Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2007 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(98) 706 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 707 endelig [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1750 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1406 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1204 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at det uden større vanskeligheder skulle være muligt for Litauen at gennemføre EU-retten om direkte beskatning i litauisk lovgivning. Rapporten understregede dog, at der skulle gøres en betydelig indsats inden for direkte beskatning, hvis Litauen på mellemlang sigt skal kunne opfylde kravene i EU-retten på områderne moms og punktafgifter. Kommissionen insisterede også på, at det skulle være muligt for Litauen at deltage i den gensidige bistand, efterhånden som afgiftsmyndighederne opnår den fornødne ekspertise.

I rapporten fra november1998 konstateredes det, at selv om der var gjort en del fremskridt på momsområdet, skulle der stadig gøres en betydelig indsats inden for tilpasningen af moms og forbrugsafgifter.

I rapporten fra november 2000 noteredes der visse fremskridt i den administrative kapacitet, men der konstateredes stadig forsinkelser i forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen om moms og punktafgifter.

I rapporten fra november 2001 blev det fastslået, at der var gjort beskedne fremskridt i forbindelse med tilpasningen til EU-retten. Ændringerne i momsloven er trådt i kraft (fastsættelse af stedet, hvor ydelsen præsteres, definition af begrebet ydelser præsteret uden for territoriet og særlige ordninger for rejsebureauer). Med hensyn til punktafgifter er LPG for fremtiden underlagt afgifter, og strukturen og afgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer er i overensstemmelse med EU-retten. Hvad angår administrativt samarbejde og gensidig bistand, har parlamentet ratificeret konventionerne om dobbeltbeskatning med Rusland, Nederlandene, Kroatien, Slovenien og Armenien. Aftalen om gensidig bistand med Sverige er trådt i kraft. På området administrativ kapacitet indeholder det centrale register over skattepligtige nu en omfattende database, og der er oprettet en ny enhed, som skal tage sig af forvaltningen af punktafgifter. Procedurerne er blevet ændret med henblik på forbedringer i forbindelse med skattekontrol, pålæggelse af sanktioner, undersøgelse af tvister og realisering og konvertering af gæld.

I rapporten fra oktober 2002 understreger Kommissionen, at Litauen har gjort betydelige fremskridt med tilpasningen af skattelovgivningen til EU-retten. Der er også gjort visse fremskridt med reformen af skatteforvaltningen.

Ifølge rapporten fra 2003 efterlever Litauen i hovedsagen sine tilsagn og de krav, der er fastsat under tiltrædelsesforhandlingerne med hensyn til moms, punktafgifter og direkte beskatning, og landet burde være i stand til at anvende EU-retten fra tiltrædelsen. Hvad angår administrativt samarbejde og gensidig bistand, efterlever Litauen kun delvist sine tilsagn. Landet bør hurtigt sætte gang i etableringen af et system til udveksling af oplysninger med henblik på at råde over de nødvendige forbindelser på tiltrædelsesdatoen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

På området direkte beskatning blev skatten på overskud nedsat i december 1999 og skatten på udbytte harmoniseret.

På området indirekte beskatning er EU-retten vedrørende moms og punktafgifter kun blevet gennemført delvis, og den administrative reform, som partnerskabet fastlagde med henblik på tiltrædelse i 1999, er blevet forsinket. I april 2000 blev skattefritagelsen på offentlige transportselskabers ydelser ophævet og erstattet med en reduceret sats på 5 %.

Hvad angår administrativt samarbejde og gensidig bistand, trådte de bilaterale konventioner mellem Litauen og Island, Italien og USA om forebyggelse af dobbelt beskatning og skattesvig i kraft i januar 2000. Der er indgået lignende konventioner med Rusland, Nederlandene, Kroatien og Slovenien. Skatteadministrationen består af den nationale skatteinspektion under finansministeriet og ti regionale inspektioner. Den nationale skatteinspektion tager sig af forvaltning og administration af skatte- og afgiftsindbetalingerne og udarbejdede i marts 2000 en strategisk plan for 2000-2004. I april 2000 blev inspektionens lokale net tilsluttet det centrale net, og skatteinformationssystemet er blevet integreret.

EVALUERING

Moms

Det gældende litauiske momssystem blev indført i maj 1994 i stedet for den tidligere omsætningsafgift. Der anvendes kun én sats på 18 %, som gælder for alle afgiftspligtige transaktioner, herunder import af varer. Det gældende momssystem er baseret på hovedprincipperne i fællesskabsbestemmelserne om moms. Systemet er dog ret generelt og anvendes inkonsekvent.

Siden juli 1997 har Litauen videreført tilpasningen af sin momslovgivning til EU-retten. De seneste ændringer af Litauens momslovgivning omfatter en afskaffelse af den nedsatte momssats, der kun finder anvendelse på indenlandske landbrugsprodukter, og en forhøjelse af registreringstærsklen for at mindske antallet af afgiftspligtige, der skal momsregistreres. Selv om der er gjort fremskridt, er det stadig nødvendigt med en betydelig indsats på momsområdet.

I rapporten fra november 2000 noteres det, at det fortsat er nødvendigt at forbedre lovgivningen for at nå målene for sjette momsdirektiv. Listen over fritagelser er for lang, der findes ikke nogen godtgørelsesordning for afgiftspligtige, som ikke er registreret, og heller ikke en "reverse charge" ordning.

I rapporten fra november 2001 bekræftes denne vurdering.

En ny momslov blev vedtaget i marts 2002 og trådte i kraft i juli 2002. Loven indeholder en definition af begrebet "beskatningsgrundlag", afgiftspligtige og afgiftspligtige transaktioner. Den omfatter også foranstaltninger til afskaffelse af fritagelser og de nuværende nedsatte satser, som ikke kan forenes med EU-retten.

Ved udgangen af 2003 manglede Litauen endnu at gennemføre EU's momsordning og at tilpasse sig de forskellige reducerede momssatser og undtagelser, bortset fra det område, hvor landet er indrømmet en undtagelse. Landet bør ligeledes afhjælpe de mindre mangler, der fortsat findes i forbindelse med beskatningspligtige transaktioner, leveringsstedet og den særlige ordning for brugte varer.

Punktafgifter

Som på momsområdet er det fortsat nødvendigt med en betydelig indsats med hensyn til punktafgifter. Øl bør beskattes i forhold til alkoholindholdet og vin pr. hektoliter. Cigaretter bør ikke blot beskattes med en punktafgift, men også med en kombination af en specifik sats og en værditoldsats.

I rapporten fra november 2001 bekræftes denne vurdering.

Loven om punktafgifter blev vedtaget i oktober 2001 og trådte i kraft i juli 2002. Loven indeholder bestemmelser om afgiftsoplag og et system med suspension af afgifter samt om indførelsen af forskellige satser for punktafgifter på cigaretter i oktober 2002.

Ved udgangen af 2003 er det stadigt nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at nå EU's minimumsniveau for punktafgifter for visse produkter og for at tilpasse et mindre antal fritagelser for mineralolier. Litauen bør ligeledes løse problemet, hvad angår de forskellige definitioner for visse produkter samt rettighedsstrukturen for visse mineralolier. Desuden bør landet udvide anvendelsen af den nationale ordning for suspension af rettigheder for produkter underlagt harmoniseret punktafgift til også at omfatte varebevægelser i EU. Den gradvise forøgelse af punktafgifterne for cigaretter forløber efter planen, og den maksimale sats nås den 31. december 2009 som vedtaget under tiltrædelsesforhandlingerne.

Direkte beskatning

Med hensyn til direkte beskatning skal den litauiske lovgivning overholde principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning. Den nye lov om beskatning af overskud blev vedtaget i december 2001 og trådte i kraft i januar 2002. Skatten på virksomheders overskud er sat ned fra 24 til 15 %. Desuden blev den nye lov om beskatning af fysiske personers overskud vedtaget i juli 2002. Litauen bør dog tilpasse sin lovgivning yderligere til EU-retten, bl.a. med foranstaltninger til afskaffelse af alle potentielt skadelige skatteforanstaltninger. Ved tiltrædelsen vil landet således kunne overholde adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning på samme måde som medlemsstaterne.

Ved udgangen af 2003 mangler Litauen endnu at gennemføre direktiverne om renter og afgifter samt beskatning af opsparingsgevinster. Landet bør desuden ændre sin lovgivning om økonomiske frizoner ved at afskaffe de supplerende fordele for ikke-bosiddende og den mulighed, virksomhederne har for at gennemføre bank- og forsikringstransaktioner.

Administrativ kapacitet

Der er truffet flere foranstaltninger til at reformere og styrke skatteforvaltningen, hvad angår skattekontrol, pålæggelse af sanktioner, undersøgelse af tvister og realisering og konvertering af gæld. Der er også gjort fremskridt med det integrerede skatteinformationssystem. Den nationale skatteinspektions database har fungeret siden maj 2002. Det nye redskab omfatter indkomst- og momsangivelser, toldoplysninger og oplysninger fra kontrollen med betalinger. I april 2002 startede gennemførelsen af informationssystemet om punktafgifter.

I februar 2002 blev der oprettet en enhed til international udveksling af oplysninger under den nationale skatteinspektion, som skal sikre god og effektiv kommunikation med skatteforvaltningerne i andre lande. Enheden skal ud over de klassiske opgaver med gensidig bistand i forbindelse med direkte beskatning også varetage gennemførelsen af EU-retten i det administrative samarbejde om indirekte beskatning. Trods disse betydelige forbedringer er det dog nødvendigt, at Litauen gør yderligere fremskridt med hensyn til skatteinspektionens kapacitet og effektivitet ved opkrævning af skat og i forbindelse med uddannelse og udvikling af menneskelige ressourcer. Endvidere har den nationale skatteinspektion endnu ikke indført et integreret informatiseret skattesystem, der er kompatibelt med VIES (systemet for udveksling af momsoplysninger) og SEED (systemet for udveksling af punktafgiftsoplysninger).

Ved udgangen af 2003 er de administrative strukturer på plads, og der er iværksat reformer og modernisering af skattemyndighederne. Der er behov for forbedring af opkrævningskapaciteten og for at øge skatteforvaltningens effektivitet, navnlig hvad angår forbedring af kontrolprocedurer og revision. Det er således en prioritet at forbedre uddannelsen for menneskelige ressourcer på disse områder.

Hvad angår det administrative samarbejde og gensidig bistand, bør tilpasningen af lovgivningen afsluttes. Der bør oprettes et centralt forbindelseskontor med tilstrækkeligt personale, der også skal fungere som forbindelseskontor for punktafgifter. Litauen bør hurtigst muligt udvikle systemet til udveksling af momsoplysninger, som er blevet gjort operativt for nylig.

Seneste ajourføring: 14.01.2004

Top