Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 700 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 505 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 705 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1748 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I udtalelsen af juli 1997 blev det skønnet, at Ungarn i løbet af de næste par år skulle kunne opfylde de fleste af kravene i EU-lovgivningen på energiområdet under forudsætning af, at den nuværende indsats fortsættes. I udtalelsen opfordrede Kommissionen dog også til nøje at følge udviklingen inden for emner som tilpasning af monopoler, herunder import og eksport, netadgang, energipriser, statsstøtte til uranindustrien og industrien for faste brændsler, samt forbedring af energieffektivitets- og brændselskvalitetsstandarder. Derimod forventedes der ingen væsentlige problemer med at opfylde Euratom-bestemmelserne, forudsat at sikkerhedsstandarderne på kernekraftsområdet tackles rigtigt, således at alle anlæggene bringes op på det krævede sikkerhedsniveau. Kommissionen opfordrede dog til at være opmærksom på behovet for mere langsigtede løsninger, hvad radioaktivt affald angår.

I rapporten af november 1998 konstateredes det, at der er gjort fremskridt med hensyn til at tilpasse monopolerne, sikre adgang til nettene og regulere energipriserne. Det blev dog lagt vægt på nøje at følge den statslige intervention i sektorerne for fast brændsel og uran, effektivisering af energianvendelsen og udvikling af kvalitetsstandarder for brændsel.

I rapporten af oktober 1999 understregedes det, at der var sket fremskridt bl.a. med vedtagelsen af en ny energipolitisk strategi. Der var dog fortsat behov for en særlig indsats inden for visse sektorer som f.eks. forberedelser til det indre energimarked (el- og gasdirektiverne) eller tilpasning af energimonopoler. Der forventedes ikke større vanskeligheder med overholdelsen af Euratom-bestemmelserne. Situationen inden for nuklear sikkerhed skulle forsat følges opmærksomt.

I sin rapport af november 2000 konstaterede Kommissionen, at Ungarn allerede havde overtaget principperne for det indre energimarked, men at man stadig manglede at omsætte principperne fuldstændig i praksis. Der skulle arbejdes videre, navnlig inden for fortsat liberalisering i forbindelse med det indre energimarked (el- og gasdirektiverne) og energieffektiviteten.

I rapporten af november 2001 konstaterede Kommissionen, at der var sket begrænsede fremskridt siden den seneste periodiske rapport. Selv om Ungarn allerede havde vedtaget de administrative rammer for sektoren, var forberedelsen af det indre marked forsinket, da udkastet til en lov om liberalisering af elektricitetsmarkedet endnu ikke var vedtaget, og der var ikke sket nogen fremskridt overhovedet inden for gassektoren. Der skulle gøres en særlig indsats inden for denne del af energiområdet. Institutionerne var blevet styrket yderligere, og regeringen fremmede fortsat en bedre energiudnyttelse. Ungarn havde også gjort fremskridt på det vigtige område nuklear sikkerhed.

I rapporten fra oktober 2002 konstateres, at der sker fremskridt på energiområdet i forbindelse med landets tiltrædelsesforberedelser, også selv om tilpasningen til EU-retten på el- og gasområdet er forløbet langsommere end forventet. Et iøjnefaldende positivt punkt er dog vedtagelsen af loven om elektricitet, som er et vigtigt skridt frem mod Ungarns integrering i EU's indre marked for elektricitet.

I rapporten fra 2003 understreges, at Ungarn i det væsentlige opfylder sine tilsagn og de krav, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne på energiområdet. Ungarn må dog fortsætte liberaliseringen af el-markedet og gasmarkedet og gøre en indsats for at tilpasse sin lovgivning på området til EU-retten.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den gældende EU-ret på energiområdet består af bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (EF-Traktaten) og afledt ret vedrørende konkurrence og statsstøtte, det indre energimarked (herunder direktiver om elektricitet, prisgennemskuelighed, transitordninger for gas og el, fossile brændstoffer, licenser, beredskab, inklusive forpligtelser om sikkerhedslagre (esdeenfr)m.v.), samt kernekraft, energieffektivitet og miljø.

EU-retten på det nukleare område består i dag af en række juridiske og politiske instrumenter, herunder internationale aftaler. EU-retten vedrører bl.a. sundhed og sikkerhed (herunder strålingsbeskyttelse), sikkerheden i atomkraftanlæg, håndtering af radioaktivt affald, investeringer, fremme af forskning, et nukleart fællesmarked, forsyninger, sikkerhedsforanstaltninger samt endelig internationale relationer.

I hvidbogen om de associerede central- og østeuropæiske landes integration i EU's indre marked fremhæves i den del, der vedrører energi, behovet for, at de vigtigste direktiver om det indre marked gennemføres i fuldt omfang sammen med EU-konkurrenceretten. På kerneenergiområdet omtaler hvidbogen forsyninger, kontrolforanstaltninger samt transport af radioaktivt affald.

EVALUERING

Med vedtagelsen af den langsigtede energistrategi i juli 1999 skabtes rammerne for den fremtidige tilpasning til EU-retten på energiområdet. Generelt set har Ungarn gjort fremskridt inden for gennemførelsen af EU-retten og har fortsat med at konsolidere de administrative rammer. Ungarn har allerede indført hovedprincipperne for det indre energimarked og arbejder med gennemførelsen af principperne. Ikke desto mindre er Ungarn bagud på området. Indsatsen bør øges inden for forberedelse af det indre marked ved at man fremskynder vedtagelsen af ny lovgivning om gas og elektricitet med henblik på at undgå nye forsinkelser af markedsåbningen. Det er også nødvendigt at styrke energikontoret.

Hvad angår forsyningssikkerheden, er lagrene af råolie og benzinprodukter på det krævede niveau. De nuværende olielagre er større end det kræves i fællesskabslovgivningen.

For så vidt angår konkurrenceevne og det indre marked for energi, har Ungarn vedtaget loven om elektricitet, som bringer den ungarske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten og er et vigtigt fremskridt på energiområdet. Det er planlagt at åbne 44% af gasmarkedet for konkurrence fra januar 2004.

På områderne energieffektivitet og vedvarende energikilder har Ungarn lanceret et program til forbedring af energieffektiviteten, hvis hovedmål er at fremme brugen af vedvarende energikilder og bevidstgøre befolkningen om energispørgsmål.

Ungarn har en veludviklet institutionel struktur inden for energiområdet. Denne struktur er blevet styrket siden den sidste rapport. Ungarn har nu bl.a. et organ for nuklear sikkerhed, en forligsinstitution for energispørgsmål, et center med ansvar for energiudnyttelse og et uafhængigt forvaltningsorgan for energinettet. Ikke desto mindre er der stadig brug for at styrke visse af organerne. Regeringen vedtog i slutningen af 1999 et program for energiudnyttelse, og denne politik fremmes fortsat.

For så vidt angår nuklear energi, har Ungarn fire VVER 440/213 reaktorer i drift i Paks-kernekraftværket. Disse reaktorer er af Sovjet-typen, og de anses for at kunne tilpasses, så de opfylder internationale sikkerhedsnormer.

Ungarn er i gang med et moderniseringsprogram for atomkraftværket i Paks, som skal være fuldført ved udgangen af 2002. Mere end to tredjedele af de planlagte aktiviteter var allerede færdige ved udgangen af 2000. Disse foranstaltninger har gjort det muligt at reducere risikoen for skader i reaktorkernen med en faktor 10. Ungarn mangler stadig at fremsende supplerende oplysninger om de foranstaltninger, der er iværksat med sigte på at gennemføre de anbefalinger, som Rådet kom med i rapporten om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen fra 2001.

Atomenergimyndigheden står for regulering, udstedelse af tilladelser og kontrol. Selv om den er afhængig af regeringen, er myndigheden uafhængig med eget budget. Et besøg fra Det Internationale Atomenergiagentur (AIEA) har bekræftet, at myndigheden er et meget kompetent organ. Det Europæiske Ministerråd vedtog i juni 2001 en rapport om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen. Rapporten indeholder generelle anbefalinger til alle kandidatlande, som navnlig vedrører gennemførelsen af moderniseringsprogrammer og sikker forvaltning af radioaktivt affald og brugt brændsel. Rådet anbefaler flere specifikke foranstaltninger for Ungarn. Rådet mener, at Ungarn f.eks. bør have anlæg til lagring af lav- og mellemradioaktivt affald.

Ungarn er part i alle store internationale konventioner og medlem af Det Internationale Atomenergiagentur og OECD's atomenergiagentur. Ungarn har indgået en omfattende aftale om sikkerhedsgarantier med AIEA. Ikke destor mindre bør der sikres fuld overensstemmelse med Euratoms krav og procedurer.

Ungarn deltager i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet - SAVE II (esdeenfr) (1), og i JOULE-THERMIE-programmet.

(1) Afgørelse nr. 2/1999 truffet af associeringsrådet associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side af 22. juni 1999 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Ungarns deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet - Save II.

Seneste ajourføring: 16.01.2004

Top