Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1997) 2009 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1998) 708 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1999) 503 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 703 endelig - [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1402 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1200 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen gav i sin udtalelse fra juli 1997 udtryk for, at Tjekkiet uden større vanskeligheder skulle kunne gennemføre gældende fællesskabsret om direkte beskatning. Denne vurdering gjaldt ligeledes indirekte beskatning, forudsat at landet gjorde en betydelig indsats.

I rapporten fra november 1998 understregede Kommissionen imidlertid, at der ikke var sket fremskridt med hensyn til tilnærmelsen af den tjekkiske lovgivning til EU-retten.

I rapporten fra oktober 1999 understregedes det, at Tjekkiet havde vedtaget en momslovgivning, der stort set svarede til fællesskabslovgivningen. Derimod var lovgivningen om punktafgifter ikke helt i overensstemmelse med EU's regler. Ifølge rapporten burde Tjekkiet anlægge en mere struktureret og målrettet førtiltrædelsesstrategi på dette område.

I rapporten fra november 2000 konstateredes det, at der var truffet visse foranstaltninger med hensyn til moms og punktafgifter. Der var ikke sket særlige fremskridt for så vidt gjaldt administrativt samarbejde og gensidig bistand. Hvad angik den direkte beskatning, var indkomstskatten (højeste indkomstniveau) for fysiske og juridiske personer blevet sat ned til henholdsvis 32 % og 31 %. Endvidere var lovgivningen om kildeskat på 15 % på udbytte og renter blevet tilpasset EU's regler.

I rapporten fra november 2001 blev det anført, at fremskridtene kun vedrørte punktafgifter. Der var fastsat en enkelt sammensat afgift (bestående af en specifik afgift og en værdiafgift) for cigaretter og indført stempelmærker for så vidt angår cigaretter, cigarer og cigarillos. Afgiften på visse mineralolier var ligeledes sat op, og vinen pålagt en nulsats. Der var til gengæld ikke sket fremskridt, for så vidt angår direkte beskatning og moms, hvor satsen på restaurationsafgifterne var sat ned fra 22 % til 5 %, hvilket ikke stemmer overens med EU-retten. Lukningen af de afgiftsfrie butikker ved landegrænserne blev udsat til december 2003. Det gik fremad med at yde gensidig bistand og samarbejde administrativt (inddrivelse af fordringer vedrørende Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget og told i forbindelse med moms og visse punktafgifter). Skatteadministrationen var blevet mere effektiv og gennemsigtig.

Det fremgår af rapporten fra oktober 2002, at der ikke er sket nogen udvikling på lovgivningsområdet for direkte og indirekte beskatning. Der er dog sket fremskridt på afgiftsområdet, og den administrative kapacitet og det administrative samarbejde, og den gensidige bistand er forbedret.

Rapporten fra 2003 viser, at Tjekkiet stort set overholder de forpligtelser og krav, der fulgte af tiltrædelsesforhandlingerne inden for beskatning, hvis man ser bort fra de afgiftsfri butikker ved landegrænserne. I betragtning af, at løftet om at lukke disse butikker gentagne gange er blevet brudt, og at datoen for lukningen for nylig blev udsat til den 31. marts 2004, er det vigtigt, at butikkerne lukkes snarest muligt.

Tjekkiet er blevet indrømmet nogle overgangsperioder, i hvilke landet fortsat kan anvende en reduceret momssats på opførelse af beboelsesejendomme, som ikke er integreret i socialpolitikken (indtil den 31. december 2007), og på levering af fyringsolie til husholdninger og mindre virksomheder til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand (indtil den 31. december 2007). Tjekkiet har ligeledes fået lov til at gøre undtagelser vedrørende anvendelsen af momsfritagelse på international transport af rejsende og anvendelsen af en momsfritagelsesgrænse for små og mellemstore virksomheder og en registreringsgrænse på 35 000 EUR. Endelig nyder Tjekkiet godt af en overgangsperiode for et - forsinket - pålæg af punktafgifter på cigaretter og andre tobaksvarer (indtil den 31. december 2006: minimumssats på 57 % af salgsprisen i detailhandelen og en minimumsafgift på 60 EUR for 1 000 cigaretter i den mest efterspurgte kategori; indtil den 31. december 2007: en minimumsafgift på 64 EUR for 1 000 cigaretter i den mest efterspurgte kategori), og en undtagelse, som gør det muligt fortsat at opkræve punktafgifter på destilleringen af bær på betingelse af, at mængden ikke overstiger 30 l alkohol om året pr. husstand, og at den nedsatte sats ikke er mindre end 50 % af den nationale standardsats for ethylalkohol.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU-retten om direkte beskatning berører hovedsageligt enkelte dele af selskabsskatten og skat på kapital. De fire friheder i EF-traktaten har en mere omfattende indvirkning på de nationale skattesystemer.

EU-retten vedrørende indirekte beskatning består først og fremmest af harmoniseret lovgivning om moms og punktafgifter. Dette omfatter anvendelse af en ikke-kumulativ generel forbrugsafgift, som opkræves i alle led af produktionen og distributionen af varer og tjenester. Det betyder ens beskatning af indenlandske transaktioner og import.

Hvad angår punktafgifter omfatter EU-retten harmoniserede beskatningsstrukturer og mindstesatser samt fælles regler for opbevaring og transport af de pågældende varer (herunder afgiftsoplag).

EVALUERING

Moms

Tjekkiet bestræber sig fortsat på at tilpasse sin lovgivning om moms og punktafgifter. Det gældende momssystem i Tjekkiet er baseret på hovedprincipperne i fællesskabsbestemmelserne om moms. Siden rapporten fra 1998 er der imidlertid ikke gjort store fremskridt for så vidt angår tilpasningen af lovgivningen til EU-retten. Tilpasningen af lovgivningen om moms og punktafgifter er blevet nedprioriteret, siden Kommissionen afgav sin første udtalelse herom i 1997. Der er dog udarbejdet et særprogram vedrørende kontrol med rigtigheden af momsangivelser.

Selv om der blev gjort en indsats i 2000, er der ikke fundet nogen løsning på vanskelige problemer vedrørende afgiftspålæg (offentlige myndigheder) og momsfritagelser (tilskud). Det samme gælder udviklingen af en godtgørelsesordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer og anvendelse af retten til at fratrække moms, der er betalt i tidligere led.

Der blev i april 2002 indført en moms på 10 % på bustransporten, som drives af østrigske virksomheder. Kommissionen har bemærket i sin rapport for 2002, at denne momssats ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Det er kun østrigske virksomheder, der pålægges denne moms, og ikke samtlige virksomheder, hvilket er diskriminerende.

Overordnet set betyder den langsomme tilpasning af momsniveauet, at Tjekkiet endnu ikke har tilpasset sin lovgivning tilstrækkeligt til EU-retten.

I 2003 skal Tjekkiet have tilpasset sin lovgivning for så vidt angår anvendelsesområdet for nedsat momssats på levering af visse goder og tjenester og anvendelsesområdet for fritagede transaktioner. Lovgivningen skal desuden tilpasses inden for følgende sektorer: momsgodtgørelse for udenlandske afgiftspligtige, der ikke er etableret i Tjekkiet; yderligere nedsættelse af de små og mellemstore virksomheders registreringsgrænse og momsfritagelsesgrænse; indførelse af visse særordninger, navnlig for brugte varer, rejsebureauer, investeringsguld og etablering af ordningen for samhandel inden for Fællesskabet.

Punktafgifter

Selv om Tjekkiet er nået videre med tilpasningen af sin lovgivning om punktafgifter, går omsætningen af EU-retten stadig langsomt. Lige som på momsområdet, går tilpasningen af lovgivningen på dette område kun langsomt.

I juli 1999 blev loven om punktafgifter ændret, idet afgiftssatserne på tobak, cigaretter og olie blev forhøjet. De afgiftsfri butikker ved landegrænserne mellem Tjekkiet og EU-medlemsstaterne drives stadig. Regeringens forslag om, at butikkernes bevilling skulle inddrages senest ved udgangen af 2001, blev forkastet af parlamentet. I september 1999 vedtog regeringen et nyt forslag om lukning af de afgiftsfri butikker, men heri angives der ikke nogen tidsfrist. Den er nu fastsat til 31. december 2001, men der må følges op på sagen, da datoen for butikslukningen allerede er blevet udskudt flere gange.

I rapporten for 2000 noteredes det, at der burde indføres en enkelt ordning, der samler toldsatserne (specifikke toldsatser/værditoldsatser) for cigaretter. I rapporten for 2001 accepteredes det, at der blev indført en enkel sammensat afgift på cigaretter. I rapporten for 2002 konstateres der ikke nogen større fremskridt vedrørende lovgivningen om punktafgifter.

I 2003 vedtog Tjekkiet en lovgivning, som er tilpasset nogenlunde til EU-retten med undtagelse af de sektorer, for hvilke der er indrømmet en overgangsordning under tiltrædelsesforhandlingerne.

Direkte beskatning

Ifølge Kommissionens seneste rapport - rapporten for 2002 - skal Tjekkiet fortsat søge at tilpasse lovgivningen til EU-retten og især afskaffe de skattemæssigt skadelige foranstaltninger og sikre, at virksomhederne beskattes på samme vilkår som i de nuværende medlemsstater og i overensstemmelse med adfærdskodeksen for virksomhedsbeskatning.

I 2003 skal Tjekkiet tilpasse sin lovgivning til direktivet om kapitaltilførselsafgifter, direktivet om fusion og direktivet om moder- og datterselskaber. Tjekkiet mangler nu at omsætte direktiverne om renter og royalties samt om beskatning af indtægter fra opsparing.

Administrativ kapacitet

Med hensyn til den administrative kapacitet har Tjekkiet styrket og moderniseret skatteforvaltningen både for så vidt angår moms og direkte beskatning. Ifølge Kommissionens rapport for 2002 ser det ud til, at landet har de nødvendige juridiske og administrative instanser til at sikre skatteopkrævning og skattekontrol. Det er gået fremad med at overføre forvaltningen af punktafgifter til toldmyndigheden. Der er etableret en enhed til varetagelse af punktafgifter under den generelle skatteforvaltning, der er allokeret personale til forvaltning af punktafgifter på lokalt, regionalt og centralt plan, og der er iværksat uddannelsesaktiviteter. Der er dog endnu ikke truffet konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger.

I 2003 faldt de administrative strukturer, der er nødvendige for administrationen af moms og den direkte beskatning, på plads.

Overførslen af punktafgifter fra den administrative tjeneste til toldadministrationen forløber planmæssigt, men ifølge planen er der stadig visse foranstaltninger, der skal gennemføres.

Administrativt samarbejde og gensidig bistand

Der blev i februar 2002 etableret et centralt kontaktkontor i skatteadministrationen til fremme af det administrative samarbejde og gensidig bistand. Indførelsen af systemet til udveksling af momsoplysninger (VIES: VAT Information Exchange System) blev iværksat i januar 2001, og der er vedtaget en foreløbig ordning med henblik på at starte et pilotprojekt i 2002.

Der er i 2003 etableret et "kontaktkontor" for punktafgifter, men det skal have yderligere personale. Udarbejdelsen af databaser til systemet for udveksling af momsoplysninger er i gang og skrider konstant fremad.

Seneste ajourføring: 09.01.2004

Top