Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 708 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 503 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1746 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1402 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2002)1200 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 gav Europa-Kommissionen udtryk for, at Tjekkiet havde gjort betydelige fremskridt med overtagelsen af EU-retten for fri bevægelighed for varer, og at de vigtigste direktiver allerede var blevet gennemført. Gennemførelsen af bestemmelserne i Europaaftalen og i hvidbogen var generelt forløbet udmærket. Kommissionen opfordrede imidlertid Tjekkiet til at følge udviklingen inden for produktsikkerhed nøje, både hvad angår lovgivning og gennemførelsesprocedurer.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at der var sket store fremskridt på dette område, især inden for standardisering og certificering.

Rapporten fra oktober 1999 understregede, at der fortsat er sket fremskridt på dette felt.

Rapporten fra november 2000 noterede, at det var gået støt fremad inden for bevægelighed for varer og toldunionen.

Rapporten fra november 2001 konstaterede, at det var gået støt fremad inden for bevægelighed for varer, men at der ikke var sket fremskridt med toldunionen.

I rapporten fra oktober 2002 noterer Kommissionen igen betydelige fremskridt.

I rapporten fra november 2003 konstaterer Kommissionen, at Tjekkiet i det store og hele opfylder de krav, der er forbundet med tiltrædelsen.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fri bevægelighed for varer forudsætter, at handelsbegrænsende foranstaltninger, ophæves, dvs. ikke blot told og kvantitative handelsbegrænsninger, men også alle andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der har protektionistiske konsekvenser.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med princippet i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmoniseringen har EU udviklet en " ny metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger begrænser EU-lovgivningen sig således til at fastsætte de minimumskrav, som varer skal opfylde.

EVALUERING

Det er generelt gået godt fremad med tilpasningen af lovgivningen, særlig med direktiverne under den nye metode på områderne maskiner (es de en fr), simple trykbeholdere (es de en fr), trykbærende udstyr (es de en fr), byggematerialer, medicinske anordninger og elevatorer (es de en fr). Der kan ligeledes konstateres fremskridt i sektorer, der er omfattet af varespecifik lovgivning, som f.eks. levnedsmidler, farmaceutiske produkter, kemiske stoffer og tekstiler.

Direktiverne under den "nye metode" kan imidlertid ikke gennemføres fuldt ud før rammeloven og den nye lov om beskyttelse af den offentlige sundhed, som ændrer rammeloven på visse punkter, er trådt i kraft. Den ventede ændring af rammeloven af 1997 om de tekniske krav til varer og om overensstemmelsesvurdering er endnu ikke vedtaget af parlamentet. I april 2000 trådte ændringen til loven om tekniske krav til produkter i kraft. Den fastsætter procedurerne for de væsentligste krav samt for overensstemmelsesvurdering og gør det muligt fuldt ud at gennemføre principperne i den nye metode.

For så vidt angår offentlige indkøb trådte en ny lov i kraft den 1. juni 2000, som ændrede loven af 1994, således at den også kommer til at finde anvendelse for tjenesteydelser fra offentlige værker (gas, vand, elektricitet og telekommunikation). I rapporten fra 2002 mener Kommissionen, at gennemførelsen af EU-retten vedrørende offentlige indkøb skrider for langsomt frem og bør være på plads inden tiltrædelsen. I rapporten fra 2003 anføres det, at det er nødvendigt at få afsluttet tilpasningen, således at EU's virksomheder med ophævelsen af klausulen om national præference sikres lige adgang.

Rammelovgivningen for horisontale foranstaltninger og procedurer er stort set på plads. I maj 2002 blev der foretaget en ændring af loven om tekniske krav til produkter, hvoraf visse elementer træder i kraft på tiltrædelsestidspunktet.

Der må endvidere stadig gøres en indsats inden for produktansvar og produktsikkerhed (se " Forbrugerbeskyttelse ").

I januar 1999 havde Tjekkiet overtaget ca. 90 % af de europæiske standarder. Specielt standarderne inden for medicinske anordninger blev overtaget ved regeringsforordninger om tekniske krav til disse anordninger og til anordninger bestemt til implantation i det menneskelige legeme. På levnedsmiddelområdet er der blevet vedtaget et nyt dekret, som gennemfører EU-direktiverne om behandlingsmidler og tilsætningsstoffer. Der er gjort betydelige fremskridt i kemikaliesektoren takket være en ny rammelov om kemiske stoffer og præparater, som er blevet fulgt op af tretten gennemførelsesdekreter, der dækker en betydelig del af fællesskabslovgivningen på dette område. På tekstilområdet dækker de tre nye dekreter, der blev vedtaget til gennemførelse af loven af 1992 om forbrugerbeskyttelse, alle fællesskabsdirektiver i denne sektor. Loven om produktsikkerhed trådte i kraft i juli 2001 og fremskyndede tilnærmelsen af den tjekkiske lovgivning til EU-retten. Rapporten fra 2002 noterer at 99 % af de harmoniserede EU-normer allerede finder anvendelse.

Tjekkiet har endvidere styrket sine administrative strukturer til gennemførelsen af det indre marked. I januar 1999 oprettede det tjekkiske kontor for standardisering, metrologi og prøvning et center for oversættelse af EU's forordninger. Et center til registrering af alle kemiske stoffer, der udbydes på det tjekkiske marked, har været operationelt i sundhedsministeriet siden juni 1999, og der er ligeledes blevet oprettet et nationalt organ til kontrol med overholdelsen af god laboratoriepraksis i kemikaliesektoren, der har været operationelt siden januar 1999. Rapporten fra 2001 noterer, at de organer, der varetager standardisering og godkendelse, fungerer godt. En resolution af juni 2002 sikrer oprettelsen af de administrative strukturer, der skal varetage den fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne, samt indførelsen af klausuler om gensidig anerkendelse i den nye ændrede tekniske lovgivning.

I rapporten fra 2003 konstateres det, at den nødvendige rammelovgivning for horisontale foranstaltninger og procedurer til forvaltning af den EU-ret, som er baseret på "den nye metode", er på plads. Det samme gælder gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende standardisering, metrologi, akkreditering, overensstemmelsesvurdering og markedsovervågning.

Forhandlingerne om dette kapitel er afsluttet. Der er ikke blevet anmodet om nogen overgangsordning i denne sektor.

For så vidt angår tilpasningen af EU-retten vedrørende toldunionen er der i stor udstrækning opnået overensstemmelse mellem Tjekkiets toldlovgivning og EU-retten. I 2001 tog Tjekkiet en række initiativer for at styrke landets administrative og operationelle kapacitet til at iværksætte EU-retten. For så vidt angår tilpasningen til EU's toldlovgivning trådte ændringen af toldloven, der blev vedtaget i 2001, med tilhørende gennemførelsesbestemmelser i kraft i juli 2002.

Det anføres i rapporten fra 2003, at Tjekkiet bør styrke toldmyndighedernes kapacitet til at bekæmpe svig, piratkopiering, varemærkeforfalskning (es de en fr) og økonomisk kriminalitet. Afslutningsvis nævnes det, at landet i det store og hele overholder de forpligtelser og krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingernes vedrørende toldunionen, og skulle være i stand til at anvende EU-retten med den nødvendige administrative og operationelle kapacitet.

Forhandlingerne om dette kapitel er afsluttet. Tjekkiet har ikke anmodet om nogen overgangsordning.

Seneste ajourføring: 23.02.2004

Top