Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Letland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Letland

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2005 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 704 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 506 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 706 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1749 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1405 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1203 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at tilnærmelsen af lovgivningen på områderne antitrust og statsstøtte skred planmæssigt frem, og at vedtagelsen af den nye konkurrencelov og de to lovforslag om statsstøtte ville udgøre et vigtigt skridt i den rigtige retning. Med hensyn til statsstøtte var det derimod Kommissionens opfattelse, at der endnu ikke var opnået den nødvendige gennemsigtighed, og at der måtte gøres en større indsats for på mellemlang sigt at opfylde EU-kravene på dette område samt etableres et nært samarbejde med Fællesskabet.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at der var sket fremskridt inden for antitrust- og statsstøttelovgivningen, især ved ikrafttrædelsen af den nye konkurrencelov. Der burde dog fortsat gøres en indsats på statsstøtteområdet med henblik på at få etableret en komplet og ajourført fortegnelse over statsstøtteordningerne, så der sikres gennemsigtighed i bevillingsprocedurerne.

I rapporten fra oktober 1999 fremhævede Kommissionen de fremskridt, der var sket inden for antitrustlovgivningen, hvor der var blevet vedtaget love om gruppefritagelser samt retningslinjer for, hvordan man klassificerer anmeldelser af karteller og fusionserklæringer. På statsstøtteområdet var årsrapporten blevet forbedret. De ansvarlige myndigheder fungerede desuden langt bedre, hvilket havde bevirket, at et større antal antitrustsager og statsstøttesager var blevet behandlet på basis af regelværket. På baggrund af disse fremskridt konkluderede Kommissionen, at prioriteringerne på kortere og mellemlang sigt i tiltrædelsespartnerskabet i vid udstrækning var blevet overholdt.

Ifølge rapporten fra november 2000 fortsatte Letland sin tilpasning af lovgivningen til EU-regelværket på antitrustområdet og statsstøtteområdet. Konkurrencerådet og Tilsynet med Statsstøtte overvågede, at lovgivningen håndhævedes.

I rapporten fra oktober 2001 konstateredes vedtagelsen af en ny konkurrencelov samt ændring af loven om statsstøtte i samtlige økonomiske områder og i frihavne. Disse to elementer bidrager i høj grad til, at Letland kommer i overensstemmelse med EU-regelværket.

I rapporten fra oktober 2002 skønnedes det, at Letland havde gjort yderligere fremskridt på området. Landet burde dog udfolde betydelige bestræbelser for at styrke rets- og forvaltningskapaciteten, således at bestemmelserne på antitrustområdet kan gennemføres effektivt.

Ifølge rapporten fra november 2003 overholder Letland hovedparten af sine forpligtelser, hvad angår aftaler og statsstøtte, men der skal ske yderligere bestræbelser på forvaltningsplan.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's konkurrencepolitik bygger på EF-traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at EU skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Letland blev underskrevet den 12. juni 1995, og den træder i kraft, når alle EU-landene har ratificeret den. Europaaftalen indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Letland, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Letland skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU's på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4064/89) og traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

For så vidt angår antitrustlovgivningen, ligger Letland på linje med EU-retten. En første lov om "konkurrence og monopoler" blev vedtaget i 1991 og erstattet af en anden lov i 1997, der blev ændret i 2001. I denne lov, der trådte i kraft i januar 2002, er optaget de vigtigste EU-antitrustregler, for så vidt angår aftaler, misbrug af dominerende stilling og fusioner. Der mangler stadig at blive vedtaget gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår vertikale aftaler og horisontalt samarbejde.

Konkurrencerådet samt konkurrencekontoret (det udøvende organ) har gjort fremskridt med gennemførelsen af den nye lov. Der bør stadig iværksættes en afskrækkende sanktionspolitik over for aftaler med alvorlige konkurrencebegrænsende virkninger. Med henblik herpå forekommer det nødvendigt at udvide konkurrencerådets midler og personale.

For så vidt angår statsstøtte, har en lov, der blev vedtaget i 1998, og som bygger på de grundlæggende principper for Den Europæiske Unions politik, gjort det muligt at indføre en rigtig ordning for tilsyn med statsstøtte. Ændringen af den lettiske lovgivning om særlige økonomiske områder og frihavne, der blev ændret i 2002, har udgjort et yderligere skridt mod en virkelig tilpasning af EU-retten.

Tilsynet med statsstøtte, der jævnligt foretager forhåndskontrol af støttens forenelighed med fællesmarkedet, har i 2002 fået sin forvaltningskapacitet forøget med oprettelsen af afdelingen for statsstøttekontrol.

Forhandlingerne om dette kapitel er foreløbig afsluttede (jf. rapport 2002). Letland har ikke anmodet om en overgangsordning på området. Det bør dog udfolde betydelige bestræbelser for at styrke rets- og forvaltningskapaciteten, således at bestemmelserne på antitrustområdet kan gennemføres effektivt.

Seneste ajourføring: 04.03.2004

Top