Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(93) 313 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 710 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(99) 502 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 702 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1745 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1401 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1202 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1993 vurderede Kommissionen, at Cyperns integration i det indre marked ikke ville give anledning til særlige vanskeligheder. Den bemærkede imidlertid, at den cypriotiske industri var behæftet med store mangler med hensyn til teknologi, arbejdskraftens kvalifikationer og produktionens kvalitet.

I rapporten af november 1998 erkendtes det, at hovedprincipperne i Cyperns industripolitik var forenelige med EU-politikken, men at der stadig krævedes en stor indsats for at omstrukturere industrien.

Kommissionen konstaterede i sin rapport af 1999, at der var ydet en betydelig omstruktureringsindsats med henblik på at afhjælpe visse svagheder i den cypriotiske erhvervsstruktur.

I rapporten af november 2000 understreges det, at der er gjort fremskridt i industripolitikken, især med hensyn til investeringsfremme. Til gengæld er der kun sket ringe fremskridt med hensyn til privatisering og omstrukturering. For så vidt angår politikken med hensyn til SMV'er er de største fremskridt sket med hensyn til virksomhedernes finansieringsmuligheder.

I rapporten af november 2001 konstateres det, at Cypern har videreført bestræbelserne for at fremme investeringerne. For SMV'ernes vedkommende er der sket fremskridt med hensyn til gennemførelsen af en virksomhedspolitik samt med hensyn til forbedring af virksomhedsmiljøet.

I rapporten af oktober 2002 anførtes det, at Cypern fortsatte fremskridtene med hensyn til sin industripolitik og tilpasningen af politikken for SMV'er.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at den cypriotiske lovgivning vedrørende industripolitikken og politikken for små og mellemstore virksomheder opfylder de forpligtelser, der blev indgået under tiltrædelsesforhandlingerne. Cypern opfordres dog til fortsat at styrke sin administrative kapacitet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele Fællesskabet, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af Fællesskabets politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal kandidatlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at ansøgerlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union.

EVALUERING

Cypern fortsætter gennemførelsen af sin industripolitik, der hovedsageligt tager sigte på at omstrukturere de traditionelle industrier og tiltrække højteknologiske industrier og udenlandske investeringer. Der er ligeledes ydet en indsats for så vidt angår statsstøtte. Det er befordrende for investeringer, at man bestræber sig på at åbne markedet og forenkle de administrative procedurer.

Med hensyn til privatisering og omstrukturering skal Cypern sørge for, at industripolitikken gennemføres i overensstemmelse med fællesskabsreglerne vedrørende statsstøtte og konkurrence. Det er også nødvendigt at styrke iværksætterånden og konkurrenceevnen, hvilket kan ske ved at ændre statsstøttesystemet. Det forventes, at der vedtages en national udviklingsplan for perioden 2004-2006 med det formål at få størst muligt udbytte af strukturfondene.

Siden udtalelsen i 1993 og rapporten fra 1998 har Cypern gjort store fremskridt med hensyn til tilpasningen af sin industripolitik. Dog skal produktiviteten øges og produktionsomkostningerne nedbringes. Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Cypern har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002).

Hvad angår politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder, vedtog Cypern i april 2002 det europæiske charter for små virksomheder. Der er ydet en indsats hvad angår forbedring af forholdene i virksomhederne, især med henblik på at fremme adgangen til ny teknologi, styrkelse af iværksætterånden hos de unge og fremme af adgangen til finansiering. Definitionen af små og mellemstore virksomheder er i overensstemmelse med EU-retten.

Siden rapporten fra 1999 har Cypern gjort fremskridt på dette område. Det er nødvendigt at lette små og mellemstore virksomheders adgang til innovation, styrke de administrative strukturer og øge udgifterne til forskning og udvikling.

Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Cypern har overholdt sine forpligtelser.

Seneste ajourføring: 08.03.2004

Top