Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2010 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 709 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM (99) 512 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 712 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) - 700 endelig - SEK (2001) 1755 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1411 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK 1208 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen skønnede i sin udtalelse af juli 1997, at det nuværende niveau for den slovenske industris konkurrenceevne som helhed tillod en positiv forventning om dens evne til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i EU på mellemlang sigt. Kommissionen understregede dog, at der kunne være problemer forbundet med visse stive arbejdsmarkedsstrukturer samt med de sektorer og virksomheder, som endnu ikke var blevet omstruktureret.

Rapporten fra november 1998 fastslog, at der er gjort visse fremskridt, især inden for fastlæggelsen af strategien for industripolitikken, men at det ville være nødvendigt nøje at overvåge gennemførelsen deraf.

I rapporten fra 1999 skønnedes det, at der var gjort yderligere fremskridt, men at der dog stadig var strukturelle problemer.

Af rapporten fra november 2000 fremgik det, at Slovenien gør fremskridt med hensyn til at fremme industriens konkurrenceevne gennem omstrukturering af virksomhederne. For så vidt angår politikken til fordel for SMV'erne, var der også sket fremskridt siden sidste rapport, især med hensyn til virksomhedernes erhvervsmiljø.

I rapporten fra november 2001 blev der gjort rede for den indsats, Slovenien havde gjort inden for området af industripolitik og politik til fordel for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

I rapporten fra oktober 2002 blev der redegjort for de fremskridt, der har fundet sted i Slovenien inden for industripolitikken og politikken til fordel for SMV'er.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at Slovenien i det væsentligste opfylder de forpligtelser, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne, og som vedrører den industrielle strategi og principperne for den fælles politik med hensyn til SMV'er.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele Fællesskabet, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af Fællesskabets politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal kandidatlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at ansøgerlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union. Samarbejdet mellem EU og kandidatlandene inden for industri, investering, industriel standardisering og vurdering af overensstemmelsen med EU-retten, således som dette er fastsat i Europa-aftalen, er også en vigtig indikator for udviklingen i kandidatlandene.

EVALUERING

Slovenien industristrategi er i det væsentligste i overensstemmelse med begreberne og principperne i den fælles industripolitik, idet den er stabil, forudsigelig og baseret på markedsmekanismerne. De nødvendige administrative strukturer på dette område er på plads.

Med hensyn til privatisering og omstrukturering steg de udenlandske direkte investeringer steg, og omstruktureringerne og privatiseringerne fortsatte. Med hensyn til omstrukturering bør det sikres, at de nødvendige økonomiske midler tilvejebringes.

Efter Kommissionens udtalelse i 1997 har Slovenien gjort fremskridt med hensyn til tilpasningen af landets industripolitik. Dette kapitel er foreløbigt afsluttet, der er ikke anmodet om overgangsordninger, og Slovenien har opfyldt sine forpligtelser (jf. rapporten for 2002). Slovenien skal forbedre industriens konkurrenceevne for at kunne integrere den i enhedsmarkedet.

For så vidt angår SMV'er blev der i marts 2002 vedtaget et program for perioden 2002-2006, som skal styrke virksomhedsklimaet og konkurrenceevnen. Det europæiske charter for små virksomheder blev vedtaget i april 2002 og skal gennemføres.

Med hensyn til forbedring af erhvervsmiljøet er der blevet iværksat et handlingsprogram, der skal fjerne de administrative vanskeligheder. Adgangen til finansiering er blevet lettere, idet der er oprettet 10 garantifonde på regionalt niveau. Slovenien bør fortsat forbedre disse aspekter. Man mangler endnu at tilpasse sig EU's definition af SMV'er.

Efter 1997 har Slovenien gennemført en politik til fordel for SMV'erne. Dette kapitel er foreløbigt afsluttet, der er ikke anmodet om overgangsordninger, og Slovenien har opfyldt sine forpligtelser (jf. rapporten for 2002). Slovenien bør gøre det lettere for SMV'erne at få adgang til finansiering og innovation, styrke iværksætternes færdigheder og fortsat bekæmpe bureaukratiet.

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top