Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 69 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 508 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 708 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1751 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1407 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1206 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I rapporten fra 1999 konstateredes, at Malta burde yde en betydelig indsats for at gennemføre hele regelværket på transportområdet, navnlig inden for søtransport. På baggrund af Maltas position inden for denne sektor, burde gennemførelsen og anvendelsen af regelværket inden for transportområdet være en prioriteret opgave.

I rapporten af november 2000 understregedes det, at selv om der var sket en vis udvikling på områderne søtransport og landevejstransport, skulle Malta stadig gøre fremskridt inden for alle områder af transportregelværket, før landet kunne opnå fuld tilpasning. Der skulle også arbejdes på at forbedre den administrative kapacitet til at indføre regelværkets bestemmelser, især med hensyn til søfartssikkerhed.

I rapporten fra november 2001 konstateredes, at der var sket en tilpasning til EU-retten, navnlig inden for områderne sikkerhed for vejtransport og sikkerhed til søs, men at Malta kun havde gjort begrænsede fremskridt på luftfartsområdet.

Rapporten fra oktober 2002 understregede, at Malta havde gjort fremskridt inden for sø- og lufttransport. Malta skulle dog koncentrere sin indsats på tilpasningen af sin lovgivning og styrkelse af den administrative kapacitet, især inden for områderne søtransport og sikkerhed til søs.

I rapporten fra 2003 konstateres, at Malta overholder de forpligtelser, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne, for så vidt angår de transeuropæiske transportnet samt på områderne vejtransport og lufttransport. Ikke desto mindre skal Malta styrke sin administrative kapacitet for projekter, der vedrører transportnettet, afslutte tilpasningen af sin lovgivning inden for lufttransportsektoren og øge den administrative kapacitet med henblik på at gennemføre EU-retten på søtransportområdet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets transportpolitik er centreret om tre hovedområder.

EVALUERING

Inden for landtransport vedtog parlamentet i august 2000 ændringer til loven om den offentlige transportmyndighed, og disse bringer delvis maltesisk lovgivning på linje med EU-retten om landtransport. Samtidig overtog man regelværkets bestemmelser om kørekort.I 2001 trådte den nye lovgivning om kørekort i kraft. Parallelt hermed optog den nye transportmyndighed sit arbejde. Myndigheden er ansvarlig for alle spørgsmål i forbindelse med landtransport, herunder navnlig inspektioner og kontrol.

I 2002 vedtoges forordninger, som gennemfører direktivet om kørekort, og der regnes med indførelsen af kørekort i kreditkortformat. Malta er begyndt at tilnærme beskatningen af køretøjer til EU-rettens finansielle bestemmelser vedrørende afgifter for tunge køretøjer. På det sociale område skal Malta tilpasse sin lovgivning til EU-retten, navnlig for så vidt angår de tre kriterier for adgang til professionen, både for nye og bestående transportoperatører.

På området transeuropæiske transportnet har Malta vedtaget en metodologi til indsamling af informationer, som bringer landets regnskabssystem for infrastrukturudgifter på linje med EU-retten. Det administrative personale, som har til opgave at forberede investeringer i infrastruktur skal styrkes - det gælder både kvalitativt og kvantitativt.

Inden for området lufttransport er rammelovgivningen på plads og er i det store hele i overensstemmelse med EU-retten, dog skal der foretages visse ændringer, navnlig for så vidt angår nedbringelsen af støjemissioner og ground handling-tjenester. Den administrative kapacitet er i det store hele tilfredsstillende, men visse åbne stillinger mangler at blive besat, og der skal fortsættes med videreuddannelse af personalet.

I 2001 trådte en forordning i kraft, som gennemfører EU-retten vedrørende godtgørelsesordningen for passagerer, der afvises ved ombordstigning på rutefly. Der er indrettet et nyt flytrafikkontrolcenter. Departementet for civil luftfart er blevet styrket, idet der er blevet ansat yderligere fagligt og teknisk personale. Der er i 2002 udsendt en forordning, som gennemfører EU-reglerne for tildeling af flyslots i Fællesskabets lufthavne.

Hvad angår søtransport, blev der i juli 2000 vedtaget ændringer til loven om handelsskibsfart. Formålet med disse ændringer er at tilpasse maltesisk lovgivning til EU-retten med hensyn til krav til besætningers kvalifikationer og andre søfartsstandarder. Ny lovgivning bør indeholde sikkerhedsregler for passagerskibe. Man mangler stadig at overtage EU's regler for cabotagesejlads. Der er nu oprettet et samlet register over fartøjer under maltesisk flag, og de statistiske oplysninger bliver stadig bedre. Der er imidlertid stadig behov for et stort arbejde med søfartssikkerheden. Malta bliver især nødt til at arbejde på gennemførelsen af Fællesskabets regler om havnestatskontrol og flagstatsinspektioner samt intensivere flagstatsinspektionerne og etablere en ramme for samarbejde med klassifikationsorganisationerne. Malta skal desuden sørge for at have et tilstrækkeligt antal kvalificerede inspektører for at kunne anvende EU-retten.

I 2001 forelagde Malta Kommissionen en handlingsplan for søtransporten med henblik på at fastlægge en tidsplan for tilpasningen til EU-retten.

I 2002 trådte handelsflådens forordning vedrørende havsnødssituationer i kraft. Malta er tiltrådt Konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden og Protokollen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinentalsokkelen. De administrative strukturer blev oprettet i 2003, men der er behov for yderligere personale. Malta skal fortsætte indsatsen for at forbedre sine sikkerhedsnormer.

Med hensyn til de horisontale emner bør Malta evaluere behovet for transportinfrastruktur med henblik på at forberede deltagelsen i de transeuropæiske net.

Seneste ajourføring: 01.03.2004

Top