Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens rapport [KOM(1998) 710 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(1999) 502 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2000) 702 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1745 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Kommissionen konstaterede i 1998-rapporten, at fremskridtene med hensyn til fri bevægelighed for varer var temmelig uensartede, og at der var behov for en yderligere indsats med hensyn til at tilpasse sig EU-retten. Opmærksomheden burde særlig rettes mod de midler, der er nødvendige for håndhævelse af lovgivningen.

Af rapporten fra oktober 1999 fremgik det, at Cypern fortsat måtte gøre en indsats for at tilpasse lovgivningen for fri bevægelighed for varer på forskellige punkter. Der konstateredes dog reelle fremskridt med hensyn til standardisering samt med legetøjs- og fodtøjslovgivningen.

Rapporten fra november 2000 understregede den indsats, som Cypern har gjort for at adskille standardiserings-, akkrediterings- og certificeringsfunktionerne, og de fremskridt, der er gjort med hensyn til overtagelse af EU-retten inden for gødningsstoffer, retsmetrologi, foder og motorkøretøjer. For så vidt angår offentlige indkøb blev det fremhævet, at der er oprettet et centralt statistisk system.

Rapporten fra november 2001 noterede, at Cypern havde gjort yderligere fremskridt med hensyn til den frie bevægelighed for varer.

I rapporten fra oktober 2002 konstaterer Kommissionen, at Cypern har gjort fremskridt inden for fri bevægelighed for varer, bl.a. med hensyn til direktiverne under den "nye metode" og offentlige indkøb.

I den sidste rapport fra november 2003 understregede Kommissionen, at Cypern i vidt omfang opfylder tiltrædelseskravene med hensyn til toldunionen og den frie bevægelighed for varer.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den frie bevægelighed for varer forudsætter, at handelsbegrænsende foranstaltninger ophæves, dvs. ikke blot told og kvantitative handelsbegrænsninger, men også alle andre foranstaltninger med tilsvarende effekt, der har protektionistiske virkninger.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med principperne i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmonisering har Det Europæiske Fællesskab udviklet den " nye metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger begrænser EU-lovgivningen sig således til at fastsætte de minimumskrav, som varer skal opfylde. Nogle direktiver følger dog det traditionelle reguleringsmønster med fuldt detaljerede regler. Dette gælder produkter som farmaceutika, kemikalier, motorkøretøjer og levnedsmidler. Det horisontale direktiv om produktansvar er også et væsentligt element i de frie varebevægelser.

EVALUERING

Associeringsaftalen mellem Fællesskabet og Cypern (fra 1972) og protokollen fra 1987 indebar oprettelse af en toldunion. Denne trådte i kraft 1. januar 1998. Oprettelse af en toldunion forudsætter, at ledsagepolitik og lovgivning harmoniseres. Disse foranstaltninger er de første skridt på vejen mod harmonisering af fri bevægelighed for varer, men de er ikke i sig selv tilstrækkelige. Cypern må gennemføre den samlede EU-ret i denne sektor og oprette de instanser, der kræves til håndhævelse af lovgivningen i sektoren.

Cypern har i 2001 gjort vigtige fremskridt på områderne toldværdi, midlertid indførsel, afgiftsfritagelse, den fælles toldtarif, prækursorer og indførelse af IT i toldadministrationen. Forhandlingerne om kapitlet "toldunionen" er afsluttet. Der er ikke blevet anmodet om nogen overgangsordning.

Den sidste rapport før tiltrædelsen fra 2003 understreger, at forberedelsen af den nødvendige administrative og operationelle kapacitet er godt i gang. Cypern opfylder forpligtelserne og kravene i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne på dette område og bør på tidspunktet for sin tiltrædelse kunne iværksætte EU-retten vedrørende toldunionen.

I januar 1997 trådte en ny lov om produktansvar i kraft. Loven opfylder gældende EU-regler, men er præget af en vis mangel på præcision i teknisk henseende.

Hvad angår den administrative infrastruktur skal Cyperns organisation for standardisering og kvalitetskontrol (CYS) varetage standardiseringsarbejdet, samt akkreditering og notificering på nationalt plan. Organisationen har fået tildelt ekstra personale med henblik herpå. Derimod overdrages certificeringsarbejdet til en privat organisation.

CYS, som er associeret medlem af CEN (1) og Cenelec (2), fuldt medlem af ETSI (3), ISO (4) og IEC (5) og observatør i det europæiske akkrediteringssamarbejde, har fremskyndet overtagelsen af EU's standarder i Cyperns lovgivning. Der er allerede vedtaget 1300 europæiske standarder. Rapporten fra 2001 noterer for så vidt angår horisontale foranstaltninger og procedureforanstaltninger, at regeringen har vedtaget alle de nuværende standarder. I 2001 blev der konstateret forbedringer med hensyn til udviklingen af Cyperns administrative kapacitet til at gennemføre de horisontale foranstaltninger og procedureforanstaltningerne samt den sektorbestemte lovgivning. Rapporten fra 2003 understreger, at Cypern bliver fuldt medlem af CEN og Cenelec.

Der er kun sket spredte fremskridt med Cyperns overtagelse af den sektorspecifikke lovgivning. På de felter, der omfattes af den nye metode, kan der konstateres fremskridt med hensyn til legetøj, retsmetrologi og færdigpakninger. Cypern planlægger imidlertid at vedtage en rammelov for gennemførelsen af direktiverne under den nye metode, og af diverse forordninger vedrørende forskellige produktgrupper, såsom mekaniske anordninger, materiel til brug i eksplosionsfarlig atmosfære, enkle trykbeholdere, trykbærende udstyr mv.). Rammeloven var endnu ikke vedtaget i 2001, og for så vidt angår direktiverne under den "nye metode" skal der endnu vedtages visse retsakter. Rapporten fra 2002 konstaterer, at den nye rammelov, der blev vedtaget af Repræsentanternes Hus i marts 2002, gør det muligt at gennemføre direktiverne under den nye metode. Rapporten fra 2003 understreger, at Cypern har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med vedtagelsen af rammelovgivningen, hvilket gør det muligt at anvende EU-retten vedrørende standardiserings-, akkrediterings-, certificerings- og notifikationsordningerne. Denne lovgivning træder i kraft på tidspunktet for tiltrædelse.

På de felter, der er omfattet af den gamle metode, og det vil bl.a. sige fødevarer, er der sket en tilpasning af lovgivningen for dybfrosne fødevarer og materialer, der kommer i berøring med fødevarer. Sundhedsministeriet har fastsat bestemmelser for kontrollen med fødevarer. En ny lovgivning blev vedtaget i marts 2001. Rapporten fra 2003 understreger, at det stadig er nødvendigt at forbedre iværksættelsen af EU-retten vedrørende fødevarer

Med hensyn til kemiske produkter, har man vedtaget EU-rettens bestemmelser vedrørende gødningsstoffer, men mangler endnu at vedtage gennemførelsesbestemmelser til 1991-loven om farlige stoffer og blandinger, der blev ændret i 1997. Selv om der er gjort tilfredsstillende fremskridt med hensyn til narkotikaprækursorer, er det påkrævet med en yderligere tilpasning af lovgivningen. En ny lovgivning, som sikrer overensstemmelse med EU-retten om narkotikaprækursorer, blev vedtaget i marts 2001.

Kontrollen med salg af lægemidler varetages af Lægemiddelrådet. Der er endnu ikke oprettet noget priskontroludvalg for lægemidler. Siden 2000-rapporten er der sket fremskridt med gennemførelsen af EU-retten vedrørende lægemidler, især med vedtagelsen i 2002 af lovgivningen om veterinærlægemidler. I løbet af tiltrædelsesforhandlingerne har Cypern fået en overgangsordning i forbindelse med fornyelse af markedsføringstilladelser for lægemidler indtil udgangen af 2005.

Lovgivningen vedrørende tekstil-, krystal- og træprodukter er endnu ikke i fuld overensstemmelse med Fællesskabets direktiver, men der den ny lovgivning for fodtøj trådte i kraft i 1999, og der er gjort fremskridt med hensyn til godkendelse af motorkøretøjer. I 2002 blev der registreret vigtige fremskridt med vedtagelsen af rammedirektiver for typegodkendelse af motorkøretøjer.

Uden for de tekniske områder, hvor der ikke er foretaget nogen tilpasning, er den fri bevægelighed for varer på Cypern endnu udsat for forstyrrelser som følge af landets generelle ordning for udstedelse af importlicenser og obligatorisk oprindelsesmærkning af alle varer; denne ordning må afskaffes inden optagelsen. I den ikke-harmoniserede sektor er man ved at foretage en undersøgelse af den eksisterende lovgivning for at fastslå, hvilke love der må ændres ved klausuler om gensidig anerkendelse inden 2001. Rapporten fra 2003 understreger, at denne undersøgelse nu bør afsluttes, og at love, som er uforenelige, bør ophæves.

Med hensyn til offentlige indkøb er det fastsat, at klausulen om national præference bortfalder, når Cypern optages i EU. Af fremskridt kan nævnes det nye centrale statistiske kontor og den gradvise iværksættelse af en klageordning vedrørende administrationens og domstolenes afgørelser. Der er slet ikke sket fremskridt på det lovgivningsmæssige og administrative plan i 2001. Loven om kontraktindgåelse i sektorerne transport, vand, energi og telekommunikation trådte i kraft i april 2002. Rapporten fra 2003 understreger, at visse tilpasninger stadig er nødvendige, særligt en forstærkning af de administrative kapaciteter, for at lovgivningen om offentlige indkøb bliver fuldt ud forenelig med EU-retten.

Forhandlingerne om kapitlet om den frie bevægelighed for varer er afsluttet. Cypern har fået indrømmet en overgangsordning for fornyelsen af markedsføringstilladelserne for lægemidler (indtil 31. december 2005). Cypern overholder generelt de forpligtelser, der er indgået under tiltrædelsesforhandlingerne på dette område.

(1) Den Europæiske Standardiseringsorganisation

(2) Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering

(3) Det Europæiske Institut for Telestandarder

(4) Den Internationale Standardiseringsorganisation

(5) Den Internationale Elektrotekniske Kommission

Seneste ajourføring: 01.12.2004

Top