Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(93) 313 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(98) 710 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(1999) 502 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(2000) 702 endelig udg.Kommissionens rapport SEK (2001) 1745 Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I henhold til Kommissionens udtalelse fra juli 1993 vil Cyperns tiltrædelse af EF ikke få større konsekvenser for de typiske middelhavsprodukter. Denne vurdering bekræftes i rapporten fra november 1998 og hænger bl.a. sammen med, at Cyperns landbrugssektor er lille. Der skal imidlertid gøres opmærksom på de fremskridt, landet har gjort med hensyn til forberedelse af integreringen af sit landbrug og sin landbrugspolitik i den fælles landbrugspolitik.

I rapporten fra oktober 1999 bekræftes det, at Cypern har bestræbt sig på at vedtage landbrugslovgivning med henblik på den kommende integration i den fælles landbrugspolitik. Ligeledes understreges behovet for at skabe administrative strukturer. På fiskeriområdet mangler der trods visse fremskridt et stort antal bestemmelser om fiskeriflåden. Institutionerne bør ligeledes styrkes med henblik på at gennemføre en fiskeripolitik.

I rapporten fra november 2000 understreges det, at på trods af tilpasningen til Cyperns lovgivning af visse dele af EU's regelværk skal der stadig gøres en betydelig indsats, navnlig i forbindelse med de fælles markedsordninger. På fiskeriområdet anvendes lovgivningen bedre, og infrastrukturerne er blevet styrket. Der er ikke gjort markedspolitiske fremskridt.

I rapporten fra november 2001 understreges det, at arbejdet med at tilpasse landbrugslovgivningen til EU's regler videreføres.

På fiskeriområdet har Cypern generelt gjort fremskridt, hvadenten det drejer sig om inspektion og kontrol, forbedring af administrationen eller forvaltning af ressourcer og anvendelse af strukturelle foranstaltninger. Der er således blevet oprettet et register over fiskerfartøjer, og landet har fortsat nedskæringen af antallet af fartøjer til højsøfiskeri. Der er desuden etableret et satellitovervågningssystem. Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at opretholde og udvikle et moderne landbrug, der kan sikre befolkningerne i landdistrikterne en tilfredsstillende levestandard og forbrugerne forsyninger af fødevarer til rimelige priser, samtidigt med at varernes fri bevægelighed i hele EU sikres.

Den fælles fiskeripolitik omfatter fælles markedsordninger, strukturpolitik, aftaler med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne og videnskabelig forskning til støtte for disse aktiviteter.

EVALUERING

Landbrug

Landbruget tegnede sig i 2000 for 3,8 % af bruttoværditilvæksten mod 4,2 % i 1999. Landbrugets andel af den samlede beskæftigelse faldt fra 9,5 % i 1999 til 9,2 % i 2000. Landbrugsproduktionen faldt i samme tidsrum med 4,9 %.

Landbrugsbudgettet blev i 2001 forøget med 40 mio. EUR i forhold til 2000 (119,75 mio. EUR i forhold til 80,5 mio. EUR). I samhandelen beløb handelsoverskuddet til fordel for EU sig til 233,9 mio. EUR i 2000 over for 152,3 mio. EUR i 1999.

  • Horisontale spørgsmålDer er ikke vedtaget foranstaltninger vedrørende anvendelsen af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) eller kvalitetspolitikken. Hvad angår kvalitetspolitikken bør der fastlægges lovgivning, navnlig med hensyn til betegnelser og geografisk certificering. Der bør oprettes et organ med ansvar for geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og specificitetsattester samt et korps af kontrollanter. Udviklingen af det integrerede system til regnskabsforvaltning fortsætter. Der er behov for tilpasninger på budgetområdet for at bringe de flerårige strategiske udviklingsprogrammer i overensstemmelse med EU's regelværk.Hvad angår direkte betalinger for korn, tilskyndes de cypriotiske myndigheder til at indføre lovgivning, der gør det muligt at identificere parcellerne.De opfordres til at bibringe landmændene og administrationen den nødvendige erfaring til forvaltning af betalingerne.
  • Fælles markedsordningerDer er gjort fremskridt efter vedtagelsen af lovgivning om produktion og normer for kvalitet og afsætning af frugt og grøntsager, æg og fjerkræ. Der bør imidlertid fortsat gøres en indsats for at etablere producentorganisationer inden for sektoren for friske frugter og grøntsager.For okse- og svinekød pågår der undersøgelser vedrørende klassificering af slagtekroppe og meddelelse og registrering af priser.I vinsektoren bør der træffes foranstaltninger til gennemførelse af lovgivningen. Reglerne for vinmarkedet, om vindyrkningspotentialet og oprindelsesbetegnelser mangler at blive bragt i overensstemmelse med EU's regelværk.Hvad angår olivenprodukter, er statsmonopolet under afvikling. Dette er ikke tilfældet for mejeriprodukter.Cypern bør fortsat afvikle monopoler og tilpasse sin lovgivning i de andre sektorer, der er omfattet af EU's fælles markedsordninger.
  • Udvikling af landdistrikter og skovbrugCypern fortsætter tilpasningen af sin lovgivning til EU's regelværk med hensyn til autorisation, kontrol, gennemførelse af betalinger og udbetaling af støtte til unge landmænd.Der bør oprettes kontrolorganer og fastlægges god landbrugspraksis.Den administrative kapacitet til iværksættelse af regelværket inden for udvikling af landdistrikter bør styrkes.
  • Veterinære anliggender, plantesundhed og fødevaresikkerhedGennemførelsen af EU's regelværk er endnu ikke tilendebragt på disse områder.Der er ikke gjort fremskridt vedrørende direktivet om afgifter i forbindelse med veterinærkontrol.Loven om veterinærlægemidler er blevet vedtaget, og loven om dyrefoder blev ændret i 2001.Systemet til identifikation og registrering af dyr bør etableres hurtigt.Fødevareforarbejdningsvirksomhederne skal bringes op på EU-niveau.Hvad angår evaluering af den geografiske BSE-risiko, er Cypern i gruppe III.På plantesundhedsområdet, herunder navnlig pesticider, er tilpasningen af lovgivningen i gang. Grænsekontrollen bør råde over laboratorier, og veterinærmyndighederne skal styrkes.Der blev vedtaget en fødevaresikkerhedsstrategi i april 2001.

Fiskeri

Denne sektor tegner sig for omkring 4% af den samlede værditilvækst i landbrugssektoren. Fra 1991 til 1996 steg produktionen med 4,5% om året. Den er imidlertid ikke tilstrækkelig til at dække det nationale forbrug.

Hvad angår forvaltning af ressourcer, inspektion og kontrol, er der i forbindelse med en ændring af fiskerilovgivningen, der blev vedtaget i juni 2000, fastsat bestemmelser om udstedelse af licenser for fartøjer, der fisker uden for territorialfarvande. Tildelingen af fiskerilicenser er nu i overensstemmelse med EU's regler. Inspektionskapaciteten er blevet styrket. Akvakultursektoren er omfattet af en lov fra juni 2000. Hvad angår statsstøtte, yder Cypern støtte til fartøjer, der fisker i internationale farvande i Middelhavet.

Der er gjort betydelige fremskridt med tilpasningen af Cyperns lovgivning til EU's regelværk på fiskeriområdet. Der skal dog stadig gøres en indsats, herunder med hensyn til anvendelse af handelsnormer og anerkendelse af producentorganisationer. Nedskæringen af højsøflåden bør ligeledes fortsætte.

Internationalt er Cypern i færd med at ratificere visse aftaler under FN og FAO og har desuden godkendt skabelsen af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet.

Seneste ajourføring: 15.03.2002

Top