Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2010 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(98) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(1999) 512 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2000) 712 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1755 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Kommissionen udtryk for, at Sloveniens kartellovgivning ikke var tilfredsstillende. Den fremførte endvidere, at det var nødvendigt at styrke "Kontoret for Beskyttelse af Konkurrence", så man sikrer en effektiv håndhævelse af lovgivningen. Hvad angår statsstøtte, konstaterede Kommissionen, at der mangler et tilfredsstillende system for information og kontrol, og den opfordrede Slovenien til at gøre en betydelig indsats for på mellemlang sigt at opfylde EU-bestemmelserne.

Ifølge rapporten fra november 1998 var det på trods af visse fremskridt med gennemførelsen af kartellovgivningen nødvendigt at udvide det administrative personale, så man sikrede, at konkurrencebestemmelserne overholdtes. Hvad statsstøtte angår, anmodedes Slovenien i rapporten om at gøre en indsats for at bringe den slovenske lovgivning i overensstemmelse med EU's, opstille en fortegnelse over virksomheder, der modtager statsstøtte, og at gøre tilsynsmyndigheden operationel.

Ifølge rapporten fra oktober 1999 var der gjort visse opmuntrende fremskridt. Slovenien skulle nu konsolidere disse fremskridt, navnlig på statsstøtteområdet.

Ifølge rapporten fra november 2000 havde Slovenien gjort store fremskridt i løbet af året. Dette skyldtes først og fremmest, at såvel den nye konkurrencelov som rammeloven om statsstøttekontrol var trådt i kraft.

Ifølge rapporten fra november 2001 fortsætter Slovenien med at gøre fremskridt, navnlig på statsstøtteområdet. De nye konkurrence- og statsstøttelove iværksættes af dels Kontoret for Beskyttelse af Konkurrence, dels Statsstøttetilsynsmyndigheden. Endvidere er rapporten og fortegnelsen over statsstøtte af god kvalitet.

Ifølge rapporten fra oktober 2002 havde Slovenien fortsat gjort fremskridt på området, men landet bør sørge for at gennemføre bestemmelserne på statsstøtteområdet og vedrørende de finansielle ressourcer, der skal stilles til disposition for Kontoret for Beskyttelse af Konkurrence.

Ifølge rapporten fra november 2003 skal Slovenien, hvis det skal være i stand til at gennemføre EU-retten på statsstøtteområdet, fortsat gøre fremskridt på kartelområdet. Med henblik herpå bør lovgivningen ændres, så Kontoret for Beskyttelse af Konkurrence kan pålægge effektive og afskrækkende bøder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Det Europæiske Fællesskabs konkurrencepolitik bygger på traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at Fællesskabet skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Slovenien blev underskrevet den 10. juni 1996. Europaaftalen indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Slovenien, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Slovenien skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU's på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4046/89) og traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

Hvad karteller angår, er der gjort væsentlige fremskridt med vedtagelsen i 2000 af den nye konkurrencelov. Den slovenske lovgivning er nu i stand til at dække og tilnærme sig de fleste af fællesskabsbestemmelserne.

Kontoret for Beskyttelse af Konkurrence bør dog indføre en politik med større afskrækkende virkning for alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne. Kontoret bør også påse, at domstolene faktisk anvender reglerne.

På statsstøtteområdet er Slovenien nu efter rammelovens ikrafttræden i 2000 stort set på linje med EU-retten. Statsstøttetilsynsmyndigheden har ansvaret for iværksættelsen af den ny statsstøttelovgivning.

Slovenien har gjort løbende fremskridt med vedtagelsen af lovbestemmelser vedrørende karteller og statsstøtte og med henblik på udbygning af Kommissionens administrative kapacitet til at udføre statsstøttekontrol. Med henblik på tiltrædelsen bør Slovenien som en prioriteret opgave forstærke sin administrative kapacitet yderligere for at sikre en troværdig anvendelse af kartelreglerne.

Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig blevet afsluttet (jf. Rapporten 2002). Slovenien bør fremover løbende ajourføre sin lovgivning i takt med de ændringer, der sker i EU-retten på dette område.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top