Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(93) 313 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(98) 710 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(1999) 502 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2000) 702 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1745 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeTraktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen gav i sin udtalelse fra juli 1993 udtryk for, at den cypriotiske lovgivning fra 1990 nærmede sig EU-retten, men at der endnu ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til en vurdering af den faktiske håndhævelse.

Rapporten fra november 1998 vurderede, at lovgivningen på antitrust-området var i overensstemmelse med Fællesskabets normer, men at der var behov for en yderligere indsats med hensyn til reglernes håndhævelse og på statsstøtteområdet.

I rapporten fra oktober 1999 konstaterede Kommissionen, at der var gjort bemærkelsesværdige fremskridt inden for antitrustlovgivningen med vedtagelsen af loven om fusionskontrol. Cypern burde dog fortsat udfolde bestræbelser, for så vidt angår statsstøtte, virksomheder med særrettigheder og statsmonopoler.

I rapporten fra november 2000 blev der konstateret tilfredsstillende fremskridt med hensyn til antitrustlovgivningen, men der blev gjort opmærksom på en vis træghed, for så vidt angår statsstøtte.

I rapporten fra november 2001 konstateredes det, at der er gjort fremskridt såvel med hensyn til antitrustlovgivningen - især takket være styrkelse af undersøgelsesbeføjelserne og sanktionsbeføjelserne i Kommissionen for Beskyttelse af Konkurrencen (CPC) - som på statsstøtteområdet efter ikrafttrædelsen af en ny lov om kontrol med offentlig støtte.

I rapporten fra oktober 2002 var det vurderingen, at Cypern har gjort yderligere fremskridt på dette område.

I rapporten fra november 2003 konstateres det, at den cypriotiske konkurrencepolitik overholder de forpligtelser, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne. Cypern mangler dog endnu at bringe sin monopollovgivning fuldt ud i overensstemmelse med gældende EU-ret.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EF's konkurrenceregler er afledt af EF-traktatens artikel 3, litra g), der siger, at Fællesskabets virke indebærer "gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, som angivet i EF-traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikler 85, 86 og 92).

Cypern skal desuden gradvis indføre bestemmelserne i fusionsforordningen (4064/89) og EF-traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

En ny antitrustlovgivning har været i kraft siden 1989. Loven indleder den proces, der skal føre til, at antitrustlovgivningen kommer til at ligge på linje med EU-retten. Skal processen nå til ende, må der gøres endnu en anstrengelse på lovgivningsområdet, bl.a. for så vidt angår den afledte ret.

På det forvaltningsmæssige plan fremlagde Cypern i april 2002 en handlingsplan for udbygning af den administrative kapacitet i Kommissionen for Beskyttelse af Konkurrencen, som har til formål at styrke CPC's struktur yderligere.

Med hensyn til statsstøtte er udviklingen generelt positiv. Loven fra 2001 om kontrol med offentlig støtte indeholder alle de essentielle principper for statsstøttekontrol. Kun monopollovgivningen mangler endnu at blive bragt fuldt ud i overensstemmelse med gældende EU-ret. Statsstøttekontrolmyndigheden fungerer tilfredsstillende. Endvidere er reformen af skatteordningen blevet gennemført: fra og med 2003 underkastes al skattemæssig støtte statsstøttekontrol.

Forhandlingerne om dette kapitel er blevet foreløbig afsluttet. Cypern bør fremover løbende ajourføre sin lovgivning i takt med de ændringer, der foretages i EU-retten på dette område.

Seneste ajourføring: 08.03.2004

Top