Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2002 endelig - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 701 endelig - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 509 endelig - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport[KOM(2000) 708 endelig - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1752 - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions TidendeKommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen konstaterede i sin udtalelse af juli 1997, at Polen gradvist var ved at overtage EU-retten vedrørende fri bevægelighed for varer. Den understregede ligeledes, at der var sket visse fremskridt i løbet af 1997, idet det dog var nødvendigt med en yderligere indsats for at implementere EU-retten.

Rapporten fra november 1998 påpegede derimod en vis forsinkelse i denne proces.

Rapporten fra oktober 1999 bekræfter, at Polen langt fra kan respektere denne grundlæggende frihed ved det indre marked, fordi Polen ikke har gjort væsentlige fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af de retlige rammer på dette område, navnlig hvad angår gennemførelsen af direktiverne under "den nye metode".

I Kommissionens rapport fra november 2000 kunne man læse, at der var gjort store fremskridt med hensyn til indarbejdelsen i den polske lovgivning af EU-retten vedrørende den frie varebevægelighed og toldunionen.

I rapporten fra november 2001 noteredes der visse fremskridt hvad angår den frie varebevægelighed og regelmæssige fremskridt med hensyn til toldunionen.

I sin rapport fra oktober 2002 gav Kommissionen udtryk for, at Polen, hvad de frie varebevægelser angår, havde gjort betydelige fremskridt inden for visse områder, medens der på andre punkter var sket tilbageskridt. Med hensyn til toldunionen har der konstant været tale om fremskridt.

I rapporten fra november 2003 vurderede Kommissionen, at Polen i det væsentlige opfylder EU-rettens krav, om end der på visse områder stadig må gøres en indsats.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

De frie varebevægelser forudsætter, at foranstaltninger, der medfører begrænsninger for handelen, forsvinder, dvs. ikke blot told og kvantitative begrænsninger på handelen, men også alle foranstaltninger med tilsvarende effekt, der har protektionistiske virkninger.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med principperne i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmonisering har EU udviklet den " nye metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger er EU-retten således begrænset til at fastsætte de minimumskrav, som varer skal opfylde.

EVALUERING

Da forhandlingerne begyndte, havde Polen kun i ringe omfang tilpasset sig EU-retten på dette område. Konsekvensen heraf var på kort sigt fremkomsten af en række skadelige hindringer for EU-virksomhedernes adgang til det polske marked. Den manglende forenelighed med EU's system betyder også, at de polske producenters omkostninger forøges, idet de skal opfylde to forskellige standarder. På længere sigt vil de manglende resultater med hensyn til harmonisering på dette område kunne skabe vanskeligheder for de polske virksomheder, da deres tidsfrist for at tilpasse sig EU-retten således bliver forkortet, ligesom de vil få sværere ved at drage fordel af deres adgang til EU-markedet.

Hvad angår direktiverne under den nye metode, skete der ingen fremskridt med hensyn til deres gennemførelse og anvendelse indtil 1999. Der er ikke sket fremskridt med hensyn til gennemførelsen af direktiverne vedrørende kemiske produkter, lægemidler, kosmetik (es de en fr), glas, tekstiler, fodtøj, trævarer og retslig metrologi. Med hensyn til motorkøretøjer har Polen til gengæld vedtaget forskrifter om tekniske specifikationer. I løbet af 2000 er der sket betydelige fremskridt med hensyn til de horisontale og proceduremæssige foranstaltninger takket være vedtagelsen af rammelovgivningen for den "nye metode". Den polske komité for europæisk integration vedtog i marts 2001 et program til gennemførelse af direktiverne under den nye metode. I 2002 blev der vedtaget et ændringsforslag til loven om overensstemmelsesvurdering, som bl.a. vedrører markedsovervågning, samt en ny lov om standardisering.

Fremskridtene inden for certificering af overensstemmelsesvurdering og tekniske forskrifter begrænser sig til, at de indgroede handelsbarrierer blev fjernet, da der den 23. juli 1999 blev vedtaget en ændring af loven om afprøvning og certificering, en ændring, som trådte i kraft den 10. september 1999. Det er nødvendigt, at Polen er særlig opmærksom på, om ændringen gennemføres i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i protokollen om en europæisk aftale om overensstemmelsesvurdering. De kortsigtede prioriteter under 1998-tiltrædelsespartnerskabet kræver betydelige yderligere bestræbelser, idet ingen af de påkrævede rammelovgivninger er blevet vedtaget i løbet af de forløbne tolv måneder. Med vedtagelsen af loven om overensstemmelsesvurdering er der skabt et retsgrundlag for vedtagelsen og gennemførelsen af direktiverne om den nye og den gamle metode. Det vigtigste fremskridt i 2001 hvad angår overtagelsen af EU-retten var ikrafttrædelsen af ændringsforslaget til loven om standardisering i december 2000.

I 2003-rapporten konstateres det, at de horisontale foranstaltninger og de procedurer, der er nødvendige, for at EU-retten vedrørende "den nye metode" kan anvendes, er indført. Polen har inkorporeret størstedelen af lovgivningen på de områder, der er omfattet af den nye metode, men der skal stadig gøres en indsats inden for tovbaneanlæg (es de en fr), medicinsk udstyr, ikke-automatiske vægte (es de en fr), udstyr på skibe og tilsluttet radio- og telekommunikationsudstyr.

Hvad angår direktiverne efter den gamle metode har Polen inkorporeret en væsentlig del af EU-retten for denne type produkter indtil 2003. Det er nødvendigt med en yderligere indsats med hensyn til tekstiler, retsmetrologi, motorkøretøjer, kemiske produkter, gødning, lægemidler, kosmetik og træ.

Polen har endnu ikke indført bestemmelser om gensidig anerkendelse i sin lovgivning.

Rammeloven for lægemidler blev vedtaget i september 2000

Det fremgår af 2003-rapporten, at Polen hurtigst muligt må fjerne de resterende handelshindringer, således at landet inden tiltrædelsen opfylder EU's grundlæggende bestemmelser for varers frie bevægelighed.

Der er også gjort fremskridt med hensyn til de institutionelle reformer. Den polske regering har vedtaget et dekret, som giver mulighed for en funktionel adskillelse af godkendelse og certificering, som ellers for øjeblikket foretages af en og samme myndighed, nemlig det polske center for afprøvning og certificering. Det polske standardiseringsråd er endnu ikke en fuldstændig uafhængig institution men er stadig en regeringskontrolleret offentlig institution. Dets uafhængighed skulle være garanteret fra januar 2003.

Forhandlingerne vedrørende dette emne er afsluttet i december 2002. Der er blevet opnået enighed om overgangsordninger, den ene om medicinske anordninger (indtil 2005), den anden, der løber indtil 2008, om forlængelse af markedsføringstilladelser for eksisterende farmaceutiske produkter. Polen bør nu koncentrere sin indsats om de sidste faser af overtagelsen af EU-retten, bl.a. gennem vedtagelsen af de suspenderede gennemførelsesbestemmelser (navnlig hvad angår fødevarer og offentlige indkøb).

Polen har i meget stort omfang overført EU-rettens bestemmelser i sin nationale lovgivning hvad toldunionen angår. Et vigtigt skridt i den retning blev taget i oktober 1999, hvor regeringen vedtog en toldstrategi. Der er også sket fremskridt med hensyn til vedtagelsen af EF-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Dette arbejde var praktisk taget afsluttet i 2001, efter at ændringerne i den polske toldlovgivning var trådt i kraft i marts 2001. Toldbedrageri udgør imidlertid stadig et problem. I rapporten for 2002 kan man læse, at der har været tale om konstante fremskridt i forbindelse med overtagelsen af EU-retten og udviklingen af landets institutionelle kapaciteter.

I 2003-rapporten konstateres der store fremskridt med hensyn til indførelsen og anvendelsen af it-systemer samt spørgsmålene i forbindelse med samkøring. Den polske toldlovgivning er efter de sidste lovtilpasninger, der blev gennemført i august 2003, i vidt omfang i overensstemmelse med EU-retten.

Forhandlingerne vedrørende dette område er afsluttet i december 2002. Der var ikke blevet anmodet om overgangsordninger inden for dette område.

Seneste ajourføring: 23.02.2004

Top