Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2002 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 701 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 509 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen gav i sin udtalelse fra juli 1997 udtryk for, at Polen har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i forbindelse med overtagelsen af den gældende EU-ret på transportområdet. Under forudsætning af, at landet udfolder tydelige og hurtige bestræbelser med hensyn til det indenlandske vejgodstransportmarkeds funktion, vil transportsektoren nok ikke volde større problemer med hensyn til overtagelsen af EU-retten vedrørende det indre marked. Til gengæld bør der ofres særlig opmærksomhed på, at der tildeles de nødvendige midler til etablering af grundlaget for det kommende transeuropæiske transportnet, der vil blive udvidet med de nyoptagne lande, og til forbedring og styrkelse af de administrative strukturer.

Rapporten fra november 1998 bekræftede tilsyneladende denne vurdering, altimedens den understregede behovet for at yde en yderligere indsats bl.a. inden for tilnærmelsen af lovgivningen om den fri bevægelighed for varer.

I rapporten fra oktober 1999 konstateredes, at de resultater, der var opnået på transportområdet, var meget uensartede. Mens udviklingen i vejtransporten havde været tilfredsstillende, havde indsatsen inden for andre sektorer vist sig at være utilstrækkelig. Det ville dog være nødvendigt at følge gennemførelsen af EU-retten inden for vejtransport (markedsadgang, trafiksikkerhed, beskatningsspørgsmål) meget nøje. Det var nødvendigt at yde en ekstra indsats for at modernisere transportinfrastrukturerne.

I rapporten af november 2000, konstateredes, at der var gjort fremskridt inden for transportområdet, specielt med hensyn til vedtagelse af ny lovgivning.

I rapporten fra november 2001 understregedes de fremskridt, der var sket inden for de fleste områder af EU-retten. Polen manglede dog stadig at vedtage grundlæggende retsakter inden for lufttransport, at etablere de passende administrative strukturer og godkende den afledte ret vedrørende alle transportformer.

I rapporten fra oktober 2002 konstateres, at der er sket betydelige fremskridt ved tilpasningen af den nationale lovgivning til EU-retten, navnlig på områderne lufttransport, vejtransport og søtransport. Polen skal dog gennemføre EU-rettens fiskale og sociale/tekniske bestemmelser inden for vejtransportsektoren, fortsætte liberaliseringen af jernbanetransportsektoren og fortsætte med at forbedre sikkerhedsniveauet i søtransportsektoren.

I rapporten 2003 understreges, at Polen i det væsentlige opfylder de tilsagn og forpligtelser, der er fremgået af tiltrædelsesforhandlingerne, inden for områderne transeuropæiske transportnet, vejtransport, transport ad indre vandveje samt jernbane- og lufttransport. Polen skal dog styrke den administrative kapacitet til forvaltning af projekter vedrørende transeuropæiske transportnet og overvåge anvendelsen af flagstatskontrollen for at nedbringe tilbageholdelsesraten for fartøjer under polsk flag.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Fællesskabets transportpolitik er centreret om tre hovedområder.

Europaaftalen rummer bestemmelser om tilnærmelse af lovgivningen til EU-retten og samarbejde med det formål at omstrukturere og modernisere transportområdet, at skabe bedre adgang til transportmarkedet, at lette transittrafikken og at nå frem til driftsmæssige standarder svarende til dem, der gælder i Fællesskabet. Hvidbogen fokuserer på foranstaltninger til opfyldelse af betingelserne for det indre marked inden for transportsektoren, herunder aspekter som konkurrence og harmonisering af lovgivning.

EVALUERING

Til trods for det forberedende arbejde, der allerede er gennemført, resterer der et stort stykke arbejde, hvis Polen skal vedtage og gennemføre den nødvendige lovgivning og udvikle passende administrative strukturer. Man skal intensivere gennemførelsen af EU-retten. Den administrative kapacitet skal forstærkes betydeligt, hvis EU-retten skal gennemføres effektivt. Det er i særlig grad tilfældet for søtransport.

Et positivt element med hensyn til horisontale spørgsmål har været vedtagelsen af loven om erhvervsvirksomhed, som indfører lige driftsbetingelser for indenlandske og udenlandske foretagender med undtagelse af erhvervsvirksomhed inden for luftfart og jernbaner.

Med hensyn til transportinfrastruktur har man som i de tidligere år primært koncentreret investeringerne om udviklingen af de fire transportkorridorer. Polen har godkendt den endelige rapport om vurdering af behovet for transportinfrastrukturer (TINA) fra oktober 1999. Den skal udgøre grundlaget for en udvidelse af det transeuropæiske net til Polen.

Hvad angår vejtransport, er der vedtaget tre forskrifter om teknisk kontrol af motorkøretøjer, to forskrifter om kørekort og registrering og mærkning af køretøjer og endelig en forskrift om proceduren for indsamling og offentliggørelse af data om det offentlige vejnet. I april 2000 tilsluttede Polen sig det multilaterale Interbus-program. Implementeringen heraf vil resultere i en delvis tilpasning til regelværket om personbefordring ad landevej. Overtagelsen af de sociale bestemmelser er afsluttet, men det tekniske område mangler, navnlig for så vidt angår teknisk kontrol på vejene. Der findes endnu intet ensartet takstsystem for anvendelsen af vejinfrastruktur.

I 2001 vedtog Polen loven om vejtransport, som overtager EU-retten vedrørende markedsadgang og giver mulighed for at etablere de nødvendige administrative strukturer.

I 2002 er følgende lovgivning trådt i kraft: loven om vejtransport, loven om vejtrafik, loven om lokale skatter og afgifter samt loven om chaufførers køre- og hviletider.

For så vidt angår adgangen til erhvervet, er dette spørgsmål overdraget til instituttet for vejtransport. For så vidt angår den administrative kapacitet, har vejtransportlovens ikrafttræden banet vejen for oprettelsen af et tilsynsorgan for vejsektoren, som spiller en væsentlig rolle ved sikringen af, at EU's sociallovgivning overholdes, og at de tekniske krav opfyldes.

Polen har fået tilkendt en overgangsordning frem til december 2010 for at kunne bevare vægtgrænser for køretøjer til vejtransport, som er lavere end de grænser, der er fastsat i EU-retten.

Inden for det transeuropæiske transportnet var den største begivenhed i 2001 vedtagelsen af programmet for tilpasning af det polske vejnet til EU-normerne. Programmet omfatter arbejder frem til 2015, som tilpasser de polske veje til køretøjer på 115 t. Den polske regering vedtog i 2002 en ny infrastrukturudviklingsplan i overensstemmelse med målene for de transeuropæiske transportnet, som sigter mod at modernisere og bygge motorveje, motortrafikveje og andre hovedtrafikårer i perioden 2002-2005. De polske myndigheder skal dog også træffe de vigtige beslutninger om tildelingen af ressourcer til samfinansieringen af arbejderne.

Med hensyn til jernbanetransport har institutionelle ændringer i de polske statsbaner (PKP) ført til oprettelse af uafhængige foretagender. Loven om kommercialisering, omstrukturering og privatisering af de polske statsbaner (PKP) blev vedtaget i september 2000 og sigter mod at få PKP til at fungere på markedsvilkår og opfylde kravene i EU-retten samtidig med, at også privatiseringen fremmes. Denne lov udgør rammerne for etablering af uafhængige selskaber inden for forvaltning af infrastruktur, passagerbefordring og godstransport. Det anbefales, at Polen øger indsatsen for at sikre overensstemmelse med EU-retten vedrørende jernbanetransport inden tiltrædelsen.

I 2001 trådte en ny lov om jernbanetransport i kraft. Den overtager flere områder af EU-retten vedrørende udviklingen af det transeuropæiske net og ordningen for udstedelse af tilladelser. Loven baner vejen for etablering af et kontor for jernbanetransport, som har ansvaret for reguleringen af transport, tekniske undersøgelser, overvågning af nettet og sikkerheden på jernbanerne. Der bør lægges særlig vægt på gennemførelsen af direktiverne vedrørende interoperabilitet. Ordningen for sikkerhedsrådgivning i forbindelse med farlige stoffer skal styrkes inden for sektoren. Polen har fået tilkendt en overgangsordning frem til december 2006 for ubegrænset adgang til det transeuropæiske net for jernbanetransport.

Inden for lufttransport er privatiseringen af det nationale polske luftfartsselskab LOT Polish Airlines er kommet godt i gang, men der er behov for en betydelig indsats for at afslutte omstruktureringen. Budgetmæssige og strukturelle tilpasninger er stadig nødvendige på luftfartssikkerhedsområdet, og Polen mangler stadig at gennemføre sin tilslutning til det fælleseuropæiske luftrum.

I 2002 er der vedtaget en lov om lufttransport. Det nationale polske luftfartsselskabs finansielle situation er dog blevet dårligere efter angrebene i USA den 11. september 2001.

Med hensyn til søtransport er der behov for at forbedre søfartssikkerheden og styrke den aktuelle administrative kapacitet. Trods de seneste forbedringer i den polske flådes sikkerhedsstandard, ligger polske skibes sikkerhedsstandard stadig under gennemsnittet for EU's flåde.

I 2001 trådte loven om sikkerhed til søs i kraft. Den etablerer skibsinspektioner og fastlægger søfartsadministrationernes aktiviteter, havnekontrollen og minimumskrav for uddannelse af søfolk. I 2002 havde Polen 3 søfartskontorer, som har ansvaret for flagstatsinspektioner og havnestatskontroller, og en havmiljøinspektionsmyndighed.

Vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelser skal afsluttes, navnlig for så vidt angår "Erika-pakken" og de seneste ændringer af EU-retten vedrørende fartøjer til passagerbefordring, fiskefartøjer og søfartsudstyr.

Seneste ajourføring: 02.03.2004

Top