Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2010 endelig udg. [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(98) 709 endelig udg. [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(99) 512 endelig udg. [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 712 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1755 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK (2002) 1411 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1208 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen var i sin udtalelse fra juli 1997 af den opfattelse, at Slovenien uden større vanskeligheder ville kunne gennemføre EU-retten om direkte beskatning i slovensk lovgivning. Hvad derimod den indirekte beskatning angår, var Kommissionen ikke overbevist om, at Slovenien på mellemlang sigt kunne opfylde kravene i EU-retten, da landet endnu ikke havde et merværdi- (moms) og punktafgiftssystem. Kommissionen mente endvidere, at det skulle være muligt for Slovenien at deltage i den gensidige bistand, efterhånden som skattemyndighederne opnåede den fornødne ekspertise.

I rapporten fra november 1998 blev det konstateret, at lovgivningsrytmen på dette område var aftaget betydeligt, idet der ikke var gjort nogen væsentlige fremskridt. Indførelsen af et moms- og punktafgiftssystem var endnu en gang blevet udsat.

I oktober 1999 fandt Kommissionen, at der omsider var gjort betydelige fremskridt, bl.a. i kraft af vedtagelsen af momsloven og omstruktureringen af skatteforvaltningen.

I oktober 2000 var Kommissionen af den opfattelse, at Slovenien havde gjort gode fremskridt, og at der kun manglede nogle mindre tilpasninger. Der var vedtaget lovgivning om anvendelse af momsloven og punktafgiftsloven, og der var blevet udstedt et lovdekret om punktafgifter på alkoholholdige drikkevarer fremstillet af de mindre destillerier og på cigaretter. Slovenien havde styrket sin administrative kapacitet til at gennemføre den nye lovgivning samt det administrative samarbejde og den gensidige bistand. Skatteforvaltningen var desuden blevet omstruktureret (momsforvaltningen). Inden for toldvæsenet var der blevet oprettet et departement for punktafgifter, og i januar 2000 var der blevet indført en ny metode til indsamling af oplysninger om punktafgiftspligtige. Der var ikke noget nyt at berette, hvad angår den direkte beskatning.

I oktober 2001 gjorde Slovenien på ny visse fremskridt, specielt på punktafgiftsområdet (indførelse af nulsats på gærede drikkevarer for at bringe satsen på linje med satsen for vin, tilpasning af afgiftsniveauet for metan med niveauet for flydende gas, dvs. højere end minimumssatsen i EU, og forhøjelse af punktafgiften på ætylalkohol). Der skete derimod ikke nogen udvikling inden for moms, direkte beskatning, administrativt samarbejde og gensidig bistand. De afgiftsfrie butikker ved grænseovergangene blev omdannet til normale butikker. Hvad den administrative kapacitet angår, er de etiske regler for skatteforvaltningen, som fastsætter skatteborgernes rettigheder og pligter, blevet taget i anvendelse. Rapporten fra oktober 2002 understreger, at Slovenien fortsat har gjort fremskridt med tilpasningen af skattelovgivningen til EU-retten. Det slovenske skattevæsen er ligeledes gået videre med sine reformer.

I rapporten fra 2003 vurderes det, at Slovenien generelt efterlever de tilsagn og opfylder de krav, der er fastsat i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne på momsområdet og punktafgiftområdet samt inden for administrativt samarbejde og gensidig bistand. Slovenien skulle således være i stand til at gennemføre EU-retten på disse områder inden tiltrædelsen. Hvad angår direkte beskatning, efterlever Slovenien kun delvist sine tilsagn og bør fremskynde gennemførelsen, eftersom landet mangler at gennemføre næsten al EU-ret på dette område.

Slovenien har fået indrømmet overgangsperioder, hvad angår den reducerede momssats for byggeri, istandsættelse og vedligeholdelse af ikke-sociale boliger (31. december 2007), den reducerede momssats for færdigretter (31. december 2007) og undtagelserne vedrørende momsfritagelse og en registreringstærskel på 25 000 EUR for små og mellemstore virksomheder samt momsfritagelse for international passagertransport. Landet har ligeledes fået lov til at udskyde indførelsen af minimumspunktafgiften på 64 EUR pr. 1 000 cigaretter af den mest efterspurgte type (indtil 31. december 2007).

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU-retten om direkte beskatning berører hovedsagelig enkelte sider af selskabsskatten og skat på kapital. De fire friheder i EF-traktaten har en mere omfattende indvirkning på de nationale afgiftssystemer.

EU-retten om indirekte beskatning består først og fremmest i harmonisering af lovgivningen om moms og punktafgifter. Harmoniseringen omfatter anvendelse af en ikke-kumulativ generel forbrugsafgift, som opkræves i alle led af produktionen og distributionen af varer og tjenester, og indebærer ens beskatning af alle interne transaktioner og importtransaktioner.

Hvad angår punktafgifter, omfatter EU-retten harmoniserede beskatningsstrukturer og mindstesatser samt fælles regler for opbevaring og transport af de pågældende varer (herunder afgiftsoplag).

EVALUERING

Slovenien har nået et meget fremskredet stade på dette område og er via gennemførelsen af omfattende lovgivning (moms og punktafgifter) på vej til at bringe sig i overensstemmelse med EU-retten. Visse mindre tilpasninger er dog stadig nødvendige.

Indirekte beskatning

Momsloven blev ændret i juli 2002. Den fastlægger, hvilke almennyttige aktiviteter der er fritaget for moms, samt beskatningen af brugte varer, antikviteter, samlerobjekter og rejser. Den fastsætter også, at den nedsatte moms, der gælder for vin og audiovisuelt udstyr, skal tilpasses EU-retten inden tiltrædelsen. På momsområdet er det kun nogle bestemmelser vedrørende EU-samhandelen, der mangler at blive gennemført, og derudover skal der rettes på nogle mindre uoverensstemmelser.

Ved udgangen af 2003 mangler Slovenien endnu at foretage en fuldstændig tilpasning, hvad angår anvendelsesområdet for den reducerede momssats på visse områder, momsfritagelser for postservice, definition af nye transportmidler og refusion af moms for udenlandske afgiftspligtige, der ikke er etableret på EU's område. Der er desuden andre mindre tilpasninger, som stadig mangler at blive gennemført for så vidt angår definitionen af afgiftspligtig person, afgiftspligtigt beløb, beskatningssted og afgiftspligtig transaktion.

Hvad angår punktafgifter, blev der vedtaget ændringer til loven om punktafgifter i november 2001. Med disse ændringer ligger punktafgifterne på øl, gærede drikkevarer og spiritus på det i EU gældende minimumsniveau. For cigaretter skal der ifølge loven inden januar 2004 foretages en tilpasning til et af EU-kravene (samlet minimumspunktafgift på 57 %). Slovenien følger allerede de i EU gældende minimumsafgiftssatser for praktisk taget alle grupper harmoniserede produkter. Bestemmelserne om EU-samhandelen er til gengæld endnu ikke gennemført.

Ved udgangen af 2003 er der stadig visse mindre forskelle, hvad angår definitionen af cigarer og cigarilloer, og der bør indføres fritagelser for NATO-hærstyrker. Slovenien bør endvidere udvide den nationale suspensionsordning for afgiftspligtige produkters bevægelse inden for EU. Den progressive punktafgiftsstigning for cigaretter finder sted i henhold til den fastsatte tidsplan.

Direkte beskatning

Med hensyn til direkte beskatning blev der vedtaget ændringer til loven om økonomiske zoner i november 2001. Hermed ændres de nærmere bestemmelser om opnåelse af skattefordele for aktiviteter i de økonomiske zoner.

Slovenien har erklæret sig rede til at anerkende adfærdskodeksen for erhvervsbeskatningen.

Der var ved udgangen af 2003 forsinkelser i Slovenien, hvad angår tilpasningen af lovgivningen på dette område. Landet bør fremskynde gennemførelsesprocessen med hensyn til direktiverne om fusioner og moder- og datterselskaber samt direktiverne om beskatning af opsparing og renter og royalties.

Administrativ kapacitet

Der er gjort betydelige fremskridt med den administrative kapacitet. Både skattevæsenet og toldvæsenet, som punktafgifter hører ind under, er moderne, velfungerende enheder med veluddannet personale og egnede administrative strukturer. Begge synes at være i stand til at sikre effektiv opkrævning, gennemførelse og kontrol. De har begge fortsat forberedt sig på at finde løsninger på de problemer, de kan komme ud for i forbindelse med det indre marked.

Ved udgangen af 2003 er skattevæsenets kapacitet tilstrækkelig til at sikre en korrekt gennemførelse af EU-retten. Inden for administrativt samarbejde og gensidig bistand undersøger man i øjeblikket muligheden for at oprette et forbindelseskontor for punktafgifter inden for toldgeneraldirektoratet. Det centrale forbindelseskontor, der står for udveksling af oplysninger om moms og direkte beskatning, blev oprettet i 1999.

I januar 2002 blev der iværksat et projekt med henblik på at indføre et VIES-system (system for udveksling af momsoplysninger).

Ved udgangen af 2003 er de nødvendige strukturer i store træk på plads. Afdelingen for international udveksling af oplysninger (det fremtidige forbindelseskontor) har været operationel siden 1999, mens forbindelseskontoret for punktafgifter blev oprettet under generaldirektoratet for told i juni 2003. SEED-databasen (til udveksling af oplysninger om punktafgifter) er ligeledes på plads.

Seneste ajourføring: 15.01.2004

Top