Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2006 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(98) 705 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(1999) 504 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2000) 704 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1747 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1403 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1201 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeTraktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Europa-Kommissionen udtryk for, at Estland med vedtagelsen af den nye konkurrencelov foretog et betydeligt skridt i retning af tilnærmelse af lovgivningen på antitrustområdet, og at lovgivningstilnærmelsen på statsstøtteområdet med forbehold af visse ændringer af den nye konkurrencelov også ville være tilfredsstillende. Den mente imidlertid også, at der måtte kræves en større indsats med hensyn til opfyldelse af kravene vedrørende tilsyn med statsstøtte på mellemlang sigt, særlig med hensyn til gennemsigtighed.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at selv om der var vedtaget en ny lov om konkurrence, skulle der stadig gøres en indsats på området, især med hensyn til statsstøtte. Ifølge rapporten var det nødvendigt at styrke kontrollen med statsstøtte og sikre en fuldstændig gennemsigtighed i procedurerne for statsstøtte for at opstille en komplet og ajourført fortegnelse over denne form for støtte. Desuden burde kontrolmyndighedernes beføjelser styrkes.

Rapporten fra oktober 1999 understregede, at der var sket visse fremskridt med hensyn til antitrustlovgivningen, men den gældende lov dækkede endnu ikke alle aspekter i forbindelse med fusionskontrol. Der var behov for en indsats på statsstøtteområdet for at imødekomme de kort- og mellemfristede prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet.

Ifølge rapporten fra november 2000 havde Estland gjort nogle fremskridt med hensyn til håndhævelsen af EU-retten på konkurrenceområdet, bl.a. for så vidt angår statsstøtte. Ændringer af statsstøttebestemmelserne med henblik på forhåndskontrol og styrkelse af den nationale myndigheds rolle trådte i kraft i januar.

I rapporten fra oktober 2001 konstateredes det, at Estland har gjort regelmæssige fremskridt på området. Den nye konkurrencelov, der trådte i kraft i oktober, indfører kontrol med fusioner og fremmer tilpasningen til regelværket med hensyn til aftaler og statsstøtte.

I rapporten fra oktober 2002 var det vurderingen, at Estland har gjort yderligere fremskridt. Der er dog stadig behov for en yderligere indsats for at opfylde kravene inden for statsstøttekontrol.

I rapporten fra november 2003 konstateres det, at Estland opfylder de vigtigste af de forpligtelser på konkurrenceområdet, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne. Landet skal dog sørge for, at lovgivningen gennemføres og overholdes, bl.a. den nye strafferetsprocedure, der gælder for kartelsager.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Det Europæiske Fællesskabs konkurrencepolitik bygger på traktatens artikel 3, litra g), der fastsætter, at Fællesskabet skal have "en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for det indre marked ikke fordrejes". De vigtigste anvendelsesområder er antitrust og statsstøtte.

Europaaftalen med Estland blev underskrevet den 12. juni 1995, og den træder i kraft, når alle EU-landene har ratificeret den. Europaaftalen indeholder bestemmelser om en konkurrenceordning, der skal gælde i handelsforbindelserne mellem Fællesskabet og Estland, og som er baseret på kriterierne i traktatens artikel 81, 82 og 87 (tidligere artikel 85, 86 og 92) om aftaler mellem virksomheder, misbrug af dominerende stilling og statsstøtte, og om, at der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser på disse områder senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Europaaftalen fastsætter desuden, at Estland skal bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets på konkurrenceområdet.

Hvidbogen refererer til den gradvise anvendelse af ovennævnte bestemmelser og bestemmelserne i fusionsforordningen (4046/89) og traktatens artikel 31 (tidligere artikel 37) og artikel 86 (tidligere artikel 90) om monopoler og særlige rettigheder.

EVALUERING

Den nye konkurrencelov trådte i kraft i oktober 2001. Denne lov bringer i vid udstrækning Estlands antitrustlovgivning på linje med EU-retten for så vidt angår proceduren for kontrol med fusioner, vertikale begrænsninger og horisontale samarbejdsaftaler. Som følge af vedtagelsen i juni 2001 af en ny straffelov ændrede Estland i september 2002 konkurrenceloven.

Den nationale konkurrencemyndighed, Konkurrencekontoret, råder over tilstrækkeligt personale og nødvendig teknik til at behandle et stort antal sager. Det er dog nødvendigt fremover at afsætte store finansielle ressourcer til kontorets virke.

For så vidt angår statsstøtte bevirker den nye konkurrencelov, der omhandler visse bestemmelser desangående, en yderligere tilpasning til regelværket. Den nationale tilsynsmyndighed for statsstøtte, Afdelingen for Konkurrence og Statsstøtte, henhører under finansministeriet og har vidtgående beføjelser med hensyn til overvågning af reglernes håndhævelse på dette område. Estland mangler dog stadig at sikre fuld anvendelse af statsstøttereglerne i de tre følsomme sektorer, nemlig stålindustrien, bilindustrien og sektoren for syntetiske fibre.

Siden Kommissionens udtalelse i 1997 har Estland gjort stabile fremskridt. Forhandlingerne om dette kapitel er blevet foreløbig afsluttet (jf. 2002-rapporten). Estland har ikke bedt om nogen overgangsordning på dette område.

Seneste ajourføring: 05.03.2004

Top