Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2002 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 701 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 509 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 709 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK (2001) 1752 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1408 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1207 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen understregede i sin udtalelse fra juli 1997, at den polske industri på den ene side er præget af en ny dynamisk og konstant voksende privat sektor, som på mellemlang sigt skulle kunne konkurrere på det indre marked, og på den anden side af store, for det meste statsejede, industrier, som har et presserende behov for strukturomlægninger, hvis de skal klare konkurrencen.

I rapporten fra november 1998 blev det fremhævet, at Polen har gjort fremskridt med hensyn til opfyldelsen af associeringspartnerskabets kortsigtede prioriteter inden for industriel omstrukturering (kul og stål). Der skulle dog gøres en stor indsats for at sikre, at omstruktureringsprogrammet for stålsektoren gennemføres i praksis.

Af rapporten fra oktober 1999 fremgik det, at der var blevet fastlagt en industripolitik for perioden 1999-2002, baseret på EU-politikkens principper. Det var dog ikke altid lykkedes at overholde tidsplanen. F.eks. var gennemførelsen af lovgivningen om tekniske standarder, produktsikkerhed og konkurrenceregler blevet forsinket. Selv om Polen fortsatte privatiseringen inden for industrien, ville der utvivlsomt fortsat være talrige problemer i visse sektorer, navnlig inden for stålindustrien. Med hensyn til små og mellemstore virksomheder (SMV) var resultaterne derimod generelt tilfredsstillende, da lovgivningen i Polen i vid udstrækning var kommet på niveau med EU-retten.

Ifølge rapporten fra november 2000 havde Polen gjort store fremskridt med hensyn til at skabe gunstige retlige rammer for virksomhederne. Dette bekræftedes af strømmen af direkte udenlandske investeringer og af det tempo, den private sektor udviklede sig i. Der var generelt opstillet klare politiske mål, men i visse tilfælde kneb det med gennemførelsen. Den polske industris konkurrenceevne var stadig lav. Der skulle fortsat sættes ind på områderne innovation og privatisering samt tilnærmelse af det polske retsgrundlag til EU's. Privatiseringen af de polske statsselskaber havde spillet en meget stor rolle i den polske økonomi, idet den havde fremskyndet omstruktureringen.

I rapporten fra november 2001 understregedes det, at der kun er sket ringe fremskridt i Polen hvad angår industripolitikken. Der blev lagt større vægt på fremme af investeringer. Privatiserings- og omstruktureringsbestræbelserne blev fortsat. Til gengæld var der blevet gjort en stor indsats for at iværksætte en samlet politik til fordel for SMV'erne. For eksempel havde man ud over en forøgelse af budgetbevillingen kunnet notere fremskridt med hensyn til adgang til finansiering og forbedring af virksomhedsmiljøet.

I rapporten fra oktober 2002 blev det anført, at Polen havde gjort yderligere fremskridt med hensyn til sin industripolitik og politikken til fordel for små og mellemstore virksomheder.

I rapporten fra november 2003 vurderes det, at Polen er i stand til at gennemføre EU-lovgivningen vedrørende industripolitikken og politikken for små og mellemstore virksomheder. Der skal fortsat gøres en indsats med hensyn til omstruktureringer og privatiseringer.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele EU, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens, forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række fællesskabspolitikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal kandidatlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at ansøgerlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union. Samarbejdet mellem EU og kandidatlandene inden for industri, investering, industriel standardisering og vurdering af overensstemmelsen med EU-retten, således som dette er fastsat i Europaaftalen, er også en vigtig indikator for udviklingen i kandidatlandene.

EVALUERING

Udarbejdelsen af industripolitikken tog fart i 2002.

Inden for området af strategien for industripolitik udarbejdede regeringen en strategi på mellemlang sigt for årene 2002-2005. Regeringen har ligeledes til hensigt at forbedre forholdene i virksomhederne og fremme investeringer. Et antikrise-program med henblik på at reducere arbejdsløsheden og styrke væksten blev vedtaget i juli 2002.

Der er sket en udvikling inden for omstrukturering og privatisering, selv om det stadig foregår i et langsomt tempo. Polen skal først og fremmest sikre, at omstruktureringspolitikken gennemføres i overensstemmelse med EU's konkurrence- og statsstøttelovgivning. Polen opfordres ligeledes til at sætte nyt skub i privatiseringen af de sektorer og virksomheder, som endnu ikke er privatiseret. Der bør ske en styrkelse af de nødvendige administrative strukturer på dette område.

Siden Kommissionen afgav sin udtalelse i 1997, har Polen gjort en række fremskridt, og omstruktureringen fortsætter. Dette kapitel er midlertidigt afsluttet, der er ikke blevet anmodet om overgangsordninger, og Polen har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002). Polen skal fortsat gøre en indsats for at tilpasse sin lovgivning til EU-retten og afslutte omstruktureringsprocessen.

Med hensyn til små og mellemstore virksomheder har Polen vedtaget strategien på mellemlang sigt. Den går navnlig ud på at styrke iværksætterånden. Med anti-krisepakken er adgangen til finansiering blevet forbedret. Polen vedtog det europæiske charter for små virksomheder i april 2002. Der blev gjort en indsats for at lette iværksættelsen af politikken til fordel for de små og mellemstore virksomheder, navnlig takket være sammenslutningen af det polske agentur for udviklingen af virksomheder og det polske agentur for regionaludvikling.

Det budget, der var afsat til de små og mellemstore virksomheder, blev reduceret fra 18 mio. EUR i 2001 til 14 mio. EUR i 2002. Bortset herfra er der kun sket få, nævneværdige tiltag inden for rammerne af en forbedring af forholdene i små og mellemstore virksomheder. Det er nødvendigt med en effektiv gennemførelse af programmerne inden for dette område. Repræsentationen af virksomhederne skal endvidere styrkes.

Siden udtalelsen fra 1997 har Polen bestræbt sig på at iværksætte en politik for små og mellemstore virksomheder, som i praksis er i overensstemmelse med EU-retten. Dette kapitel er midlertidigt afsluttet, der er ikke blevet anmodet om overgangsordninger, og Polen har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002). Det er nødvendigt at forbedre de administrative strukturer og at afsætte tilstrækkelige budgetmidler hertil.

Polen har siden december 1998 deltaget i Den Europæiske Unions tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder (1997-2000) (1)

See also

(1) Afgørelse nr. 2/98 truffet af Associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Polen på den anden side, den 5. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Polens deltagelse i fællesskabsprogrammet for små og mellemstore virksomheder.

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 315 af 25.11.1998

Seneste ajourføring: 04.03.2004

Top