Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1998) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 511 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 711 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(700) endelig - SEK (2001) 1754 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(700) endelig - SEK (2001) 1410 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK (2003) 1209 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen vurderede i sin

udtalelse af juli 1997

, at det kunne blive problematisk at integrere den slovakiske industri i det europæiske marked på mellemlang sigt. For at løse problemerne opfordrede den Slovakiet til at foretage en større diversifikation af industrien, der i høj grad var baseret på sværindustrien, og en mere effektiv omstrukturering af virksomhederne. Kommissionen vurderede ligeledes, at manglen på investeringskapital udgjorde en stor potentiel hindring for omstrukturerings- og diversifikationsindsatsen. Dette skyldtes de lave udenlandske investeringer, den dårlige gældssituation og den uigennemsigtige "insider"-privatisering.

I

rapporten af november 1998

bemærkedes det, at der var gjort fremskridt med hensyn til at få fastlagt en industripolitik, men om den gennemføres i praksis, ville kræve nøje overvågning. Det ville være nødvendigt at lade konkurrenceaspektet indgå i højere grad i industripolitik og virksomhedsomstrukturering. Resten af privatiseringen burde foregå på en mere gennemsigtig måde, og mængden af udenlandske direkte investeringer måtte øges.

I

rapporten af oktober 1999

blev det konstateret, at visse problemer navnlig i forbindelse med det finansielle systems tilstand udgjorde en hindring for den økonomiske udvikling. Den nye slovakiske regering bestræbte sig på at forbedre situationen for landets erhvervsliv.

I

rapporten af november 2000

konstateres det, at den slovakiske industripolitik er blevet tilnærmet EU's industripolitik, selv om der stadig er problemer med hensyn til overholdelse af fællesskabsreglerne om statsstøtte. Der er sket fremskridt i form af vedtagelsen af en langsigtet strategi for industrien. Der er tilstrækkelige administrative ressourcer til at gennemføre industripolitikken. Beskatningen af SMV'er er blevet forenklet og støtteprogrammerne til fordel for dem er blevet rationaliserede.

I

rapporten af november 2001

anføres det, at der er sket fremskridt med hensyn til privatisering og investeringsfremme. Derimod er der kun sket ringe forbedringer med hensyn til øget konkurrenceevne og politisk koordinering. Der kan meldes om fremskridt for så vidt angår politikken til fordel for SMV'erne og forbedring af deres erhvervsmiljø.

I

rapporten af oktober 2002

blev der redegjort for de fremskridt, som Slovakiet har gjort inden for industripolitikken, især med hensyn til fremme af investeringer og privatisering. Politikken til fordel for SMV'er var blevet revideret, og erhvervsmiljøet var blevet forbedret.

I

rapporten af november 2003

blev det konstateret, at Slovakiet generelt opfylder de forpligtelser og de krav, der følger af tiltrædelsesforhandlingerne med hensyn til industripolitik og navnlig SMV'er.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele Fællesskabet, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af Fællesskabets politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal ansøgerlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at ansøgerlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union. Samarbejdet mellem EU og ansøgerlandene inden for industri, investering, industriel standardisering og vurdering af overensstemmelsen med fællesskabsreglerne, således som dette er fastsat i Europa-aftalen, er også en vigtig indikator for udviklingen i ansøgerlandene.

EVALUERING

I 2002 styrkede Slovakiet den lovgivningsmæssige ramme for industripolitikken. Der skal dog stadig gøres en indsats for at sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningen, især med hensyn til konkurser og insolvens. De nødvendige administrative strukturer er på plads. De udenlandske investeringer er stigende, og der er gjort bestræbelser for at fremme investeringer i almindelighed. Omstruktureringer og privatiseringer er forløber tilfredsstillende.

Siden udtalelsen i 1997 har Slovakiet gjort fremskridt med hensyn til udviklingen af en industripolitik i overensstemmelse med fællesskabsprincipperne. Dette kapitel er foreløbigt afsluttet, og der er ikke anmodet om en overgangsordning (jf. rapporten for 2002). Slovakiet bør være opmærksom på at koordinere de administrative strukturer og forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

For så vidt angår politikken til fordel for SMV'er har Slovakiet revideret den globale strategi for perioden 2002 - 2006, især med henblik på at forbedre virksomhedsmiljøet. Det europæiskes charter for små virksomheder er blevet vedtaget og skal opfølges.

De administrative strukturer er blevet tilpasset for i højere grad at tage hensyn til SMV'ernes behov. Det samme gælder for de forskellige tjenester til støtte for virksomhederne. Adgangen til finansiering bør derimod forbedres.

Siden udtalelsen i 1997 har Slovakiet gjort fremskridt med hensyn til indførelse af en politik til fordel for SMV'erne. Dette kapitel er foreløbigt afsluttet, der er ikke anmodet om en overgangsordning, og Slovakiet har opfyldt sine forpligtelser (jf. rapporten for 2002).

Slovakiet deltager i det tredje flerårige EF-program for små og mellemstore virksomheder (1)

(1) Afgørelse truffet af Associeringsrådet - associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side - den 4. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Den Slovakiske Republiks deltagelse i fællesskabsprogrammet for små og mellemstore virksomheder.

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 35 af 9.2.1999

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top