Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 703 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 511 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 711 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig -SEK(2001) 1754 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1410 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2002) 1209 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at Slovakiet var godt i gang med gradvis at indarbejde hele EU-retten vedrørende fri bevægelighed for varer, og at landet indtog en solid position med hensyn til overholdelsen af Europaaftalens bestemmelser om handelsliberalisering. Men tendensen til at genindføre betalingsbalancerestriktioner og trægheden hvad angår tilpasning af lovgivning og indførelse af et kompatibelt system med frivillige standarder og overensstemmelsesvurdering viste også, at der var visse svage punkter med hensyn til overholdelsen af bestemmelserne i Europaaftalen. Hvad angår standardisering og certificering har Kommissionen opfordret Slovakiet til at gøre en alvorlig indsats for at få gang i udviklingen, således at EU-retten kan blive fuldstændigt og effektivt gennemført i Slovakiet på mellemlangt sigt. Kommissionen opfordrede også Slovakiet til at sikre, at den nationale lovgivning på de områder, der ikke er omfattet af en EF-harmonisering, ikke risikerer at lægge hindringer i vejen for samhandelen, bl.a. ved at kontrollere, at de gældende foranstaltninger står i rimeligt forhold til det mål, der skal nås.

Rapporten af november 1998 konstaterede, at fremskridtene på dette område var begrænset til visse sektorer. Specielt hvad angår lovgivningen under " den nye metode " havde trægheden med at vedtage en rammelovgivning og oprette de nødvendige faciliteter været til hinder for udviklingen i almindelighed. Der måtte endvidere indføres adskillelse mellem lovgivnings-, standardiserings-, certificerings- og godkendelsesfunktionerne.

I rapporten af november 1999 fandt Kommissionen, at vedtagelsen i september 1999 af en rammelov om tekniske krav og overensstemmelsesvurdering var et stort fremskridt for den fri bevægelighed for varer. Der var også sket fremskridt i forbindelse med standardisering samt gennemførelse af EU-retten om tekniske aspekter på området for lægemidler og tekstilprodukter. Den slovakiske regering burde imidlertid fortsat gøre en indsats med gennemførelse af de øvrige særdirektiver.

Rapporten fra november 2000 noterede, at Slovakiet havde gjort betydelige fremskridt med den fri bevægelighed for varer, men derimod kun få fremskridt på toldområdet.

Rapporten fra november 2001 fandt, at Slovakiet havde gjort gode fremskridt med den fri bevægelighed for varer, og at fremskridtene med kapitlet toldunionen var betydelige.

Rapporten fra oktober 2002 konstaterer især fremskridt inden for den nye metode, den globale metode og offentlige indkøb, samt at landet har gjort betydelige fremskridt med toldunionen.

Rapporten fra oktober 2003 konstaterer, at Slovakiet i det store og hele har opfyldt kravene i forbindelse med tiltrædelsen, men at det stadig er nødvendigt at gøre fremskridt inden for bestemte områder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fri bevægelighed for varer forudsætter, at handelsbegrænsende foranstaltninger ophæves, dvs. ikke blot told og kvantitative handelsbegrænsninger, men også alle andre foranstaltninger med tilsvarende effekt, der har protektionistiske virkninger.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med principperne i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmoniseringen har EU udviklet den " nye metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger begrænser EU-lovgivningen sig således til at fastsætte de minimumskrav, som varer skal opfylde.

EVALUERING

For så vidt angår standardisering har de bindende standarder, der tidligere blev anvendt som et regulerende instrument og udgjorde en hindring for frie varebevægelser, været lidet anvendt. I februar 2001 vedtog regeringen en resolution om standardisering, metrologi, prøvning og overensstemmelsesvurdering, der er baseret på Rådets resolutioner af oktober 1999 om standardiseringens rolle i Europa og om gensidig anerkendelse. Parlamentet vedtog i oktober 2001 en revision af loven om tekniske standarder og overensstemmelsesvurdering. Overtagelsen af harmoniserede europæiske standarder er blevet videreført: I september 2001 var næsten 70 % af de europæiske standarder således vedtaget. En ny lov om markedsovervågning, som trådte i kraft i april 2002, etablerer det juridiske grundlag for indførelse af EU-mærkning.

I rapporten fra 2003 konstateres det, at alle gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende standardisering, metrologi, akkreditering, overensstemmelsesvurdering og markedsovervågning allerede er på plads. Slovakiet mangler stadig at vedtage en horisontal lovgivning, hvorved der indføres en klausul om gensidig anerkendelse, som omfatter den eksisterende lovgivning.

Det vigtigste er imidlertid, at der er blevet vedtaget en rammelov om tekniske krav og overensstemmelsesvurdering, der indfører grundprincipper i EU's "nye metode". Ikrafttrædelsen heraf den 1. januar 2000 skulle sikre en konkret gennemførelse af flere af særdirektiverne under den "nye metode". Rapporten fra 2001 finder, at der er gjort yderst tilfredsstillende fremskridt på områderne under den nye metode, som det også fremgår af det store antal lovdekreter, der er blevet vedtaget. I 2003 gennemførte Slovakiet praktisk talt hele sektorlovgivningen efter den nye metode, og samlet set er denne lovgivning gennemført i overensstemmelse med EU-retten.

Med hensyn til de øvrige særdirektiver kan der på levnedsmiddelområdet noteres fremskridt i form af vedtagelsen af nye kapitler af Codex Alimentarius. På området for lægemidler er der vedtaget ministerielle bekendtgørelser til gennemførelse af EF-direktiver om god fremstillings-, distributions- og afprøvningspraksis og om prismæssig gennemsigtighed. På tekstilområdet trådte en bekendtgørelse i kraft til gennemførelse af EF-direktivet om betegnelser for tekstilprodukter. Rapporten fra 2002 noterer, at der er sket fremskridt i de sektorer, der er omfattet af direktiverne under "den gamle metode". I 2003 er gennemførelsen af EU-retten på det farmaceutiske område endnu ikke afsluttet. Afslutningsvis anfører rapporten for 2003, at Slovakiet for at afslutte forberedelserne til tiltrædelsen på disse områder fortrinsvis skal gennemføre EU-retten inden for de sektorer, som endnu ikke er blevet tilpasset. Disse fremskridt skal ses i forlængelse af dem, der er gennemført i de forudgående år. I denne forbindelse bør det ikke glemmes, at direktivet om byggematerialer og direktiverne om kemiske produkter og medicinsk udstyr således er blevet gennemført siden 1997 via rammelove, samt at en lov om kosmetiske produkter (es de en fr), der delvis gennemfører EU-retten, er trådt i kraft.

En ny lov om offentlige indkøb trådte i kraft i januar 2001. Skønt den i store træk var på linje med EU-retten, måtte den imidlertid rettes til på visse punkter i 2002.

Forhandlingerne om kapitlet "fri bevægelighed for varer" blev afsluttet i december 2002. Slovakiet har ikke anmodet om overgangsbestemmelser på dette område.

For så vidt angår vedtagelsen af EU-retten om toldunionen, noterede rapporten fra 2000, at den nye toldlov og gennemførelsesbestemmelserne dertil, som skulle sikre fuldstændig overensstemmelse med EU-retten på dette område, endnu ikke var blevet vedtaget. Denne nye lov, som ophæver de forskelle, der fandtes mellem den slovakiske lovgivning og EU-retten, trådte i kraft i juli 2001. Rapporten finder, at Slovakiet stort set har bragt sin toldlovgivning på linje med EU-retten. Landet har ligeledes gjort fremskridt med hensyn til de administrative og operationelle strukturer, der skal stå for iværksættelsen af EU-retten. Rapporten for 2003 henstiller til de slovakiske myndigheder, at it-projekterne gennemføres til tiden. Forhandlingerne om dette kapitel blev afsluttet i december 2002. Der er ikke blevet anmodet om overgangsbestemmelser.

Seneste ajourføring: 23.02.2004

Top