Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2002 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(98) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(99) 505 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2000) 705 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1748 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1404 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeTraktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 mente Europa-Kommissionen, at Ungarn med vedtagelsen af den nye konkurrencelov havde foretaget et betydeligt skridt i retning af tilnærmelse af lovgivningen på antitrustområdet. Hvad derimod angår statsstøtte, krævedes der en yderligere indsats for at opnå den ønskede grad af gennemsigtighed. Det var Kommissionens opfattelse, Tilsynsmyndighedens rolle og beføjelser skulle klart defineres for at sikre forenelighed med Fællesskabets regler for støtteydelse. Der ville ligeledes blive behov for en større indsats til at indfri kravene på statsstøtteområdet på mellemlang sigt. Endelig ville der blive behov for et nært samarbejde med Kommissionen på dette felt.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at der var sket en fortsat udvikling med tilpasningen af antitrustlovgivningen. Den anbefalede, at der blev gjort en yderligere indsats på statsstøtteområdet for at sikre gennemsigtighed i støttetildelingsprocedurerne med henblik på at oprette en fuldstændig og ajourført fortegnelse over støtten. De retlige rammer på statsstøtteområdet var imidlertid endnu ikke i overensstemmelse med EU-retten, og det blev endvidere anbefalet at styrke beføjelserne for tilsynsmyndigheden for statsstøtte.

Rapporten fra oktober 1999 konstaterede, at der var sket fremskridt på statsstøtteområdet, men understregede, at Ungarn burde fuldføre tilnærmelsen af sin lovgivning til EU's statsstøtteregler. Der måtte lægges særlig vægt på at etablere retsgrundlaget for undersøgelser af særlig følsomme sektorer og på tilpasningen af statsmonopoler.

I rapporten fra november 2000 konstateredes det, at Ungarn havde gjort store fremskridt på konkurrenceområdet og er fortsat med at gennemføre EU-retten. På statsstøtteområdet har regeringen vedtaget et alment arbejdsprogram, og den har nedsat et rådgivende tværministerielt udvalg, der skal bistå myndighederne med at integrere EU-retten. Derimod er der endnu ikke udarbejdet en fortegnelse over statsstøtte.

I rapporten fra november 2001 erkendtes det, at Ungarn fortsat gjorde fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU-retten. Den reviderede ordning for statsstøtte, der trådte i kraft den 1. januar 2002, forbød i almindelighed lokale myndigheder bevilling af offentlig finansiering. Den forvaltningsmæssige styrkelse af tilsynsmyndigheden for statsstøtte havde desuden medført en mere punktuel anvendelse af reglerne samt udarbejdelse af fortegnelsen over statsstøtte.

I rapporten fra oktober 2002 erkendes det, at Ungarn har gjort regelmæssige fremskridt, men at der fortsat er lang vej igen, før de statsstøtteordninger, der er uforenelige med EU-retten, er afskaffet.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at Ungarn overholder sine forpligtelser på konkurrenceområdet. Dog bør der gås videre med tilpasningen af lovgivningen, især på skatteområdet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's konkurrencepolitik bygger på traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at EU skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Ungarn, der trådte i kraft den 1. februar 1994, indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem EU og Ungarn, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Ungarn skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU's på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4046/89) og traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

Den ungarske kartellovgivning er i vid udstrækning tilpasset EU-retten: i april 2002 trådte der både bestemmelser om vertikale begrænsninger og horisontale samarbejdsaftaler såvel som bestemmelser om bekæmpelse af karteller i kraft. Konkurrencekontoret, der effektivt overvåger lovgivningens håndhævelse, opnår ret gode resultater. Dog må der iværksættes en afskrækkende sanktionspolitik over for aftaler med alvorlige konkurrencebegrænsende virkninger.

På statsstøtteområdet udgør de nye regler, der trådte i kraft i januar 2002, et stort fremskridt. De er dog ikke helt i overensstemmelse med EU-retten, bl.a. med hensyn til visse skattelettelsesordninger, der bør rettes ind efter EU-retten. Ungarn har en overgangsordning med henblik på gradvis at fjerne visse skattelettelsesordninger til fordel for offshore-selskaber (indtil 2005), SMV (indtil 2011) og lokale virksomheder (indtil 2007).

Siden Kommissionens udtalelse i 1997 har Ungarn gjort regelmæssige fremskridt på kartelområdet, men bør gøre en større indsats for at tilpasse sin lovgivning med hensyn til skattelettelser. Forhandlingerne om dette kapitel fortsætter imidlertid.

Seneste ajourføring: 05.03.2004

Top