Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 69 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 508 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 708 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1751 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1407 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1203 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I udtalelsen fra 1999 understregedes den protektionistiske karakter i den maltesiske økonomi, vanskeligheden med hensyn til at evaluere dette lands industris egnethed med hensyn til at modstå konkurrencepresset inden for EU, samt det helt indlysende behov for at omstrukturere den lokale industri inden Maltas tiltrædelse.

I rapporten af 1999 blev det fastslået, at det var nødvendigt, at Malta omstrukturerede sin industri og udviklede sin sektor for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

I sin rapport af 2000 anførte Kommissionen, at Malta havde gjort fremskridt med hensyn til fastlæggelse af en industriel strategi. Regeringen har gennemført foranstaltninger, der skal forbedre virksomhedernes erhvervsklima.

Af rapporten af november 2001 fremgik det, at Malta fortsat gjorde fremskridt med hensyn til udarbejdelsen af en industripolitik og investeringsfremme. Med hensyn til privatisering og omstrukturering gik udviklingen langsommere. For SMV'ernes vedkommende var der sket fremskridt inden for virksomhedspolitik og gennemførelse af foranstaltninger til fremme af deres udvikling.

I rapporten af oktober 2002 blev det konstateret, at Malta havde gjort fremskridt inden for industripolitikken og politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder, især med hensyn til virksomhedsmiljøet.

I rapporten af november 2003 konstateres det, at Malta opfylder de forpligtelser og krav med hensyn til virksomhedspolitik og politikken til fordel for SMV'erne, som følger af tiltrædelsesforhandlingerne.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele Fællesskabet, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af Fællesskabets politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal kandidatlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at kandidatlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union.

EVALUERING

Malta udvikler stadig sin industripolitik. Erhvervskredsene er bedre inddraget i beslutningsprocessen. Der er ikke sket fremskridt med hensyn til fremme af investeringerne. Der er kun sket ringe fremskridt med hensyn til privatisering. Malta bør fremskynde privatiseringer og omstruktureringer. Den administrative kapacitet i den afdeling i økonomiministeriet, der beskæftiger sig med privatiseringer, skal øges.

Siden udtalelsen af 1997 har Malta gjort fremskridt med hensyn til udarbejdelse og gennemførelse af en industripolitik. Dette kapitel er foreløbig afsluttet, der er ikke anmodet om overgangsordninger og Malta har opfyldt sine forpligtelser (jf. rapporten for 2002).

Før tiltrædelsen skal Malta have gennemført landets industrielle strategi, privatiseringerne og omstruktureringen af skibsbygningssektoren.

For så vidt angår politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder er der blevet iværksat et program til udklækning af nye virksomheder. Malta tilsluttede sig i april 2002 det europæiske charter for små virksomheder.

Tjenesterne til fordel for virksomhederne er blevet rationaliseret for at forbedre virksomhedsmiljøet.

Definitionen af SMV'er er endnu ikke helt i overensstemmelse med EU-retten.

Efter udtalelsen af 1997 har Malta formået at tilpasse landets industripolitik.

Dette kapitel er foreløbigt afsluttet, der er ikke anmodet om overgangsordninger og Malta har opfyldt sine forpligtelser (jf. rapporten for 2002).

Inden tiltrædelsen bør Malta hjælpe SMV'erne med at omstrukturere samt videreføre forenklingen af virksomhedsmiljøet.

Seneste ajourføring: 04.03.2004

Top