Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(1999) 69 endelig udg.Kommissionens beretning KOM(1999) 508 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(2000) 708 endelig udg.Kommissionens rapport SEK(2001) 1751Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Integrationen af den maltesiske landbrugspolitik i EU's landbrugspolitik kræver, at den påbegyndte indsats fortsættes. Tilslutningen til den fælles landbrugspolitik kan skabe forbedringer i visse sektorer, bl.a. i sektoren for eksport af forarbejdede levnedsmidler, og gøre den maltesiske landbrugsøkonomi mere effektiv. Tilslutningen til den fælles fiskeripolitik skulle derimod ikke skabe større problemer.

I beretningen fra oktober 1999 fremhæves det, at den maltesiske lovgivning ikke er forenelig med fællesskabsretten. EU-bestemmelserne om landbrugsafgifter skal indarbejdes i lovgivningen. På fiskeriområdet er der ikke sket fremskridt.

I rapporten fra november 2000 påpeges det, at Malta siden sidste rapport ikke har truffet større beslutninger med henblik på at tilpasse sin landbrugspolitik til EU's regelværk. Inden for fiskeriområdet er der ikke sket nogen større lovgivningsmæssig udvikling.

I rapporten fra november 2001 konstateres det, at Malta har iværksat en strategi med henblik på at gennemføre den fælles landbrugspolitik. Der er ikke sket større fremskridt siden den foregående rapport.

På fiskeriområdet blev der gjort et stort fremskridt med vedtagelsen i 2001 af loven om bevarelse og forvaltning af fiskerivarer, men hvad den administrative kapacitet angår, er der ikke konstateret reelle forbedringer. Udarbejdelsen af et flerårigt program for udvikling af fiskeriets strukturer er blevet påbegyndt. Malta har også gjort fremskridt, hvad angår forberedelsen af et fartøjsovervågningssystem (VMS).

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved dels sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard og forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter, dels sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Den fælles fiskeripolitik omfatter de fælles markedsordninger, strukturpolitikken, aftaler indgået med tredjelande, forvaltning og bevaring af fiskerressourcerne og videnskabelig forskning i forbindelse med disse områder.

EVALUERING

Landbrug

I 2000 tegnede landbruget sig for 2,3% af bruttoværditilvæksten på Malta (2,5% i 1999), mens landbrugets andel af den samlede beskæftigelse ligger stabilt på 1,9%. Handelsbalancen i EU's favør er på 201,9 mio. EUR og er dermed præget af en meget stor uligevægt.

De maltesiske myndigheder har iværksat en strategi med henblik på at anvende den fælles landbrugspolitik og udarbejde et program for udvikling af landdistrikterne. Malta har også forpligtet sig til at afvikle sine importafgifter. Jordejendomsbestemmelserne er blevet liberaliseret, men jordpriserne er høje.

Maltas administrative kapacitet er fortsat beskeden, og der skal gøres store fremskridt for at komme på højde med EU's regelværk.

  • Horisontale spørgsmålDer er ikke sket større fremskridt med hensyn til oprettelse af et betalingsorgan, gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med EUGFL, handelsmekanismer og økologisk landbrug. Der er kun truffet foranstaltninger vedrørende det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, informationsnettet for landøkonomisk bogføring og kvalitetspolitikken.De maltesiske myndigheder bør især koncentrere deres indsats på at oprette et betalingsorgan, handelsordningerne og at styrke landbrugsministeriets kapacitet.
  • Fælles markedsordningerEn lov om fødevaresikkerhed trådte i kraft i 2001. Der skal gøres en ekstra indsats i forbindelse med EU's interventionsordninger og forvaltning af udbuddet.
  • Udvikling af landdistrikter og skovbrugMalta vedtog i januar 2001 forordninger om beskyttelse af træer og skove.De maltesiske myndigheder skal udvikle deres administrative kapacitet, programmer for udvikling af landdistrikterne og miljøforanstaltninger i landbruget. Foranstaltningerne til fordel for ugunstigt stillede områder kunne være nyttige for Maltas udvikling.

Veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger og fødevaresikkerhed

Der er ikke gjort fremskridt på det veterinære område. Et forslag til lov om integrering af regelværket skal vedtages.

På plantesundhedsområdet vedtog det maltesiske parlamentet i 2001 to love om bekæmpelse af pesticider og beskyttelse af planter mod skadedyr.

Hvad fødevaresikkerhed angår, blev der i 2001 fremlagt en strategi for iværksættelse af regelværket. Der bør nedsættes en kommission for fødevaresikkerhed. Nødplanen for bekæmpelsesforanstaltninger er generelt set i overensstemmelse med EU's regelværk.

Fiskeri

Det lokale fiskeri er en lille sektor, der kun tegner sig for 3% af den maltesiske BNP. Fiskerierhvervet beskæftiger omkring 2 500, og 95% af produktionen eksporteres til EU-medlemsstater (især Italien). Malta er medlem af Den generelle fiskerikommission for Middelhavet (CGPM).

Med vedtagelsen af loven om bevarelse og forvaltning af fiskerivarer har Malta taget et stort skridt i retning af tilpasning af landets lovgivning til EU's regelværk på fiskeriområdet. Landet skal nu koncentrere sine bestræbelser på en hurtig vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne, så EU's bestemmelser om forvaltning og kontrol af ressourcerne, fangstredskaber og afsætningsnormer for fiskerivarer kan omsættes til maltesisk lov. Direktoratet for fiskeri og akvakultur, under ministeriet for landbrug og fiskeri, er gået i gang med at udbygge sin administrative kapacitet.

Seneste ajourføring: 10.03.2002

Top