse nr. 4/98 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side den 3. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Polens deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet -SAVE II.

Seneste ajourføring: 02.03.2004

Top