Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1997) 2002 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1998) 701 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1999) 509 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 709 endelig - [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at det uden større vanskeligheder var muligt for Polen at gennemføre EU-retten om direkte beskatning i polsk lovgivning.

I rapporten fra november 1998 konkluderedes det derimod, at der skulle gøres en stor indsats på områderne moms og punktafgifter, navnlig for at fjerne den fortsatte forskelsbehandling af import og indføre en refusionsordning for udenlandske afgiftspligtige, der ikke er etableret i Polen. Der opfordredes også til yderligere bestræbelser på at styrke de administrative strukturer, der forestår gennemførelsen af EU-retten.

I rapporten fra oktober 1999 blev det understreget, at Polen fortsatte sine bestræbelser på gradvis at tilpasse afgiftslovgivningen. Landet havde indført en velstruktureret førtiltrædelsesstrategi, men skulle fortsat gøre en indsats med hensyn til at tilpasse moms og punktafgifter. Centraladministrationens og de regionale myndigheders kapacitet i afgiftsopkrævningen bør styrkes ligesom det administrative samarbejde og brugen af informationsteknologi.

I rapporten fra november 2000 blev det bemærket, at Polen havde gjort betydelige fremskridt på beskatningsområdet, men at der måtte ske væsentlige forbedringer inden for skattevæsenet.

I rapporten fra november 2001 konstateredes det, at Polen siden den foregående evaluering havde fortsat sine fremskridt med hensyn til såvel moms og punktafgifter som selskabsbeskatning. Der var ligeledes blevet gjort en indsats for at fremskynde moderniseringen af skatteforvaltningen og for at forenkle selvangivelserne.

I rapporten fra oktober 2002 lægges der stor vægt på, at Polen fortsat gør fremskridt med at udvikle institutionskapaciteten på skatteområdet og tilpasse lovgivningen.

I rapporten fra 2003 anføres det, at Polen i det væsentlige efterkommer de tilsagn og forpligtelser, som tiltrædelsesforhandlingerne mundede ud i på områderne for direkte beskatning, administrativt samarbejde og gensidig bistand, og straks fra tiltrædelsen skulle være i stand til at anvende EU-retten herom. Med hensyn til moms og afgifter efterkommer Polen kun delvis sine tilsagn.

Polen er blevet indrømmet overgangsperioder, i hvilke landet fortsat vil kunne anvende en nedsat momssats for bygningsarbejder vedrørende bygninger til beboelse, undtagen for bygningsmaterialer, og for opførelse af bygninger eller dele af bygninger til beboelse inden disses første ibrugtagning, samt for tjenerarbejde (indtil den 31. december 2007); landet kan anvende en nulsats for moms på visse bøger og fagtidsskrifter indtil den 31. december 2007. Polen har også fået tilladelse til at anvende en meget lav momssats for fødevarer og foder (herunder drikkevarer, dog ikke alkoholholdige drikkevarer), for levende dyr, frø, planter og ingredienser, der normalt er bestemt til tilberedning af fødevarer, for produkter, der normalt er bestemt til at supplere eller substituere fødevarer, og for varer og tjenesteydelser, der normalt anvendes inden for landbrugsproduktionen, dog med undtagelse af udstyr (indtil den 30. april 2008). De opnåede undtagelser omfatter en momsfritagelse og en registreringstærskel på 10 000 EUR for små og mellemstore bedrifter og momsfritagelse for international persontransport. Polen har desuden opnået en overgangsperiode på et år efter tiltrædelsen, i hvilken landet fortsat kan anvende en nedsat afgiftssats for bestemte olieprodukter.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU-retten vedrørende direkte beskatning berører hovedsageligt enkelte sider af selskabsskatten og skat på kapital. De fire friheder i EF-traktaten har en mere omfattende indvirkning på de nationale afgiftssystemer.

I rapporten fra november 2000 konstateres det, at selskabsbeskatningen er blevet ændret, således at skattevæsenet effektiviseres, og at virksomhedernes skattebyrde lettes. Beskatningsprocenten for selskaber er blevet nedsat til 30 % og forventes nedsat til 20 % i 2004. Visse skattefradrag, som investeringsselskaber nød godt af, er blevet afskaffet. Derimod er de fradrag, som private nyder godt af i forbindelse med bygningsarbejder, blevet bevaret.

EU-retten på området indirekte beskatning består først og fremmest af harmoniseret lovgivning om moms og punktafgifter. Dette omfatter anvendelse af en ikke-kumulativ generel forbrugsafgift, som opkræves i alle led af produktionen og distributionen af varer og tjenester. Det betyder ens beskatning af indenlandske transaktioner og indførsler.

I rapporten fra november 2000 konstateres det, at den nedsatte sats, som gjaldt for visse tjenester, er blevet sat op, og at visse ydelser, som var fritaget, herefterdags afgiftsbelægges efter nedsat sats. Den fritagelse, som særskilte foretagender nød godt af, er blevet afskaffet, og disse skal herefterdags erlægge moms. En momsgodtgørelsesordning for udenlandske turister og en fradragsret i de tidligere led for internationale tjenesteydelser er blevet indført. Definitionen af det afgiftspligtige beløb er ligeledes blevet ændret. Endelig er loven om beskatning af goder og tjenester blevet ændret i juli 2000, således at landbrugsvarer fra september 2000 momses (med 3 %).

Hvad angår punktafgifter omfatter EU-retten harmoniserede beskatningsstrukturer og mindstesatser samt fælles regler for opbevaring og omsætning af de pågældende varer (herunder afgiftsoplag).

Siden sidste rapport er udvalget af afgiftsbelagte alkoholholdige drikke blevet udvidet, og den særlige ordning, der bevirkede forskelsbehandling af visse indførte varer, er blevet ophævet.

Med hensyn til skattevæsen, samarbejde og gensidig bistand fortsætter Polen sine bestræbelser (styrkelse af skattevæsenet og forbedring af det administrative samarbejde). Skattevæsenet er blevet mere imødekommende over for skatteyderne, og det er blevet lettere at få oplysninger (Internet). De forskellige bestående ordninger bør dog forenkles, og de administrative formaliteter udgør stadig en stor byrde for såvel virksomheder som enkeltpersoner. Endvidere er der tale om at oprette et centralkontor for oplysning om moms med henblik på modernisering af forvaltningen.

EVALUERING

Moms

Det polske moms- og punktafgiftssystem er gradvis bragt i overensstemmelse med EU-retten, ligesom der er gjort en særlig indsats for at sikre ens beskatning af indførte og lignende indenlandsk fremstillede varer.

Polen har siden rapporten fra november 1998 vedtaget regler for godtgørelse af momsen for turister og momsfritagelse for indførsel af kommercielle varer til en værdi på under 10 EUR. Landet mangler fortsat at gennemføre en række momsregler, herunder navnlig om anvendelsesområde, satserne og momsning af landbrugsvarer, som fortsat er fritaget for moms. Der er fortsat tale om forskelsbehandling af en række indførte varer, som pålægges en højere momssats end tilsvarende indenlandsk fremstillede varer.

Siden rapporten fra november 2000 har Polen udfoldet bestræbelser, men der må stadig gøres fremskridt bl.a. vedrørende den fritagelse, som gælder for visse transaktioner og beskatningen på ejendomsmarkedet. Endvidere beskattes visse varer forskelligt alt efter oprindelse, hvilket fører til forskelsbehandling af indførsler.

Siden rapporten fra november 2001 har der været 7 % moms på aviser og tidsskrifter, og der er indført nulmoms på trykning af bøger, tidsskrifter og aviser. Visse SMV'er, der hidtil har været momsfritaget, skal nu svare moms. Der er indført 7 % moms på internettjenester og 3 % moms på edb-udstyr.

I rapporten fra 2002 understreger Kommissionen, at Polen har videreført tilpasningen af sine satser i det nødvendige omfang. Der er nu nulsats for søtransportmidler og havfiskerimidler, og definitionen af tidsskrifter med nulsats er blevet finslebet. Principperne og betingelserne for, at importører kan få refunderet moms, er blevet fastlagt, og der er indført momsfritagelse for visse importer.

Ved udgangen af 2003 var der stadig behov for en væsentlig indsats fra Polens side. For at afslutte tilpasningen må landet nærmere fastlægge momssatserne og deres anvendelsesområder (bl.a. den meget udbredte anvendelse af nulsatsen), og fastlægge de transaktioner, der er fritaget ud over dem, der er omfattet af overgangsforanstaltningerne. Polen må også præcisere definitionen af momsens anvendelsesområde, af de momspligtige, af beregningsgrundlaget, af den udløsende begivenhed, af retten til fradrag og godtgørelse af moms og af momsforpligtelsen. Polen er desuden forpligtet til at afskaffe de nationale beskyttelsesforanstaltninger, så der sikres samme moms uanset oprindelsen. Endelig skal landet indføre de krævede særlige momsordninger, der skal gælde for rejsebureauer, for brugte genstande og for guld, der benyttes som investering, og tilpasse de særlige ordninger, der i øjeblikket gælder for landbrugere, til betingelserne i den overgangsforanstaltning, der indrømmedes Polen i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne.

Punktafgifter

Der er ligeledes sket yderligere tilpasning for så vidt angår punktafgifter. Såvel punktafgifts- som momsordningen svarer nu i det store og hele til de overordnede principper i EU's afgiftsregler. Især er punktafgiftssatserne på cigaretter og motorbrændstof steget og har nærmet sig EU's mindstesatser, men der er endnu ikke tale om en fuldstændig tilpasning. Polen bør fortsat finde en løsning på den afgiftsmæssige forskelsbehandling, for så vidt angår alkoholholdige drikke og tobaksvarer.

Siden rapporten fra november 2000 har Polen nærmet sig EU-retten, men de polske myndigheder må dog stadig gøre en indsats for at overholde Fællesskabets mindstesatser (for cigaretter og mineralolier). I 2001 blev punktafgifterne på spiritus, øl, vin, brændstoffer og tobaksvarer forhøjet.

I 2002 blev afgifterne på brændstoffer og LPG, der anvendes som brændstof, samt cigaretter forhøjet. Der er indført fritagelse for punktafgifter på energi fra varige energikilder og pumpelagringskraftværker.

Ved udgangen af 2003 manglede Polen stadig at tilpasse visse satser og afgiftsfritagelser, at tilpasse anvendelsesområdet for punktafgifterne på mineralolier og strukturen i afgifterne på røgtobak, at indføre en afgiftssuspensionsordning, navnlig for bevægelser inden for Fællesskabet. Landet skal desuden sørge for at sikre identiske afgiftsbetingelser uanset oprindelsen for de punktafgifter, der ikke er harmoniseret i EU, og tilpasse afgiftsgrundlaget for indført røgtobak. Den gradvise forhøjelse af punktafgifterne på cigaretter foretages ifølge den opstillede tidsplan, så minimumssatsen nås den 31. december 2008 i overensstemmelse med, hvad der aftaltes under tiltrædelsesforhandlingerne.

Direkte beskatning

Hvad angår den direkte beskatning faldt beskatningen af selskabernes fortjeneste i 2001 fra 30 % til 28 %, men man mangler endnu at kontrollere, om reglerne om skattely er i overensstemmelse med adfærdskodeksen vedrørende virksomhedsbeskatning. I marts 2002 blev der indført en ny skat på 20 % på renteindtægter (renter af bankindeståender, udbytte af obligationer osv.). I januar 2002 indførte Polen ligeledes en afgift på 2 % på al kapitalafgang, der udelukkende gælder valutaindlændinge, og som ophæves i slutningen af december 2003.

Ved udgangen af 2003 manglede Polen stadig at afslutte gennemførelsen af direktivet om indirekte beskatning, der rammer rejst kapital, direktivet om moder- og datterselskaber og direktiverne om renter og royalties og om beskatning af renteindtægter.

Skattevæsenet

Der foregår en modernisering af skattevæsenet, men denne bør forstærkes. I 2001 skete der kun få fremskridt med hensyn til skattevæsenets anvendelse af edb, selv om POLTAX-systemet nu er i brug. Finansloven for 2001 indebærer bedre forhold for overholdelse af de skattemæssige forpligtelser og inddrivelse af udestående fordringer, selv om inddrivelsen af udestående fordringer endnu ikke er særlig effektiv. Som led i den igangværende reform er der indført et system med objektive indikatorer for skattekontorernes aktivitet, og uddannelsen af personalet er blevet intensiveret.

I løbet af 2001-2002 har de polske skattemyndigheder bestræbt sig på at gøre deres skattevæsen mere effektivt. I august 2002 vedtog ministerrådet "strategien for modernisering af skattevæsenet inden 2004", der skal sikre tilstrækkelig kapacitet til at anvende og gennemføre EU-retten. Desuden er der truffet omfattende foranstaltninger til oprettelse af de vigtigste indikatorer for kompatibilitet med systemet for udveksling af oplysninger om moms. På dette informationsteknologiområde skal der imidlertid stadig gøres et betydelig indsats både på regionalt og lokalt plan.

Med hensyn til administrativ kapacitet har Polen gjort bemærkelsesværdige fremskridt, selv om der endnu er en lang række foranstaltninger, der skal iværksættes. Det største problem vedrører skatteopkrævningen, der stadig er mangelfuld.

Ved udgangen af 2003 var de nødvendige administrative strukturer på dette område oprettet, men der er behov for en modernisering heraf og for at øge deres effektivitet. Der bør først og fremmest foretages en forbedring af skatteopkrævningen og af strategierne for skattekontrol, navnlig gennem anvendelse af risikoanalyser og edb-kontrol. Der bør træffes supplerende foranstaltninger med henblik på at forbedre informationen af skatteyderne og på at opnå, at de skattepligtige spontant efterkommer deres forpligtelser.

Skatteforvaltningens kapacitet er tilstrækkelig til at sikre en tilfredsstillende anvendelse af EU-retten på området for direkte beskatning.

Endelig er Polen, hvad angår administrativt samarbejde og gensidig bistand, i færd med at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse af EU-retten og anvendelse heraf fra tiltrædelsen, både med hensyn til lovgivningen og med hensyn til de organisatoriske strukturer, herunder edb-systemer.

Seneste ajourføring: 14.01.2004

Top