Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungarn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungarn

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97)2001 endelig udg. - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(98) 700 endelig udg. - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(99) 505 endelig udg. - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(2000) 705 endelig - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001)1748 - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002)1404 - ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende] Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003)1205 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionens vurderede i sin udtalelse af juli 1997, at den strukturomlægning og modernisering, der hidtil er sket i Ungarn, giver god grund til at antage, at de fleste ungarske industrisektorer på mellemlang sigt kunne blive konkurrencedygtige på det indre marked. Det gælder især de sektorer, som får tilført direkte udenlandske investeringer (DUI).

I rapporten af november 1998 konstateredes visse fremskridt - ungarsk industri fortsætter med at udvikle sin konkurrenceevne gennem samarbejde med industrien i Fællesskabet, niveauet for investeringer og herunder udenlandske investeringer er højt, og Fællesskabets standarder samt regler og praksis for overensstemmelsesvurdering er vedtaget. I rapporten understregedes behovet for at gøre en yderligere indsats for at videreføre omstruktureringen af stålsektoren.

I rapporten af oktober 1999 konstateredes en høj grad af konvergens mellem Ungarns og EU's industripolitik. Omstruktureringen af industrien videreførtes, selv om der var visse forsinkelser i stålindustrien. De direkte udenlandske investeringer (DUI) spillede en vigtig rolle i udviklingen af denne sektor. Der blev vedtaget en ny strategi for SMV'er for at støtte udviklingen af disse. Ungarns deltagelse i det tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder (1997-2000) gav gode resultater.

Ifølge rapporten af november 2000 var privatiseringen praktisk talt afsluttet. Omstruktureringen af industrien var fortsat siden den sidste rapport. De udenlandske investeringer spillede fortsat en vigtig rolle.

I rapporten af november 2001 anførtes, at Ungarn fortsat gør fremskridt på det industripolitiske område. Ungarn har ligeledes fremmet nyskabende foranstaltninger, oprettelse af net og udenlandske investeringer. Omstruktureringen af industrien og privatiseringerne er blevet videreført. Med hensyn til SMV'er har den ungarske strategi til formål at sikre deres udvikling, styrke deres finansielle grundlag og hjælpe dem med at få adgang til innovation og udenlandske markeder. Der er også taget skridt til at forenkle de lovgivningsmæssige og administrative rammer for SMV'er.

I rapporten af oktober 2002 blev der redegjort for den indsats, Ungarn har ydet inden for rammerne af sin industripolitik og med hensyn til sin politik for SMV'er.

I rapporten af november 2003 vurderes det, at Ungarn i alt væsentligt overholder de forpligtelser, landet har indgået med hensyn til sin industripolitik og sin politik for SMV'er. Ungarn må dog fortsætte sit program for privatisering og omstrukturering.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

EU's industripolitik søger at forbedre konkurrenceevnen og således opnå bedre levestandard og højere beskæftigelse. Den tager sigte på at skabe et initiativfremmende klima, udvikle virksomhederne i hele EU, fremme industrielt samarbejde og sørge for at udnytte innovationspolitikkens og forskningens og den teknologiske udviklingspolitiks industrielle muligheder bedre. EU's industripolitik benytter en kombination af forskellige virkemidler fra en række af EU's politikker. Den omfatter både virkemidler med sigte på markedets funktion (produktspecifikation og markedsadgang, handelspolitik, statsstøtte og konkurrencepolitik) og foranstaltninger i forbindelse med industriens evne til at tilpasse sig forandringer (et stabilt makroøkonomisk klima, teknologi, uddannelse osv.).

For at kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Den Europæiske Union skal ansøgerlandenes industri have nået et bestemt konkurrencedygtighedsniveau på tiltrædelsestidspunktet. Det skal fremgå, at kandidatlandene fører en politik, der tager sigte på at skabe åbne, konkurrenceprægede markeder i overensstemmelse med artikel 157 (tidligere artikel 130) i traktaten om Den Europæiske Union. Samarbejdet mellem EU og ansøgerlandene inden for industri, investering, industriel standardisering og vurdering af overensstemmelsen med EU-retten, således som dette er fastsat i Europa-aftalen, er også en vigtig indikator for udviklingen i kandidatlandene.

EVALUERING

Ungarn prioriterer i sin industripolitik fortsat fremme af den ungarske industri og de nationale og udenlandske investeringer. Privatiseringsprocessen skal fortsættes.

Ungarn har gjort gode fremskridt siden udtalelsen i 1997 og har moderniseret sin industripolitik. Der skal dog stadig ske en udjævning af de regionale skævheder og en forbedring af små lokale virksomheders situation i forhold til de multinationale selskaber.

Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Ungarn har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002).

Hvad angår en politik for små og mellemstore virksomheder har Ungarn vedtaget det europæiske charter for små virksomheder. Széchenyi-planen, der blev udarbejdet for at fremme oprettelsen af SMV'er, blev iværksat i 2001. Planen bør revideres, så der kan fokuseres på SMV'er og førtiltrædelsesprojekterne. Ungarn har fortsat sin indsats for at forbedre virksomhedernes økonomiske forhold. Det er stadig vanskeligt at opnå finansiering, og definitionen af SMV'er er ikke fuldstændig i overensstemmelse med EU-retten.

Der skal ligeledes gøres en indsats med hensyn til støttetjenester for SMV'er.

Ungarn har gjort gode fremskridt siden udtalelsen i 1997 og har moderniseret sin industripolitik. Det skal ikke desto mindre gøres lettere for SMV'er at få adgang til finansiering, og støtteprogrammerne og -tjenesterne skal forbedres. Dette kapitel er foreløbigt lukket, idet der ikke er anmodet om en overgangsordning, og Ungarn har overholdt sine forpligtelser (jf. rapporten fra 2002).

Ungarn har siden 1998 deltaget i EU's tredje flerårige program for SMV'er (1997-2000) (1).

See also

(1) Afgørelse nr. 2/98 truffet af Associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side den 23. november 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Ungarns deltagelse i fællesskabsprogrammet for små og mellemstore virksomheder.

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 343 af 18.12.1998

Seneste ajourføring: 05.03.2004

Top