Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(98) 703 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(99) 511 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 711 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1754 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Europa-Kommissionen udtryk for, at tilnærmelsen til lovgivningen om antitrust skred frem på tilfredsstillende måde i Slovakiet og ville være afsluttet på mellemlang sigt. Den bekræftede ligeledes, at Monopolkontoret syntes at have de nødvendige kvalifikationer og ressourcer til at håndhæve konkurrencelovgivningen, men at den største udfordring ikke desto mindre blev at sikre, at loven anvendes på alle virksomheder, også de såkaldte væsentlige og strategiske virksomheder.På statsstøtteområdet derimod fandt Kommissionen, at Slovakiet burde gøre en betydelig indsats for på mellemlang sigt at være i overensstemmelse med de gældende EF-krav med hensyn til kontrol af statsstøtte, og at der endnu var meget at gøre, særlig med hensyn til at skabe den nødvendige gennemsigtighed, at bringe de bestående statsstøtteforanstaltninger på linje med Europaaftalens bestemmelser og at vedtage regler for, at tilsynsmyndigheden kan fungere effektivt. Desuden understregede den, at støtteopgørelsen skal omfatte al støtte, der ydes af statslige, regionale eller lokale myndigheder eller med statslige midler, og at statsstøttereglerne skal gælde for alle virksomheder, også de såkaldte væsentlige og strategiske virksomheder.

Det konstateredes i rapporten fra november 1998, at Slovakiet kun havde gjort få fremskridt med hensyn til at opfylde de kortsigtede prioriteringer på statsstøtteområdet i tiltrædelsespartnerskabet. Landet burde derfor gøre en betydelig indsats for at vedtage lovgivningen om statsstøtte og øge fremskridtene på antitrustområdet.

I rapporten fra oktober 1999 vurderede Kommissionen, at den nye lov om statsstøtte var et stort fremskridt. Den konstaterede også andre fremskridt med hensyn til indsamlingen af regionale statistikker. Der skulle imidlertid ske forbedringer i antimonopollovgivningen samt i den årlige indberetning og opgørelse over tilfælde af statsstøtte. Slovakiet skulle ligeledes sikre håndhævelsen af loven om statsstøtte og gøre forvaltningsmyndigheden for statsstøtte fuldt arbejdsdygtig.

I rapporten fra november 2000 blev det fremhævet, at der i januar var trådt en antitrustlov i kraft samt en ny lov om statsstøtte, der indebar indførelse af en tilsynsmyndighed. Fremskridtene på statsstøtteområdet bevirkede imidlertid ikke en fuldstændig tilpasning til EU-retten.

I rapporten fra november 2001 konstateredes det, at Slovakiet havde gjort fremskridt på to store områder inden for konkurrencepolitikken (nemlig antitrustområdet og statsstøtteområdet). Der skulle imidlertid udfoldes yderligere bestræbelser med henblik på gennemførelse af statsstøttereglerne.

I rapporten fra oktober 2002 konstateredes det, at Slovakiet fortsat har gjort fremskridt på dette område, men at landet bør gøre en yderligere indsats med hensyn til anvendelsen af statsstøttereglerne og bekæmpelsen af monopoler.

I rapporten fra november 2003 konstateres det, at Slovakiet i det væsentlige opfylder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne inden for bekæmpelse af monopoler og statsstøtte. På statsstøtteområdet bør Slovakiet dog være særlig opmærksom på at sikre en passende informationsformidling over for markedsaktørerne og de organer, der yder tilskud.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's konkurrencepolitik bygger på EF-traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at EU skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Slovakiet, der trådte i kraft i februar 1995, indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem EU og Slovakiet, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Slovakiet skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU's på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4046/89) og traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

Slovakiet har været hurtig til at skabe lovgivningsmæssige og institutionelle rammer, som er forenelige med Den Europæiske Unions, og er samtidig fortsat med privatisering med henblik på at indskrænke statens rolle i økonomien. På antitrustområdet er den gældende lovgivning stort set bragt på linje med regelværket.

En revideret statsstøttelov, der trådte i kraft i november 2001, bringer overordnet set den slovakiske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten på statsstøtteområdet. På statsstøtteområdet bør Slovakiet dog være særlig opmærksom på at sikre en passende informationsformidling over for markedsaktørerne og de organer, der yder tilskud.

Hvad den administrative struktur angår, så fungerer Monopolkontoret korrekt i lighed med Tilsynskontoret. Tilsynet med statsstøttelovgivningens overholdelse skrider frem, men skal forstærkes yderligere.

Slovakiet har fået bevilget to overgangsperioder, inden for hvilke der på bestemte betingelser kan ydes en fiskal støtte til en virksomhed inden for stålindustrien (senest frem til udgangen af 2009) og til en virksomhed inden for bilindustrien (senest frem til udgangen af 2008). Der hersker imidlertid alvorlig tvivl om, hvorvidt betingelsen om produktionsbegrænsning inden for stålindustrien overholdes.

Forhandlingerne om nærværende kapitel foregår stadig. Slovakiet bør for at afslutte forberedelserne bestræbe sig på at sikre, at de betingelser, der knytter sig til overgangsperioden inden for stålindustrien, overholdes.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top