Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2007 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(98) 706 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(1999) 507 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2000) 707 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1750 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1406 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1204 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Europa-Kommissionen udtryk for, at Litauen havde gjort betydelige fremskridt i retning af at opfylde kravene om tilnærmelse af lovgivningen på antitrustområdet, men at det ikke desto mindre var nødvendigt fortsat at støtte konkurrencemyndigheden, så den er i stand til at udføre sine hverv og til at sikre en bred information af de berørte operatører på markedet. På statsstøtteområdet konstaterede Kommissionen, at der endnu ikke var opnået den nødvendige gennemsigtighed, og at det burde være en prioritet for Litauen, at der udarbejdes en støtteopgørelse over al støtte, der ydes af statslige, regionale eller lokale myndigheder eller med statslige midler. Endelig opfordrede Kommissionen Litauen til at løse de problemer, der skyldes, at der stadig findes visse sektorer med eksklusive eller særlige rettigheder, der er uforenelige med EU-retten.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at selv om der var truffet foranstaltninger for at overholde tiltrædelsespartnerskabets kortsigtede prioriteringer og gjort visse fremskridt i gennemførelsen af konkurrencepolitikken, var der stadig en række problemer med hensyn til kontrol med statsstøtte. Litauen burde således fortsætte sine bestræbelser på at sikre en total gennemsigtighed i procedurerne for bevilling af statsstøtte og udarbejde en komplet og ajourført statsstøtteoversigt.

I sin rapport fra oktober 1999 understregede Kommissionen, at Litauen havde opfyldt de kortfristede prioriteringer i tiltrædelsespartnerskabet med vedtagelsen af en ny konkurrencelov og med forskellige foranstaltninger, der skulle sikre gennemsigtighed på statsstøtteområdet. For så vidt angår statsstøtte var der imidlertid kun sket en delvis tilpasning af den eksisterende lovgivning til EU-retten, og der var stadig ikke nogen kontrol.

I rapporten fra november 2000 konstateredes der fremskridt såvel med hensyn til antitrustlovgivningen som med hensyn til statsstøtte. Den nye lov om kontrol med statsstøtte og ændringerne af den bestående lovgivning om økonomiske frizoner udgjorde et stort skridt frem, idet de følger fællesskabsrettens principper og EU-rettens principper.

I rapporten fra november 2001 erkendtes det, at der er gjort store fremskridt på konkurrenceområdet, særlig med hensyn til statsstøtte.

I rapporten fra oktober 2002 var det vurderingen, at Litauen havde gjort stabile fremskridt med vedtagelsen af en antitrust- og statsstøttelovgivning og med opbygningen af den administrative kapacitet i Konkurrencerådet.

I rapporten fra november 2003 erkendtes det, at Litauen overholder sine væsentlige forpligtelser som følge af tiltrædelsesforhandlingerne. Litauen skal dog indføre en mere afskrækkende sanktionspolitik på kartelområdet og styrke gennemførelsen af lovgivningen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Det Europæiske Fællesskabs konkurrencepolitik bygger på traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at Fællesskabet skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Litauen blev underskrevet den 12. juni 1995, og den træder i kraft, når alle EU-landene har ratificeret den. Europaaftalen indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Litauen, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Litauen skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4046/89) og EF-traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

Hvad angår antitrustlovgivningen, er lovgivningen stort set i overensstemmelse med EU-retten. Den nye konkurrencelov, der trådte i kraft i 1999, har overtaget de grundlæggende begreber i Fællesskabets antitrustregler.

På trods af de resultater, Konkurrencerådet har opnået, er det vigtigt at sikre et bedre kendskab til gældende regler, ikke mindst i erhvervslivet. Specialuddannelse af dommere bør desuden udvikles yderligere.

På statsstøtteområdet har Litauen gjort stabile fremskridt gennem vedtagelsen i 1997 af grundbestemmelser om statsstøtte, gennem vedtagelsen i 1999 af regler om overvågning, der tager sigte på at skabe gennemsigtighed i sektoren, og gennem vedtagelsen i 2000 af den nye lov om kontrol med statsstøtte og lovgivningen om økonomiske frizoner. Der er dog behov for en yderligere indsats for at sikre, at reglerne reelt anvendes og overholdes, specielt i forbindelse med redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Forhandlingerne om dette kapitel er blevet foreløbig afsluttet (jf. 2002-rapporten). Litauen har ikke bedt om nogen overgangsordning på dette område. Det bør dog fortsætte med at forbedre sine resultater i henseende til korrekt anvendelse og overholdelse af lovgivningen, såvel på antitrustområdet som på statsstøtteområdet.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top