Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2001 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 700 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 505 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1748 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1404 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1205 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 var Europa-Kommissionen af den opfattelse, at Ungarn havde gjort betydelige fremskridt. Den konstaterede også, at Ungarn gradvis var ved at indarbejde EU-retten for fri bevægelighed for varer og allerede havde gennemført de vigtigste direktiver.

Kommissionen gav dog udtryk for, at der måtte gøres en øget indsats med hensyn til normalisering og certificering.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at der er sket fremskridt på dette område, men anbefalede også, at institutionernes kapacitet blev styrket med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen specielt på standardiseringsområdet.

Rapporten fra oktober 1999 konstaterede ligeledes, at der var sket fremskridt på standardiseringsområdet, men anbefalede, at Ungarn gjorde en yderligere indsats, for at opnå fuldt medlemskab af de europæiske standardiseringsorganer.

I rapporten fra november 2000 noterede Kommissionen, at Ungarn havde gjort regelmæssige fremskridt inden for den fri bevægelighed for varer og toldunionen.

Rapporten fra november 2001 konstaterede, at der var sket regelmæssige fremskridt.

I rapporten fra oktober 2002 konstaterede Kommissionen igen, at der er sket regelmæssige fremskridt med hensyn til den fri bevægelighed for varer og toldunionen.

I rapporten fra november 2003 noteres det, at Ungarn i det store og hele overholder kravene, men at der fortsat skal ydes en indsats inden for en række områder.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fri bevægelighed for varer forudsætter, at handelsbegrænsende foranstaltninger ophæves, dvs. ikke blot told og kvantitative handelsbegrænsninger, men også alle andre foranstaltninger med tilsvarende effekt, der har protektionistiske virkninger.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med princippet i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmoniseringen har EU udviklet en " ny metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger begrænser EU-retten sig til at fastsætte de minimumskrav, som varer skal opfylde.

EVALUERING

standardiseringsområdet går det langsomt fremad med gennemførelsen af EU-retten i ungarsk ret. Ungarn må fremskynde overtagelsen af EU-standarderne for at nå op på den gennemførelsesprocent på 80 %, der er en forudsætning for fuldt medlemskab af de europæiske standardiseringsorganer. I 1999 blev der vedtaget detaljerede regler for udpegelsen af overensstemmelsesvurderingsorganer, hvorved den generelle lovgivning på dette område blev gennemført. I september 2000 havde det ungarske standardiseringsinstitut overtaget 76,6 % af alle europæiske standarder og 79,7 % af de europæiske standarder, der er blevet harmoniseret under den nye metode. De grundlæggende principper i den nye metode og den globale metode er allerede blevet indført i den ungarske lovgivning, idet der er blevet lagt særlig vægt på den praktiske gennemførelse af denne lovgivning. Rapporten fra 2000 konstaterer, at landet er ved at etablere de strukturer, der er nødvendige for regulering, standardisering, akkreditering og certificering. I rapporten fra 2003 konstateres det, at princippet om gensidig anerkendelse endnu ikke er indskrevet i ungarsk lovgivning. Det forhold bør der rettes op på så hurtigt som muligt.

I sektorerne, der er omfattet af direktiverne under "den nye metode", kan der konstateres fremskridt med gennemførelsen af direktiverne om legetøj, maskiner (es de en fr), elevatorer (es de en fr), trykbeholdere (es de en fr), ikke-automatiske vægte (es de en fr) og gasapparater (es de en fr). Der blev i 1999 vedtaget bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Rapporten fra 2001 opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats vedrørende byggevarer, elevatorer og eksplosivstoffer til civil brug (es de en fr). I rapporten fra 2003 konstateres det, at gennemførelsen af gældende EU-ret på dette område er afsluttet.

Ungarn fortsætter arbejdet med at harmonisere lovgivningen i de sektorer, der er omfattet af direktiverne under "den gamle metode", som f.eks. levnedsmidler, elektromagnetisk kompatibilitet, foremballering, fritidsfartøjer og byggematerialer. Ved loven om humanlægemidler blev den ungarske lovgivning yderligere tilnærmet EU-retten for farmaceutiske produkter. Der er fortsat problemer hvad angår motorkøretøjer, farmaceutiske produkter, kosmetik (es de en fr), retslig metrologi, træ og krystalglas. Der må gøres en yderligere indsats for at tilpasse den ungarske lovgivning til EU-retten på disse områder. Disse standarder blev overtaget i 2002. Ikrafttrædelsen af ændringerne til loven om levnedsmidler udgjorde et vigtigt fremskridt. I rapporten fra 2003 konstateres det, at lovgivningen om fødevaresikkerhed kun delvist er tilpasset gældende EU-ret, og der kræves en yderligere indsats.

Ungarn må ligeledes fortsat arbejde på gennemførelsen af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og oprette de nødvendige gennemførelsesstrukturer (se også afsnittet om forbrugerbeskyttelse). I rapporten fra 2003 konstateres det, at gennemførelsen af lovgivningen om produktsikkerhed ikke er helt afsluttet.

Lovgivningen om kulturgoder blev vedtaget i 2001. På området skydevåben er EU-retten imidlertid endnu ikke fuldstændig gennemført.

På området offentlige indkøb er der ikke konstateret nye lovgivningsmæssige tiltag i den periode, der er omfattet af rapporterne for 2000 og 2001. Ungarn vedtog i juli 2002 en række forskrifter, der ændrede ordningen om tildeling af offentlige kontrakter for anlæg af motorveje, som længe havde været et problem. I rapporten fra 2003 konstateres det, at gennemførelsen af gældende EU-ret endnu ikke er afsluttet, idet de ungarske myndigheder har besluttet at udarbejde en helt ny lovgivningsramme.

Forhandlingerne om kapitlet om fri bevægelighed for varer blev afsluttet i december 2002. Ungarn har ikke anmodet om en overgangsordning på dette område.

Rapporten fra 2000 noterer, at der er sket betydelige fremskridt med kapitlet om toldunionen. Ungarn har stort set gennemført alle bestemmelserne i EU's toldkodeks. I 2001 overtog Ungarn lovgivningen om kulturgoder, de nye bestemmelser om fælles forsendelse samt om TIR-konventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (es de en fr). Ungarn er generelt nået langt på dette område. I rapporten fra 2003 konstateres det, at Ungarn skal foretage en række tilpasninger, der skal sikre overensstemmelse med gældende EU-ret om fritagelse for toldafgifter og om toldfri zoner.

Forhandlingerne om kapitlet "toldunionen" blev afsluttet i december 2002. Der er blevet indført en overgangsperiode for anvendelsen af den fælles ydre toldsats i forbindelse med åbningen af et årligt toldkontingent for ulegeret aluminium, som vil være gyldigt indtil slutningen af det tredje år efter datoen for tiltrædelsen eller senest til den 31. december 2007.

Seneste ajourføring: 16.02.2004

Top