Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97)2009 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 708 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 503 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1746 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1402 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1200 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Kommissionen, at de fleste af den tjekkiske industris sektorer ikke burde have nogen større problemer med at blive integreret i EU-markedet, hvis Den Tjekkiske Republik fortsatte sin indsats inden for omstrukturering og modernisering og gjorde en ekstra indsats med hensyn til sværindustrien. Det blev ligeledes fremhævet, at der på lang sigt skulle ydes en indsats for at styrke tjekkisk industris ikke-prismæssige konkurrencedygtighed og produktivitet for at bevare konkurrenceevnen ved sandsynlige stigninger i løn- og produktionsomkostninger.

I rapporten fra november 1998 fastholdt Kommissionen, at der var behov for en indsats for at sætte yderligere gang i privatiseringen af strategiske virksomheder og fortsætte omstruktureringsprocessen, særlig inden for stålindustrien og anden sværindustri.

I rapporten fra oktober 1999 understregedes det, at den tjekkiske industripolitik var blevet omlagt efter den seneste rapport med henblik på at opfølge genopretningen af industrien. Der var gjort gode fremskridt med privatiseringen, men visse sektorer såsom jern- og stålindustrien krævede en yderligere indsats. Der var gjort fremskridt med hensyn til SMV'er.

I rapporten fra november 2000 nævntes det, at regeringen havde tilskyndet til omstrukturering af virksomhederne og fremskyndet privatiseringerne, navnlig via agenturet for økonomisk revitalisering, undtagen i jern- og stålsektoren.

I rapporten fra november 2001 noteredes de fremskridt, der havde fundet sted inden for udformning af industripolitikken, og det understregedes, at privatiseringen og omstruktureringen foregik i et langsomt tempo. Iværksættelsen af politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) skred dog frem.

I rapporten fra oktober 2002 blev der redegjort for Tjekkiets seneste fremskridt inden for industripolitikken, især hvad angår privatiseringer og omstruktureringer, og med hensyn til politikken for små og mellemstore virksomheder.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at den tjekkiske lovgivning vedrørende industripolitikken og politikken for små og mellemstore virksomheder i vidt omfang er tilpasset EU-lovgivningen. Privatiseringer og omstruktureringer er dog ikke fuldført i hele energisektoren, telekommunikationssektoren og jern- og stålindustrien.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik går ud på at forbedre konkurrenceevnen og således skabe bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele Fællesskabet, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre.

EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af Fællesskabets politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal kandidatlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at kandidatlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union. Samarbejdet mellem EU og kandidatlandene inden for industri, investering, industriel standardisering og vurdering af overensstemmelsen med fællesskabsreglerne, således som dette er fastsat i Europa-aftalen, er også en vigtig indikator for udviklingen i kandidatlandene.

EVALUERING

Tjekkiet har i forbindelse med sin industripolitik iværksat et operationelt program for industrien (2001-2006), der har til formål at styrke konkurrenceevnen og forberede anvendelsen af strukturfondene.

Loven om fremme af investeringer trådte i kraft i januar 2002. Der gøres fremskridt med hensyn til privatiseringer og omstruktureringer, som dog ikke er fuldført i hele energisektoren, telekommunikationssektoren og jern- og stålsektoren. Det skal dog kontrolleres, om privatiseringer og omstruktureringer er i overensstemmelse med statsstøtteordningen, og omstruktureringerne skal fremskyndes.

Siden udtalelsen i 1997 har Tjekkiet ydet en indsats på alle områder. Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Tjekkiet har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002).

For så vidt angår politikken for små og mellemstore virksomheder, trådte loven om små og mellemstore virksomheder i kraft i januar 2003, hvilket gør det muligt for Tjekkiet at bringe definitionen af små og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Tjekkiet tiltrådte det europæiske charter for små virksomheder i 2002 og har ført en strategi på mellemlangt sigt til fordel for små og mellemstore virksomheder (2001-2004). Der skal imidlertid fortsat gøres en indsats for at forbedre forholdene i virksomhederne, styrke den administrative kapacitet i industri- og handelsministeriets afdeling for små og mellemstore virksomheder samt oprette en "kvikskranke" for små og mellemstore virksomheder.

Siden udtalelsen i 1997 har Tjekkiet gjort store fremskridt. Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Tjekkiet har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002).

Det skal gøres lettere at få adgang til finansiering, og de retlige rammer skal forbedres.

Siden 1998 har Den Tjekkiske Republik deltaget i det tredje fællesskabsprogram for små og mellemstore virksomheder for tidsrummet 1997-2000 (1).

See also

(1) Afgørelse nr. 3/98 truffet af Associeringsrådet - associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side - den 25. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Den Tjekkiske Republiks deltagelse i fællesskabsprogrammet for små og mellemstore virksomheder.

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 6 af 12.01.1999

Seneste ajourføring: 03.03.2004

Top