Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2010 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(99) 512 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 712 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1755 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at Slovenien havde gjort tilfredsstillende og hurtige fremskridt med hensyn til overtagelsen af den gældende fællesskabsret på transportområdet. Under forudsætning af, at der blev gjort en yderligere indsats inden for vejgodstransporten (især markedsadgang og beskatning), samt at der blev opnået fremskridt med hensyn til den finansielle gennemsigtighed inden for jernbanesektoren, blev det vurderet, at transportsektoren ikke ville volde nogen vanskeligheder med hensyn til overtagelsen af EU-retten vedrørende det indre marked. Kommissionen opfordrede dog Slovenien til at overvåge, at de nødvendige midler til etablering af grundlaget for det fremtidige transeuropæiske transportnet, blev opretholdt.

Rapporten af november 1998 konstaterede, at harmoniseringen af transportlovgivningen skred frem i et tilfredsstillende tempo, men at det var nødvendigt med mere konkurrence i alle transportsektorer, en mere effektiv håndhævelse af lovgivningen og indførelse eller udbygning af de administrative strukturer.

I oktober 1999 skønnede Kommissionen i sin rapport, at Slovenien havde nået et niveau, "som er fyldestgørende med hensyn til harmonisering og integrering" på transportområdet.

I rapporten af november 2000 konstaterede Kommissionen, at Slovenien i vid udstrækning var i stand til at leve op til EU-retten om transport.

I rapporten af november 2001 understregedes, at Slovenien havde fortsat tilpasningen til EU-retten og havde opnået gode fremskridt på jernbane-, luft- og vejtransportområdet.

Rapporten fra oktober 2002 konstaterer, at Slovenien har fortsat med overtagelsen af regelværket og har gjort fremskridt navnlig med lovgivning om gennemførelsen af en række rammebestemmelser, som blev vedtaget året i forvejen. Slovenien bør især koncentrere indsatsen på at gennemføre EU-retten på det sociale og tekniske område for vejtransportområdet og fortsætte den lovgivningsmæssige tilnærmelse og etableringen af institutioner for jernbanesektoren.

I rapporten 2003 fremhæves, at Slovenien i det store hele overholder de tilsagn og krav, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne. Slovenien bør dog styrke den administrative kapacitet til forvaltning af projekter vedrørende de transeuropæiske transportnet og sektoren for jernbanetransport samt afslutte tilpasningen af sin lovgivning inden for områderne transport ad indre vandveje, vej-, jernbane-, luft- og søtransport.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets transportpolitik er centreret om tre hovedområder.

Europaaftalen rummer bestemmelser om tilnærmelse af lovgivningen til EU-retten og samarbejde med det formål at omstrukturere og modernisere transportområdet, at skabe bedre adgang til transportmarkedet, at lette transittrafikken og at nå frem til driftsmæssige standarder svarende til dem, der gælder i Fællesskabet. Hvidbogen fokuserer på foranstaltninger til opfyldelse af betingelserne for det indre marked inden for transportsektoren, herunder aspekter som konkurrence og harmonisering af lovgivning.

EVALUERING

Med hensyn til horisontale emner har Slovenien godkendt den endelige rapport om vurdering af transportinfrastrukturbehov (TINA), der havde til formål at udgøre grundlaget for en udvidelse af det transeuropæiske netværk til Slovenien. Det er nødvendigt med særlige tiltag i forbindelse med finanseringsrammerne og drift af højhastighedstog over landegrænser.

Inden for landtransport er der vedtaget afledt ret, der gennemfører den i januar 2000 vedtagne lov om transport af farlige stoffer, ændringer til bestemmelserne om vægt og dimensioner samt ændringer til loven om sikkerhed ved vejtransport, der blev vedtaget i juni 2000. De sidstnævnte ændringer indeholder også bestemmelser om et passende betalingssystem, der hænger sammen med en årlig refusion af vejafgifter, tilpasser uddannelsen af bilinspektører, forudsætter forbedringer af trafikstrømme og vejtransportsikkerhed samt tilpasser resultaterne af køredygtighedsprøver for særlige køretøjer. Slovenien har ratificeret aftalen om lejlighedsvis international personbefordring med bus (INTERBUS).

I 2001 er der vedtaget en ny lov om vejtransport, som vedrører forskellige aspekter af vejtransport, bla. adgang til de nationale og internationale markeder for personbefordring og godstransport. I 2001 er der etableret et nyt inspektorat for vejtransport, som er ansvarligt for udstedelse af EF-tilladelser til transportører og anvendelse af lovgivningen.

Der er indført en forordning om tilladelser til at udføre transporttjenester og der er i 2002 vedtaget en lov om det offentlige vejnet med henblik på at regulere kontrollen ved grænseposter som forberedelse til de ændrede forhold, så snart tiltrædelsen officielt finder sted. Slovenien har også vedtaget en forordning om transport af farlige stoffer, som bygger på loven om transport af farligt gods. I 2003 afsluttedes tilpasningen af den fiskale og sociale lovgivning. Der mangler stadig at blive vedtaget gennemførelsesbestemmelser for det tekniske område for så vidt angår forskrifter for fartbegrænsere, teknisk kontrol af brugskøretøjer, digitale fartskrivere og transportabelt udstyr under tryk.

For så vidt angår det transeuropæiske transportnet, har regeringen i 2001 vedtaget et program for bygning og vedligeholdelse af motorvejene. Opgraderingen af eksisterende linjer er i gang og der er indrettet en ny direkte jernbaneforbindelse til Ungarn. Slovenien har også indgået en aftale med Italien om linjeføringen af den fremtidige højhastighedsjernbane, som skal forbinde Venedig og Ljubljana.

Inden for jernbanesektoren er der opnået et betydeligt lovgivningsmæssigt fremskridt med vedtagelsen af jernbaneloven i november 1999. Denne lov afstikker retningslinjerne for serviceforpligtelserne over for offentligheden, bestemmer betingelserne for adgang til infrastrukturen og forudsætter en omstrukturering og privatisering af de slovenske jernbaner. En lov om jernbaneinfrastruktur, rullende materiel og regler for drift af kontrol- og sikkerhedssystemer blev vedtaget i 2000.

I 2002 er der vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser, som gennemfører en del af EU-retten vedrørende den tekniske sikkerhed af jernbaneinfrastrukturen. Det nyligt etablerede jernbaneagentur bør styrkes, navnlig ved specialuddannelse af personalet.

Der blev opnået yderligere tilpasning inden for lufttransport med vedtagelsen af loven om obligatoriske og øvrige juridiske forhold ved flyvning i februar 2000. Denne lov regulerer ansvar og kontraktlige forhold inden for sektoren. Der er også blevet vedtaget afledt ret inden for teknisk harmonisering og støjreduktion. Forhandlinger mellem EF og Slovenien om en multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (EECA), blev i slutningen af 1999 afsluttet med underskrivelsen af en bilateral landeprotokol. Man vedtog også budgetbevillinger til ansættelse af 39 medarbejdere til den civile luftfartsmyndighed i løbet af 2000. I 2001 vedtog Slovenien en lov om flytransport, som fastlægger vilkår og forskrifter bla. vedrørende fly, flypersonale, lufthavne, infrastruktur osv. Slovenien er desuden blevet fuldgyldigt medlem af organisationen af fælles luftfartsmyndigheder. Endelig er et nyt organ ved at blive etableret, som får ansvaret for undersøgelse af havarier og hændelser inden for den civile luftfart. I 2003 blev størstedelen af rammelovgivningen overtaget og er i overensstemmelse med EU-retten. Der skal dog stadig foretages nogle ændringer, navnlig hvad angår slot-tildeling og ground handling-tjenester.

Inden for søtransport er der blevet vedtaget afledt ret med hensyn til, hvilke institutioner der er bemyndiget til at udføre sikkerhedskontrol af skibe, under hensyntagen til Sloveniens ratificering af Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol. Regeringen har vedtaget en forordning om reducerede havneafgifter for tankskibe med separate ballasttanke samt bestemmelser om prøver for lodser. Søtransportadministrationen er blevet styrket med budgetbevillinger til ansættelse af syv ekstra medarbejdere i 2000.Slovenien har i 2001 vedtaget Den Internationale Søfartsorganisations søfartslov og gældende konventioner inden for olieforurening.

I 2002 er der vedtaget en forordning om vilkårene for sikker havnetrafik og ordenshåndhævelse i havnene samt slovensk territorialfarvand.

Slovenien mangler at vedtage en række gennemførelsesbestemmelser, navnlig for så vidt angår "Erika-pakken", og de seneste ændringer af EU-retten vedrørende passagerskibe, fiskefartøjer, navigationsmateriel og modtagefaciliteter i havnene.

Seneste ajourføring: 10.03.2004

Top