Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1997) 2001 endelig udg. [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(1998) 700 endelig udg. [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(99) 505 endelig udg. [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2000) 705 endelig [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1748 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1404 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1205 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var det Europa-Kommissionens opfattelse, at Ungarn uden større vanskeligheder ville kunne overføre EU-rettens bestemmelserne om direkte beskatning til sin lovgivning. Under forudsætning af, at der fortsat blev gjort en indsats på området, mente Kommissionen ligeledes, at Ungarn ville være i stand til at opfylde kravene i EU-retten om moms og punktafgifter.

Denne første vurdering blev bekræftet af rapporten fra november 1998, som konstaterede, at der var gjort fremskridt på området, samtidig med at det understreges, at der måtte gøres en yderligere indsats, navnlig på momsområdet. Der måtte fortsat arbejdes på administrativ kapacitetsopbygning og vedtages foranstaltninger med henblik på administrativt samarbejde og gensidig bistand.

Rapporten fra oktober 1999 konstaterede, at Ungarn havde gjort yderligere fremskridt med gennemførelsen af EU-retten. Vedtagelsen af et program for at harmonisere det ungarske momssystem med EU-retten blev betragtet som et betydningsfuldt skridt.

Rapporten fra november 2000 noterede, at Ungarn støt arbejdede videre på at tilpasse sin lovgivning til EU-retten. På området indirekte beskatning var der kun sket begrænsede, men dog konkrete fremskridt (der var blevet indført en særlig ordning for pakkerejser og et system med klassifikation af tjenesteydelser). Endvidere var ordningen med nedsat moms reelt blevet afskaffet for visse varer og tjenesteydelser, mens der for visse andre fortsat blev anvendt den reducerede sats på 12% (brændselsstoffer, fjernvarmeforsyning, restaurationsvirksomhed samt transport og oplagring af varer). Der var sket visse fremskridt inden for punktafgifter, idet der var indført punktafgifter på vin og mousserende alkoholholdige mellemprodukter, samt på cigaretter og tobak til rulning af cigaretter. Ungarn anvendte dog forsat forskellige satser for frugtbrændevin og anden spiritus. Skatteadministrationen var blevet mere effektiv med indførelsen af nye kontrolforanstaltninger. Samtidig var reglerne for skatteyderne blevet forenklet. Antallet af ansatte i administrationen var blevet øget, og der var oprettet et direktorat for bekæmpelse af svig. Der var ligeledes blevet indviet et nyt uddannelsescenter i maj 2000. Skatteregistret var blevet moderniseret, idet der var blevet indført edb. Antallet af både inspektioner og revisioner var steget. Det samme gjaldt antallet af fra direktoratet for bekæmpelse af svig.

Rapporten fra november 2001 konstaterede, at Ungarn fortsat havde gjort fremskridt på det skattepolitiske område. For så vidt angår indirekte beskatning ville der ske en gradvis tilpasning af listen over produkter med nedsat momssats. Ungarn havde ligeledes fortsat den gradvise harmonisering af punktafgiftsniveauet (f.eks. tilpasning af mindstesatsen for alkoholholdige varer og tobak samt forhøjelse af afgifterne for frugtbrændevin og cigaretter). På området direkte beskatning havde Ungarn bragt sin skattelovgivning fuldstændig på linje med EU-lovgivningen for fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater. Der var endvidere blevet oprettet et særligt direktorat i skattevæsenet til bekæmpelse af ulovlig praksis og svig inden for punktafgifter, og kontrolindtægterne var blevet øget betydeligt. Opkrævningen var blevet mere effektiv og skatteregisteret moderniseret. Siden januar 2001 er formularerne til selvangivelse også blevet disponible on-line.

Rapporten fra oktober 2002 noterer, at Ungarn har gjort begrænsede fremskridt med at tilpasse sin skattelovgivning til EU-retten. Moderniseringen af den ungarske skatteadministration er blevet videreført, men der kan ikke konstateres nogen væsentlig udvikling inden for direkte og indirekte skatter.

Rapporten fra 2003 viser, at Ungarn overholder størsteparten at de forpligtelser og krav, der hidrører fra tiltrædelsesforhandlingerne. Ungarn skulle således være i stand til at gennemføre EU-retten på beskatningsområdet inden sin tiltrædelse. Der skal imidlertid stadig vedtages visse bestemmelser, før landets lovgivning er fuldstændig harmoniseret på alle disse områder. Ungarn bør ligeledes fortsat arbejde på at få indført de nødvendige edb-systemer til elektronisk udveksling af data mellem EU og medlemsstaterne. Ungarn har fået tildelt overgangsperioder til fortsat at anvende nedsatte momssatser på kul, stenkulsbriketter, koks, brændsel og trækul og fjernvarme (indtil 31. december 2007), og på restaurationsvirksomhed og fødevarer, der sælges fra lignende etablissementer (indtil 31. december 2007) samt på naturgas og el (indtil et år efter tiltrædelsen). Ungarn har ligeledes fået tilladelse til at anvende momsfritagelse for international transport af rejsende og fritage SMV med en årsindkomst på under 35 000 EUR for moms og for momsregistrering. Landet har ligeledes fået indrømmet en undtagelse, der gør det muligt fortsat at anvende nedsat momssats for frugtbrændevin destilleret af mindre frugtproducenter, forudsat at produktionen ikke overstiger 50 l om året pr. husholdning, og at den pågældende sats er mindst halvdelen af den sats, der normalt anvendes på landsplan for alkoholholdige varer.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Inden for direkte beskatning drejer EU-retten sig især om visse aspekter af selskabsbeskatningen og kapitalbeskatningen. EU-traktatens fire friheder har en mere omfattende virkning på de nationale skattesystemer.

Med hensyn til indirekte beskatning omfatter EU-retten især harmonisering af lovgivningen om moms og punktafgifter. Denne harmonisering indebærer indførelsen af en generel ikke-kumulativ forbrugsafgift, som opkræves på alle trin i produktionen og distributionen af varer og tjenesteydelser, samt ensartet skattemæssig behandling af alle interne transaktioner og import.

punktafgiftsområdet omfatter EU-retten harmoniserede afgiftsstrukturer og mindstesatser samt fælles regler for oplægning og omsætning af de pågældende varer (især anvendelse af afgiftsoplag).

EVALUERING

Moms

Momssystemet i Ungarn er baseret på hovedprincipperne i EU-lovgivningen om moms.

Ungarn har gjort fremskridt med tilpasningen af sin lovgivning til sjette momsdirektiv. I 1999 vedtog landet en toldnomenklatur, hvis struktur ligger tæt på den kombinerede nomenklatur, og udvidede ordningen med "reverse charge" til visse tjenesteydelser. Alle offentlige fjernsyns- og radiotjenester, der ikke har kommercielt øjemed, er nu fritaget for moms. Den administrative byrde for SMV er blevet lettet ved indførelsen af årlige momsopgørelser.

Der eksisterer dog fortsat en række afvigelser mellem den ungarske momslovgivning og EU-reglerne, især hvad angår afgiftssatser. Der må stadig foretages tilpasninger for så vidt angår afgiftspligtige personer, afgiftspligtige transaktioner, særlige momsrefusionsordninger, afgiftsfritagelser og forenklede procedurer før den ungarske lovgivning er helt i overensstemmelse med EU-retten.

I 2000 vil listen over varer og tjenesteydelser med nedsat sats blive reduceret og nulsatsordningen ophævet.

I 2001 har Ungarn fortsat sine bestræbelser på at harmonisere og gennemføre EU's momslovgivning. Landet må imidlertid styrke reformerne vedrørende anvendelsesområdet for nedsatte momssatser, ophævningen af nulsatserne samt momsrefusionen for udenlandske afgiftspligtige og særordningerne. Kommissionens rapport fra 2002 konstaterer ingen udvikling i den ungarske lovgivning på dette område.

Ved udgangen af 2003 er harmoniseringen endnu ikke gennemført for så vidt angår anvendelsesområdet for nedsatte momssatser og nulsatser, undtagen på de områder, hvor Ungarn har en overgangsordning, samt af definitionen på afgiftspligtige. Ungarn skal fortsat vedtage EU-ordningen og de særlige bestemmelser, der gælder for investeringsguld og tilpasse lovgivningen til særordningen for brugte genstande. Landet skal i øvrigt sikre, at særordningerne for hoteller samt ordningen med forud fastsat moms for små og mellemstore virksomheder bringes i overensstemmelse med EU-retten. Ungarn skal ligeledes fjerne de afvigelser, der fortsat består i forhold til EU-retten med hensyn til beskatningsstedet for visse leveringer, momsgodtgørelser og retten til fiskale godtgørelser for varer til afgiftspligtige eller ikke-afgiftspligtige bestemmelser.

Administrativt samarbejde

Det administrative samarbejde på beskatningsområdet mellem Ungarn og EU-medlemsstaterne er baseret på bilaterale aftaler, som ofte kun tager sigte på at undgå dobbeltbeskatning. Ungarn skal sikre, at lovgivningen om databeskyttelse er bragt i overensstemmelse med EU-retten om administrativt samarbejde og gensidig bistand inden tiltrædelsen. I november 2000 var der endnu behov for forbedringer inden for samarbejde og gensidig bistand med skattemyndighederne i medlemsstaterne. I november 2001 måtte Ungarn øge sin indsats for at udvikle edb-systemer til elektronisk dataudveksling med de tilsvarende tjenestegrene i EU og medlemsstaterne.

Der er sket fremskridt på dette område i november 2001 med ændringen af bestemmelserne om beskatning og gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer. Denne ændring vil først træde i kraft ved Ungarns tiltrædelse til EU, sandsynligvis i maj 2004.

Ved udgangen af 2003 er alle de administrative fiskale strukturer kommet på plads. Det centrale forbindelseskontor fungerer, mens forbindelseskontoret for punktafgifter endnu ikke er blevet oprettet. Det forberedende arbejde til oprettelsen af databaserne til systemet til udveksling af momsoplysninger og systemet til udveksling af oplysninger om punktafgifter er blevet påbegyndt og forløber planmæssigt.

Punktafgifter

De grundlæggende elementer i punktafgiftssystemet er allerede indført i Ungarn. Den nye lovgivning, der trådte i kraft i 1999, gør det muligt at oprette afgiftsoplag i handelsmæssigt øjemed i Ungarn. Der er også blevet fastsat nærmere bestemmelser for afgiftssuspensionsordningen. Ungarn anvender dog fortsat forskellige satser for frugtbrændevin og anden spiritus, hvilket er i modstrid med EU-reglerne, som fastsætter én enkelt punktafgift for produkter, der er indbyrdes udskiftelige. Der må stadig findes en løsning på spørgsmålene vedrørende minimumssatsen for punktafgifter på cigaretter, afgiftsfritagelse for mineralolier og oplægning og omsætning af punktafgiftspligtige varer.

I november 2000 var punktafgifterne på mineralolie, cigaretter, alkoholholdige mellemprodukter og tobak til rulning af cigaretter endnu ikke blevet justeret. Reglerne om obligatorisk afgiftsfritagelse skulle ligeledes bringes i overensstemmelse med EU-retten. På trods at de fremskridt Ungarn har gjort på dette område, måtte der i november 2001 fortsat arbejdes med systemet til suspension af punktafgifterne og afgiftssatsen for cigaretter, andre tobaksvarer og alkohol.

Siden da er afgiftssatserne vokset støt. Bl.a. er de lavere afgifter for frugtbrændevin og vin blevet hævet. Desuden er den særlige afgift for cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse blevet hævet i januar 2002 ligesom værditolden på finskåren tobak.

Ved udgangen af 2003 bør Ungarn fortsat tilpasse sin lovgivning for så vidt angår afgifterne på visse kategorier af varer og de anvendte afgiftsfritagelser. Landet bør ligeledes udvide det nationale system til suspension af punktafgifter til omsætningen inden for EU og ophæve de forskelle, der fortsat består i forhold til EU-retten med hensyn til definitionen på øl, afgiftsfritagelser for vin produceret på afgiftsoplag til eget forbrug samt alkohol, der indgår i tilberedte næringsmidler. Den progressive stigning af punktafgifterne på cigaretter skrider planmæssigt frem og skulle have nået mindstesatsen den 31. december 2008 i overensstemmelse med den overgangsordning, som Ungarn fik indrømmet under tiltrædelsesforhandlingerne.

Direkte beskatning

Hvad angår direkte beskatning, navnlig selskabsskat, er det nødvendigt at fortsætte harmoniseringen af beskatningssystemet for grupper af selskaber og for medlemsstaternes moder- og datterselskaber. Kapitaltilførselsafgiften må tilpasses EU-reglerne. I november 2000 skulle Ungarns færdiggøre revisionen af sin lovgivning, så den harmoniserede med adfærdskodeksen for virksomhedsbeskatning.

I november 2001 skulle Ungarn fortsat revidere sin lovgivning for at bringe den i overensstemmelse med adfærdskodeksen. Forskrifterne for udbyttebeskatning og beskatning af ikke-fastboende burde ligeledes revideres.

Kommissionens rapport fra 2002 noterer, at Ungarn fortsat må tilpasse sin lovgivning til EU-retten, bl.a. bør landet ikke ophæve kildeskatten på udbytte, der udbetales af ungarske filialer til et moderselskab, der er etableret i EU.

Ved udgangen af 2003 bør Ungarn afslutte arbejdet med at overtage EU-retten vedrørende beskatning af kapitalmobilisering, renter og afgifter samt renteindtægter fra opsparinger. De nødvendige administrative strukturer er allerede blevet indført på dette område.

Seneste ajourføring: 13.01.2004

Top