Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1993) 313 endelig udg. - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens rapport KOM(1998) 710 endelig udg. - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens rapport KOM(2000) 702 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig. - SEK(2001) 1745 - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen bekræftede i sin udtalelse fra juli 1993, at momssatserne på Cypern var bragt på linje med Fællesskabets satser, men at der fortsat var problemer på punktafgiftsområdet.

Rapporten fra november 1998 stillede sig mere kritisk over for det cypriotiske momssystem, hvor der stadig var betydelige lakuner, men understregede de fremskridt, som Cypern havde gjort på dette område. Der var fortsat væsentlige problemer på punktafgiftsområdet.

Rapporten fra november 2000 vurderede, at Cypern havde gjort fremskridt på området indirekte beskatning, selv om momsloven, der i væsentlig grad bragte lovgivningen på linje med EU-retten, først skulle træde i kraft i 2001. Punktafgifterne på spiritus og benzin produceret på Cypern er blevet forhøjet, og der er blevet indført afgifter på gasolie, petroleum og importeret spiritus. Den særlige afgift på cigaretter blev forhøjet i juni 2000 og nærmer sig nu minimumsafgiften i Fællesskabet på 57 %. Der er ikke konstateret konkrete fremskridt på området direkte beskatning, men Cypern har forpligtet sig til at overholde principperne i adfærdskodeksen for virksomhedsbeskatning. For så vidt angår administrativ kapacitet er der blevet oprettet en afdeling i den centrale toldforvaltning, der skal sikre, at EU-retten gennemføres effektivt.

Ifølge rapporten fra 2001 har Cypern kun gjort begrænsede fremskridt. På punktafgiftsområdet blev der indrømmet afgiftsfritagelse for småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, der importeres fra tredjelande. Der blev imidlertid ikke konstateret fremskridt på området direkte skatter eller administrativt samarbejde og gensidig bistand. Med hensyn til administrativ kapacitet blev det i rapporten bemærket, at der fortsat blev arbejdet på at indføre edb-behandling i de forskellige tjenestegrene, og at ressourcerne til skattekontrol var blevet styrket.

I rapporten fra oktober 2002 fremhæves Cyperns store fremskridt med tilpasningen af skattelovgivningen til EU-retten. Disse fremskridt skyldes hovedsagelig, at der i juli 2002 blev vedtaget en samlet skattereform vedrørende direkte og indirekte beskatning.

Ifølge rapporten fra 2003 overholder Cypern forpligtelserne og kravene som følge af tiltrædelsesforhandlingerne i kapitlet om beskatning. Cypern skulle således være i stand til at gennemføre EU-retten ved tiltrædelsen.

Under forhandlingerne har Cypern fået bevilget en overgangsordning, for så vidt angår anvendelsen af den reducerede momssats for restaurationsydelser (indtil 31. december 2007) og opretholdelsen af nulsatsen for fødevarer og lægemidler (indtil 31. december 2007). Cypern har ligeledes opnået fritagelse for moms på leveringer af byggegrunde (indtil 31. december 2007), og det har fået mulighed for at anvende et fastsættelsessystem baseret på betalinger ("cash accounting scheme") og en forenklet procedure for værdien af leveringer mellem indbyrdes forbundne personer (i et år efter tiltrædelsen). Cypern har fået dispensationer, for så vidt angår anvendelsen af en tærskel på 15 600 EUR for fritagelse af moms og registrering af små og mellemstore virksomheder, og har fået lov til at fritage internationale personbefordringstjenester for moms. Endelig har Cypern fået indrømmet en overgangsordning i form af punktafgiftsfritagelse for mineralolier, der anvendes til cementfremstilling, (i et år efter tiltrædelsen) og fortsat anvendelse af en nedsættelse af afgiftssatserne for samtlige typer motorbrændstoffer, der anvendes til lokal personbefordring (i samme periode).

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Inden for direkte beskatning omhandler EU-retten især visse aspekter af selskabsbeskatningen og kapitalbeskatningen. EU-traktatens fire friheder har en mere omfattende virkning for de nationale skattesystemer.

Med hensyn til indirekte beskatning omfatter EU-retten især harmonisering af lovgivningen om merværdiafgift (moms) og punktafgifter. Denne harmonisering indebærer indførelse af en generel ikke-kumulerende forbrugsafgift, som opkræves på alle trin i produktionen og distributionen af varer og tjenesteydelser, samt ens skattemæssig behandling af alle interne transaktioner og import.

punktafgiftsområdet omfatter EU-retten EU- harmoniserede afgiftsstrukturer og mindsteafgifter samt fælles regler for besiddelse og omsætning af de pågældende varer (især anvendelse af afgiftsoplag).

EVALUERING

Inden for direkte beskatning er de to direktiver om selskabsbeskatning og om voldgiftskonventionen baseret på princippet om gensidighed. Det er derfor ikke nødvendigt at vedtage disse foranstaltninger forud for tiltrædelsen. I november 2000 må særreglerne for offshoreselskaber i Cypern tages op til revision. I juli 2002 blev der vedtaget en lovgivning til forenkling af skattesystemet og harmonisering med EU-retten (navnlig love om indkomstskat, kapitalvindingsskat, stempelafgift og skatteopkrævning). I 2003 har Cypern endnu ikke gennemført direktiverne om kapitaltilførselsafgifter, beskatning af renter og royalties og beskatning af renteindtægter.

Med hensyn til indirekte beskatning blev momssystemet indført i juli 1992. Systemet er opbygget efter sjette momsdirektiv, men stemmer ikke fuldstændigt overens med EU-regelværket. De væsentligste forskelle er at finde inden for fritagne transaktioner, definition af leveringssted og bestemmelser om fradragsret. Det største problem i forhold til EU-retten er de anvendte satser, især den udbredte brug af nulsats. Der er endvidere stadig stor forskel mellem de anvendte satser og EU's standardmomssats på 15 %. I forbindelse med skattereformen blev momsen hævet fra 10 % til 13 % i juli 2002, og fra januar 2003 kommer den op på 15 %. Den nye momslov fra 2000 og de tilsvarende gennemførelsesforordninger trådte i kraft i februar 2002. Denne lov fastsætter bl.a. ophævelse af momsordningen for internationale virksomheder og indførelse af en momsrefusionsordning for udenlandske afgiftspligtige, der ikke er etableret i Cypern. I 2003 har Cypern næsten helt indrettet sin momslovgivning efter EU-retten. Tilpasningen er ikke på plads, for så vidt angår afskaffelsen af nulsatsen på visse områder, hvor der ikke under forhandlingerne er indrømmet overgangsordninger. Cypern skal ligeledes indføre moms på fast ejendom og revidere sine bestemmelser om justering af momsen på investeringsgoder.

Cyperns største problemer vedrører imidlertid punktafgifterne. Landet anvender for øjeblikket punktafgifter på en lang række varer, der ikke er pålagt punktafgifter i henhold til EU-lovgivningen. Denne afhængighed af afgiftsindtægter, der ikke er fastsat af EU, kan skabe vanskeligheder efter tiltrædelsen. Endvidere anvender Cypern kun punktafgifter på benzin (og ikke andre mineralolier), ligesom Cypern har et dobbelt cigaretbeskatningssystem, som ikke er foreneligt med EU-retten. Punktafgifter på spiritus ligger under EU-satserne, og importerede varer pålægges høj told, som må afskaffes. Der er derfor behov for en kraftig indsats for at harmonisere den cypriotiske lovgivning på dette område. Der er da også gjort fremskridt, men den cypriotiske lovgivning er stadig ikke bragt i overensstemmelse med EU-retten på en række væsentlige punkter. Importerede varer beskattes f.eks. højere end tilsvarende indenlandsk fremstillede varer. Direktoratet for told og afgifter har desuden endnu ikke indført et afgiftsoplagssystem. I december 2001 steg punktafgifterne på øl og i maj 2002 på cigaretter. I 2003 er der endnu ikke gjort en ekstra indsats for at forhøje afgiftssatsen for en række produktkategorier og for endelig indførelse af toldsuspensionsordningerne, navnlig for varebevægelser inden for EF. Desuden skal Cypern rette op på en række uligheder i beskatningsstrukturen for mousserende vin og cigaretter og endeligt afskaffe importafgifterne ved at erstatte dem med punktafgifter.

Inden for administrativt samarbejde og gensidig bistand har Cypern endnu ikke harmoniseret sin lovgivning med systemet for udveksling af momsoplysninger (VIES). I 2003 er det centrale forbindelseskontor operationelt, og forbindelseskontoret for punktafgifter er ved at blive oprettet. Edb-behandlingsniveauet viser en tilfredsstillende fremgang, og Cypern skulle ikke have problemer med at nå det forlangte niveau ved tiltrædelsen.

Med hensyn til administrativ kapacitet lykkedes det projekt, der gik ud på at forbedre det edb-styrede momssystem, så det blev bragt i overensstemmelse med den nye momslov. Hvad angår direkte beskatning fik skatteforvaltningen i 2001 en forstærkning i form af 40 nye ansatte til indkomstskattekontoret. I 2003 er den administrative kapacitet til stede, navnlig de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for effektiv forvaltning, gennemførelse og anvendelse af EU-retten. De administrative strukturer for punktafgifter er på plads, men kontrolmetoderne for systemerne skal færdigudarbejdes. Med hensyn til direkte beskatning er det stadig nødvendigt med et officielt system for risikovurdering.

Seneste ajourføring: 08.01.2004

Top