Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Estland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Estland

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2006 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 705 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 504 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende][Kommissionens rapport KOM(2000) 704 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende][Kommissionens rapport KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1747 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende][Kommissionens rapport KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1403 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1201 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at spørgsmålet om fri bevægelighed for varer ikke vil udgøre en alvorlig hindring for Estlands tiltrædelse, forudsat at den igangværende reform af lovgivningen fortsættes og håndhæves, navnlig på områderne standardisering og overensstemmelsesvurdering. Trods landets prisværdige bestræbelser for at tilpasse sin lovgivning inden for standardisering og overensstemmelsesvurdering mente Kommissionen dog, at det fortsat er tvivlsomt, om landet vil kunne gennemføre en hurtig og væsentlig lovtilpasningsproces og sikre, at de pågældende forskrifter håndhæves på en række tekniske områder.

Rapporten fra november 1998 konstaterede, at der kun er sket visse begrænsede fremskridt på dette område, især med gennemførelsen af EU-retten for motorkøretøjer, fødevarer og kemikalier. Den konstaterede endvidere, at der har været forsinkelser med gennemførelsen af grundprincipperne i den "nye metode" i forbindelse med standardisering, overensstemmelsesvurdering, godkendelse og markedstilsyn.

Rapporten fra oktober 1999 påpegede, at der var sket betydelige fremskridt i visse varesektorer. Arbejdet med gennemførelsen af direktiverne under den nye metode går mere langsomt frem. Der må især sættes ind på at afhjælpe manglen på menneskelige ressourcer og en klart defineret politik.

Rapporten fra november 2000 noterede, at Estland havde gjort betydelige fremskridt især inden for standardisering og overensstemmelsesvurdering.

I rapporten fra november 2001 fandt Kommissionen, at Estland havde gjort fremskridt på en række områder, herunder offentlige indkøb og standarder.

Rapporten fra oktober 2002 konstaterer fremskridt på en række områder, herunder overensstemmelsesvurdering og standardisering.

I rapporten fra november 2003 noterer Kommissionen, at Estland endnu mangler at foretage nogle enkelte ændringer, men bør være i stand til at gennemføre EU-retten fra sin tiltrædelse.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN Den fri bevægelighed for varer forudsætter, at handelsbegrænsende foranstaltninger ophæves, dvs. ikke blot told og kvantitative handelsbegrænsninger men også alle andre foranstaltninger med tilsvarende effekt, der har protektionistiske virkninger.

I det omfang de tekniske krav ikke er harmoniseret, gælder princippet om gensidig anerkendelse af nationale forskrifter (i overensstemmelse med princippet i "Cassis de Dijon"-dommen).

Med henblik på harmoniseringen har EU udviklet en " ny metode ". I stedet for at påtvinge tekniske løsninger begrænser EF-lovgivningen sig således til at fastsætte de mindstekrav, som varer skal opfylde.

EVALUERING

Vedtagelsen af den lovgivning, der skal gennemføre grundprincipperne i den ny metode på områderne standardisering, overensstemmelsesvurdering, godkendelse og markedstilsyn, er blevet forsinket på grund af manglende ressourcer.

I april 1999 blev der vedtaget en lov om tekniske standarder og regler. Loven udgør den vigtigste retlige ramme for vedtagelsen af standarder og oprettelsen af et officielt standardiseringsorgan. Bestemmelsen om, at standarderne skal oversættes til estisk, er blevet ophævet, hvilket skulle sikre en hurtigere gennemførelse af de europæiske standarder. Kun i alt 78 af de ca. 7000 europæiske standarder er blevet vedtaget. Der er endnu ikke etableret en klar strategi til løsning af dette spørgsmål. I april 2000 begyndte det estiske standardiseringscenter sin funktion som officielt standardiseringsorgan. Estland har gjort betydelige fremskridt med vedtagelsen af europæiske standarder: den 30. september 2000 var der vedtaget og indført 4 670 europæiske standarder.

Loven om overensstemmelsvurdering overholder endnu ikke principperne i den "ny metode". Ændringer er under forberedelse, men arbejdet er stærkt forsinket. En ny lov, der blev vedtaget i november 1999, trådte i kraft i januar 2001.

Den nye lov om metrologi trådte i kraft i januar 1999, hvilket medførte at der blev oprettet et uafhængigt estisk akkrediteringsorgan. Loven etablerer imidlertid ikke et generelt juridisk grundlag for akkreditering, som oprindelig foreskrevet. Landet er ligeledes blevet nægtet fuldt medlemskab af det europæiske akkrediteringsnetværk. I juni 2000 blev der vedtaget ændringer til loven om metrologi, som bringer den på linje med EU-retten på dette område.

Der må indføres yderligere ændringer for at sikre gennemførelsen af direktiverne under den "gamle" og den "nye metode". For så vidt angår den sektorspecifikke lovgivning for områderne under den nye metode, kan der kun konstateres spredte fremskridt. Der må endnu gøres en indsats i sektorer som gasflasker, værktøj, legetøj og medicinske anordninger (es de en fr). I 2001 blev lovgivningen tilpasset på områderne maskinsikkerhed (es de en fr), eksplosive stoffer (es de en fr), medicinske anordninger og legetøj. I rapporten fra 2003 blev der konstateret en høj grad af tilpasning, for så vidt angår direktiverne under den nye metode; der mangler stadigvæk en del for enkelte tilpasningers vedkommende.

De vigtigste fremskridt inden for den sektorspecifikke lovgivning under den gamle metode er sket i levnedsmiddelsektoren. En ny rammelov trådte i kraft i januar 2000. Der kan også konstateres fremskridt inden for kemikalier og farmaceutiske produkter, samt på områderne gødningsstoffer, fyrværkeri, kosmetiske produkter og fodtøj. Der er ikke noteret mærkbare fremskridt i motorkøretøjssektoren. I 2002 blev der konstateret fremskridt med gennemførelsen af EU-retten om kemiske stoffer, kosmetik (es de en fr) og lægemidler. På området kontrol med skydevåben blev der vedtaget en lov i juni 2001, som bringer den estiske lovgivning på linje med EU-retten. I rapporten fra 2003 noteres der forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktiverne inden for byggesektoren. I den ikke-harmoniserede sektor skal Estland indføje bestemmelser om gensidig anerkendelse i den gældende lovgivning.

For så vidt angår produktsikkerhed, henvises til afsnittet om " Forbrugerbeskyttelse ".

I marts 2000 blev der vedtaget en strategi til oprettelse af et informationssystem for offentlige indkøb. Den nye lovgivning har været anvendt siden april 2001 og er et vigtigt skridt i den estiske lovgivnings tilnærmelse til EU-retten. I rapporten fra 2003 noteres det, at den administrative kapacitet for kontoret for offentlige indkøb skal forstærkes.

Forhandlingerne om kapitlet "fri bevægelighed for varer" er blevet afsluttet. Estland har ikke anmodet om overgangsbestemmelser.

Blandt de fremskridt, som Estland har gjort med hensyn til overtagelsen af EU-retten om toldunionen, er det vigtigste indførelsen af toldafgifter på visse varer. Der er sket visse fremskridt med spørgsmålet om de toldfri zoner. I 2001 blev der registeret forskellige landvindinger: Parlamentet vedtog den nye toldkodeks, som træder i kraft i juli 2002. Den nye kodeks skal bringe toldlovgivningen fuldstændig i overensstemmelse med EU's toldkodeks. Estland må dog stadig gøre en indsats for at løse problemet med ventetiden ved grænserne og bekæmpe toldsvig. I 2002 blev der konstateret forbedringer af landets administrative og operationelle kapacitet til at gennemføre EU-retten. I rapporten fra 2003 noteres det, at Estland i det store og hele opfylder de betingelser og forpligtelser, der er fastsat for at kunne tiltræde toldunionen. Forhandlingerne om toldunionen er blevet afsluttet. Der er ikke blevet anmodet om overgangsbestemmelser.

Seneste ajourføring: 16.02.2004

Top