Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2004 endelig [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(98) 703 endelig [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1999) 511 endelig [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 711 endelig [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1754 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1209 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 mente Europa-Kommissionen, at det uden større vanskeligheder skulle være muligt for Slovakiet at gennemføre EU-retten om direkte beskatning i slovakisk lovgivning. Under forudsætning af, at der fortsat blev gjort en stor indsats på området indirekte beskatning, mente Kommissionen ligeledes, at det så ud til, at Slovakiet på mellemlang sigt ville kunne opfylde kravene i EU-retten om moms og punktafgifter. Ifølge rapporten skulle landet også kunne deltage i den gensidige bistand, såfremt afgiftsmyndighederne udviklede den fornødne ekspertise.

I rapporten fra november 1998 konstateredes det, at Slovakiet i betydeligt omfang burde øge sin indsats for at tilpasse sin momslovgivning til Fællesskabets. For punktafgifternes vedkommende konstateredes det, at der var store uoverensstemmelser mellem det nuværende system og Fællesskabets bestemmelser. Rapporten konkluderede således, at der skulle gøres en yderligere indsats for at bringe Slovakiets lovgivning på linje med Fællesskabets, ligesom der burde fastlægges en tidsplan for, hvordan arbejdet skulle foregå.

I rapporten fra 1999 blev det angivet, at Slovakiet gradvis havde indført et momssystem, der nærmede sig EU-systemet. Punktafgifterne havde ligeledes nærmet sig EU-retten, men det var stadig nødvendigt med målrettede bestræbelser.

Ifølge rapporten fra november 2000 havde Slovakiet gjort nogle fremskridt, bl.a. på punktafgiftsområdet.

Ifølge rapporten fra november 2001 havde Slovakiet gjort nogle få fremskridt, bl.a. i kraft af reformen af skatteforvaltningen. På punktafgiftsområdet blev der indført lovændringer med henblik på fortsat tilpasning til EU-retten (afgiftsoplag, strukturen for skattepligtige transaktioner samt satser). Derimod er der ikke sket nogen udvikling, når det gælder moms og direkte beskatning. Med lovgivningen om gensidig bistand (direkte beskatning og inddrivelse af fordringer) og om administrativt samarbejde (moms) foretages der en delvis tilpasning til EU-retten. Skatteforvaltningen er blevet styrket, og med den nye struktur fordeles forvaltningen af skatterne på tre niveauer (nationalt, regionalt og lokalt), men skattedisciplinen er ikke blevet meget bedre.

I rapporten fra oktober 2002 bemærkes det, at Slovakiet har gjort gode fremskridt med tilpasningen af sin skattelovgivning til EU-retten. Reformen af skattevæsenet er ligeledes skredet frem på tilfredsstillende vis.

I 2003-rapporten konkluderes det, at Slovakiet i store træk efterlever de tilsagn og opfylder de krav, der er fastsat i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne på området direkte beskatning, administrativt samarbejde og gensidig bistand, og landet skulle således være i stand til at gennemføre EU-retten ved tiltrædelsen. Slovakiet opfylder desuden de fleste af de tiltrædelseskrav, der er fastsat i forbindelse med moms og punktafgifter, men landet bør på disse områder fremskynde tilpasningen af lovgivningen og især bestræbe sig på at gennemføre en mærkbar styrkelse af skatteforvaltningen.

Slovakiet har fået indrømmet overgangsperioder, hvor landet kan fortsætte med at anvende en reduceret momssats for ikke-socialt boligbyggeri (med undtagelse af byggematerialer) (indtil den 31. december 2007), brændsel til opvarmning og produktion af varmt vand til private boliger og små erhvervsdrivende, der ikke er momsregistrerede (indtil den 31. december 2008) samt levering af naturgas og el (indtil et år efter tiltrædelsen). Landet er også blevet indrømmet undtagelser, nemlig momsfritagelse for international passagertransport og en momsfritagelses- og registreringstærskel for små og mellemstore virksomheder på 35 000 EUR. Slovakiet er endelig blevet indrømmet en undtagelse, som gør det muligt for landet at anvende sin punktafgiftsordning på små frugtavleres destillation af brændevin, forudsat at produktionen ikke overskrider 50 l pr. år pr. husstand, og at punktafgiftsatsen ikke er lavere end 50 % af den sats, der normalt anvendes på alkohol.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU-retten om direkte beskatning berører hovedsagelig enkelte sider af selskabsskatten og skat på kapital. De fire friheder i EF-traktaten har en mere omfattende indvirkning på de nationale afgiftssystemer.

EU-retten på området indirekte beskatning består først og fremmest af harmoniseret lovgivning om moms og punktafgifter. Dette omfatter anvendelse af en ikke-kumulativ generel forbrugsafgift, som opkræves i alle led af produktionen og distributionen af varer og tjenester. Det betyder ens beskatning af indenlandske og udenlandske (import-)transaktioner.

Hvad angår punktafgifter omfatter EU-retten harmoniserede beskatningsstrukturer og mindstesatser samt fælles regler for opbevaring og transport af de pågældende varer (herunder afgiftsoplag).

EVALUERING

Moms

Det gældende momssystem i Slovakiet er baseret på hovedprincipperne i fællesskabsbestemmelserne om moms og udgør således et godt udgangspunkt for landets fremtidige tilnærmelse til EU-retten på området, om end det anvendes lidt lemfældigt. Udenlandske erhvervsdrivende kan ikke lade sig momsregistrere i Slovakiet. Da udenlandske afgiftspligtige ikke kan få momsrefusion, udgør moms en yderligere omkostning for dem. Slovakiets medlemskab af EU fordrer yderligere tilpasninger for at bringe momslovgivningen i overensstemmelse med kravene i EU-retten, navnlig med hensyn til afgiftssystemet.

I Slovakiets strategi for gennemførelse af hvidbogens henstillinger vedrørende moms gives der til at begynde med højeste prioritet til omstruktureringen af momssatserne og til fritagelsesordninger for leveringer af varer og tjenester til luftfartsselskaber og rederier.

Siden juli 1997 har Slovakiet fortsat arbejdet på at gøre momslovgivningen forenelig med EU-retten, især med hensyn til anvendelsesområdet for nedsat moms. Der har ikke været megen opmærksomhed omkring momslovgivningens tilpasning.

I april 1999 omfattede momsændringerne indførelse af en afgift på lejlighedsvise internationale busbefordringer i landet udført af udenlandske transportører, anvendelse af en nedsat momssats på olivenolie og momsfritagelse for renter af lån. Den nedsatte momssats er steget fra 6 til 10 %, selv om dette ikke er nødvendigt for tilpasningen.

I 2000 blev der kun gjort fremskridt i form af en ændring af loven om beskatningsgrundlaget (konkurs og andre tvangssalg), men der blev ikke foretaget nogen tilpasning af anvendelsesområdet for den nedsatte sats. Det gældende system er imidlertid stort set i overensstemmelse med fællesskabskravene.

I 2001 skal Slovakiet øge sin indsats for at tilpasse sine momsniveauer.

De ændringer i momslovgivningen, der trådte i kraft i januar 2002, har tilpasset den slovakiske lovgivning til EU-retten for så vidt angår beskatningsstedet for tjenesteydelser til udenlandske selskaber og momsrefusion til udenlandske fysiske personer, der eksporterer varer uden erhvervsmæssig karakter. Med ændringerne er der ligeledes indført et refusionssystem for afgiftspligtige, der ikke er etableret i Slovakiet, og en særordning for rejsebureauer. Andre ændringer, der blev vedtaget i juli 2002, indebærer yderligere tilpasning fra januar 2003, bl.a. med hensyn til fradragsretten og indskrænkning af anvendelsesområdet for nedsat moms.

Det er imidlertid nødvendigt at foretage yderligere tilpasning, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet for den nedsatte moms og fritagelserne, særordningerne og samhandelen inden for EU.

Ved udgangen af 2003 mangler Slovakiet endnu at afslutte gennemførelsen af EU's momsregler, som navnlig omfatter udvidelse af den nugældende definition af afgiftspligtige personer, indførelse af særlige ordninger for landmænd og i forbindelse med investering og brugte varer og tilpasning af regler i forbindelse med afgiftspligtige transaktioner, beskatningsgrundlaget og det afgiftspligtige beløb. Desuden bør Slovakiet tilpasse sin lovgivning, hvad angår anvendelse af fritagelser, bortset fra de områder, hvor landet er indrømmet en overgangsperiode.

Punktafgifter

Der er betydelige uoverensstemmelser mellem det slovakiske system og EU's regler, navnlig er der ikke noget system for afgiftsoplag. For at sikre en korrekt anvendelse af EU-forskrifterne på området er det vigtigt, at Slovakiet hurtigst muligt indfører et afgiftsoplagssystem baseret på EU-modellen og tilpasset afgiftsstrukturerne og -niveauet i overensstemmelse med EU-forskrifterne. Bortset fra en ændring i satserne for kulbrintebrændsel og smøremidler er der ikke sket yderligere justeringer på området siden udtalelsen fra juli 1997. Slovakiet bør derfor øge sin indsats for at tilpasse sin lovgivning til EU-retten og fastlægge en klar tidsplan på området.

I april og juli 1999 blev afgifterne på benzin, gasolie, cigaretter og cigarer sat op, for at de kunne nærme sig EU's laveste niveauer.

I november 2000 blev der konstateret fremskridt, og Slovakiet hæver satserne gradvis, men løbende. I januar 2000 steg satserne for spiritus og øl. Punktafgifterne på økologisk brændstof produceret i landet blev ligeledes justeret, og afgifterne på benzin og gasolie blev tilnærmet EU-niveauerne. Endelig blev afgiftssatserne for cigaretter sat op. De anvendte satser ligger imidlertid for de fleste produkters vedkommende stadig under de niveauer, Fællesskabet kræver. Slovakiet må tage fat på afgiftsstrukturen for cigaretter samt en række beskyttelsesforanstaltninger for mineralolier.

I 2001 skal Slovakiet øge sin indsats for at tilpasse sine punktafgiftsniveauer.

Med loven om mineralolier, der trådte i kraft i januar 2002, indføres afgiftsoplagene, suspensionsproceduren med finansiel sikkerhedsstillelse, licensordningerne for erhvervsdrivende, brugere og oplag samt strukturen for skattepligtige transaktioner. Desuden sikrer den ensartet beskatning af alle mineralolier uanset oprindelse. Med hensyn til alkohol og alkoholholdige drikkevarer bevirker ændringer, der blev vedtaget i juli 2002, en betydelig forhøjelse af de afgiftssatser, der vil gælde for øl og mousserende produkter fra januar 2003. Med disse ændringer indføres der ligeledes bestemmelser om små bryggerier, og der fastsættes en ny definition for øl.

Ved udgangen af 2003 mangler Slovakiet endnu at indføre afgiftssuspensionsordningen for intern omsætning af tobak og alkoholiske drikke og at afslutte tilpasningen på mineralolieområdet. Den nuværende suspensionsordning bør udvides til at omfatte omsætning inden for EU af alle de varer, der er omfattet af harmoniserede EU-punktafgifter. Slovakiet bør desuden fortsætte tilpasningen af sin lovgivning, hvad angår visse fritagelser og definitioner for cigaretter og andre tobaksprodukter og alkoholiske drikke. Den gradvise stigning af punktafgifterne for cigaretter er gået i gang og følger den fastsatte tidsplan. EU's minimumsniveau bør være nået den 31. december 2008, som markerer afslutningen på den overgangsperiode, der er blevet fastsat i forbindelse med forhandlingerne.

Administrativ kapacitet

I fremtiden skal den slovakiske skatteforvaltning og dens opkrævningskapacitet styrkes. I løbet af 2000 er der dog truffet en række foranstaltninger for at modernisere og effektivisere skatteforvaltningen. Reformen har medført en såvel central som lokal reorganisering, der mere er baseret på aktiviteterne end på afgiftstyperne. Desuden er skatteforvaltningens beføjelser til at opkræve skat blevet styrket. Endelig er forvaltningen af punktafgifter på mineralolie overgået til toldmyndighederne. Slovakiet bør imidlertid lægge større vægt på at forbedre sin administrative kapacitet, navnlig til opkrævning af skatter og forvaltning af momsrefusioner. Der bør også gøres en indsats for at styrke personalet i centraladministrationen og uddanne menneskelige ressourcer.

I 2001 skal foranstaltningerne til modernisering af skatteforvaltningen videreføres. Det er stadig nødvendigt at øge personalet i skattegeneraldirektoratet og forbedre revisionsomfanget og indtægterne fra kontrollen med de vigtigste skatter samt forvaltningen af momsopkrævningen. Endelig skal Slovakiet sørge for, at dets edb-skatteinformationssystem bliver kompatibelt med EU's systemer.

I 2002 er der stadig en række store mangler. Især er momsordningen præget af alt for store tilbagebetalinger og bedrageri. Generelt betragtet er opkrævningen stadig utilstrækkelig, hvilket fremgår af de omfattende restancer. Skattevæsenet lider under sin begrænsede autonomi over for finansministeriet for så vidt angår dets eget budget, der stadig er utilstrækkeligt. Der afsættes ikke tilstrækkelige menneskelige ressourcer og edb-ressourcer til revisionsarbejdet, og kontrolmetoderne skal forbedres.

Ved udgangen af 2003 manglede der endnu at blive gjort en betragtelig indsats for at modernisere og effektivisere skattedirektoratet, der generelt ikke præsterer tilfredsstillende resultater, og som har et utilstrækkeligt personale. Der burde gøres en indsats for at begrænse den overdrevne momsrefusion, for at forbedre opkrævningen, kontrolprocedurerne og revisionsforanstaltningerne samt for at etablere et effektivt system til risikoanalyse. Personale- og uddannelsespolitikken bør forbedres. Slovakiet bør ligeledes fremskynde den igangværende omstrukturering af sine administrative strukturer på punktafgiftområdet.

Direkte beskatning

Med hensyn til direkte beskatning foreligger der i november 2000 en delvis tilpasning til EU-retten (fortjeneste ved fusion, kildeskat for moder- og datterselskaber samt forhindring af dobbeltbeskatning). Desuden er der indført en ordning med fast indkomstbeskatning for små virksomheder. EU-retten er imidlertid endnu ikke fuldstændig gennemført.

I november 2001 skal Slovakiet træffe forholdsregler til afskaffelse af præferenceskatteordninger og til overholdelse af principperne i adfærdskodeksen for virksomhedsbeskatning.

I januar 2002 er der sket fremskridt med gennemførelsen af fusionsdirektivet, idet der er foretaget en ændring af indkomstskatteloven, der indebærer retsbestemmelser om selskabsopdeling, -ændring eller -fusion. Slovakiet skal naturligvis gennemføre direktivet i dets helhed. Slovakiet skal også revidere sin lovgivning for at fjerne alle potentielt skadelige skatteforanstaltninger og således efterleve adfærdskodeksen for virksomhedsbeskatning.

Ved udgangen af 2003 mangler Slovakiet endnu at afslutte gennemførelsen af direktiverne om fusioner og indirekte beskatning af kapitaltilførsler. Landet mangler også at gennemføre direktivet om beskatning af indtægter hidrørende fra opsparing og direktivet om renter og royalties.

Administrativt samarbejde og gensidig bistand

Lovgivningen om administrativt samarbejde og gensidig bistand er kun delvist harmoniseret med EU-retten. Man har imidlertid indført begrebet "tavshedspligt i skatteforhold", så det er muligt at udveksle oplysninger med andre lande på et gensidigt grundlag.

I 2001 skal der fortsat arbejdes på tilpasningen af dette område.

I 2002 har Slovakiet kun gjort begrænsede fremskridt på dette område, da den relevante lovgivning endnu ikke er vedtaget. Der er allerede udarbejdet en projektplan med alle de vigtige etaper for gennemførelsen af et system for udveksling af information om moms. Det centrale kontaktkontor skulle være på plads senest 1. januar 2003. Derimod foreligger der endnu ikke noget om kontaktkontoret for punktafgifter.

Ved udgangen af 2003 var det centrale forbindelseskontor oprettet. Det samme gælder ikke for forbindelseskontoret for punktafgifter. Det forberedende arbejde vedrørende VIES-databasen (til udveksling af momsoplysninger) og SEED-databasen (til udveksling af oplysninger om punktafgifter) er sat i gang, og det forløber efter planen.

Seneste ajourføring: 15.01.2004

Top