Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97)2010 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 709 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 512 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 712 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig udg. - SEK(2001) 1755 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig udg. - SEK(2002) 1411 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at det stadig var nødvendigt at foretage en tilpasning til EU-retten på landbrugsområdet, men kunne ligeledes konstatere, at Slovenien havde gjort betydelige fremskridt, når det gælder vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

Kommissionen krævede en særlig indsats på følgende områder:

  • større vægt på strategier for struktur- og landdistriktsudvikling
  • anvendelse af bestemmelserne vedrørende veterinærkontrol og plantesundhedskontrol og modernisering af virksomhederne, så de opfylder EU-normerne. Dette er særlig vigtigt, når det gælder inspektions- og kontrolordningerne for beskyttelse af EU's ydre grænser
  • udbygning af de administrative strukturer til et niveau, som sikrer den nødvendige kapacitet til at iværksætte den fælles landbrugspolitiks bestemmelser
  • yderligere omstrukturering af den agroindustrielle sektor for at øge dens konkurrenceevne.

Endelig erklærede Kommissionen, at der ved Sloveniens tiltrædelse på mellemlang sigt ikke burde være større problemer forbundet med at gennemføre den fælles landbrugspolitik, hvis denne indsats gennemføres. For fiskeripolitikkens vedkommende konkluderede Kommissionen, at den slovenske produktion og udenrigshandel ikke burde få ret stor indflydelse på EU som sådan på grund af deres begrænsede størrelse.

I rapporten fra november 1998 blev det slået fast, at det på landbrugsområdet ville blive nødvendigt, at Slovenien gør en større indsats for at tilpasse sin lovgivning til den fælles landbrugspolitiks bestemmelser og EU-normerne på levnedsmiddelområdet. Desuden skulle de strukturer, der er nødvendige for at iværksætte strukturpolitikken og politikken til udvikling af landdistrikterne også hurtigt etableres. Inden for fiskeri konstateredes det blot i rapporten, at der ikke er gjort noget fremskridt.

Kommissionen anførte i sin rapport fra oktober 1999, at der var gjort visse fremskridt med gennemførelsen af EU-retten på landbrugsområdet. Imidlertid var det stadig nødvendigt med yderligere tilpasning og gennemførelse. På fiskeriområdet var der ikke registreret noget fremskridt.

I rapporten fra november 2000 blev det anført, at Slovenien havde gjort betydelige fremskridt på både landbrugs- og fiskeriområdet.

I rapporten fra november 2001 blev det fremhævet, at der i Slovenien var sket fremskridt på landbrugsområdet, men at der fortsat skulle gøres en betydelig indsats.

På fiskeriområdet havde Slovenien gjort en indsats for at harmonisere lovgivningen, idet kodeksen for søtransport var blevet vedtaget i marts 2001. Der var således nu et retsgrundlag for kontrol med fiskerfartøjer og for indførelse af et register over fiskerflåden. Hvad forvaltningen, inspektionen og kontrollen af ressourcerne angår, var der under landbrugs-, skovbrugs- og fødevareministeriet oprettet et departement for ferskvandsfiskeri, havfiskeri og fiskeopdræt. Endvidere var fiskeriinstituttet i løbet af 2001 blevet omdannet til et forskningsinstitut på fiskeriområdet, således at det er blevet det vigtigste center for videnskabelig rådgivning vedrørende havets ressourcer.

I rapporten fra november 2002 blev der peget på de fremskridt, der var sket med hensyn til tilpasning af landbrugslovgivningen, udbygning af den administrative kapacitet og udvikling på veterinær- og plantesundhedsområdet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter og sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Europaaftalen, som udgør den juridiske ramme for landbrugshandelen mellem Slovenien og EU, har til formål at fremme samarbejdet om modernisering, omstrukturering og privatisering af landbrugssektoren og agroindustrien og om plantesundhedsnormer. Hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995) omfatter lovgivningen om veterinærkontrol, plantesundhedskontrol og foderkontrol tillige med bestemmelser om afsætningen af de enkelte varer. Formålet med denne lovgivning er at beskytte forbrugerne, folkesundheden og dyrs og planters sundhed.

Den fælles fiskeripolitik omfatter de fælles markedsordninger, strukturpolitikken, aftaler med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne samt forskning inden for disse områder.

Europaaftalen indeholder bestemmelser om samhandelen med fiskerivarer. I hvidbogen er der ikke medtaget foranstaltninger på dette område.

EVALUERING

Landbrug

I 2001 tegnede landbruget sig for 3,1 % af den samlede bruttoværditilvækst mod 3,2 % i 2000 og tegnede sig ligesom året før for 9 % af den samlede beskæftigelse. EU's overskud på handelsbalancen over for Slovenien var på 354 mio. EUR mod 337,8 mio. EUR i 2000. Det toårige landbrugsbudget for 2002 og 2003 androg 245 mio. EUR for 2002 og 263 mio. EUR for 2003. Liberaliseringen af handelen skal fortsætte. Tilbagegivelsen af jord foregår trægt: for landbrugsjord er man nået op på 53,5 % og for skove på 71,5 % Landbrugsbedrifterne er for små. Slovenien må sætte mere fart i omstruktureringen af denne sektor.

  • Horisontale forholdArbejdet med at gennemføre foranstaltningerne i forbindelse med Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem er blevet videreført og bør fortsættes.Slovenien har siden 1994 været tilsluttet informationsnettet for landøkonomisk bogføring.
  • De fælles markedsordningerEfter at have tilpasset sin lovgivning til EU-retten må Slovenien nu gøre det lettere at gennemføre disse love.
  • Udvikling af landdistrikterne og skovbrugSlovenien, som allerede for flere år siden iværksatte foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, gør stadig fremskridt på området.
  • Veterinær- og plantesundhedsforhold samt fødevaresikkerhedPå veterinærområdet mangler Slovenien endnu at overtage og gennemføre visse dele af EU-retten. Desuden er det nødvendigt at udbygge de regionale veterinærforvaltningers administrative kapacitet. På plantesundhedsområdet gøres der fremskridt med overtagelsen af EU-retten. Det er dog nødvendigt at styrke den administrative kapacitet og grænsekontrolstederne.Når det gælder fødevaresikkerhed, er der gjort en indsats for at forbedre levnedsmiddelvirksomhederne, forebygge overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) og gennemføre lovgivningen om fødevaresikkerhed og genetisk modificerede organismer (GMO). Det vil være nødvendigt at skærpe kontrollen med GMO og indføre det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder.

Slovenien har gjort store fremskridt siden udtalelsen fra 1997. Forhandlingerne forsætter. Der skal især gøres en indsats for at styrke den administrative kapacitet.

Fiskeri

Der er gjort fremskridt, specielt når det gælder adgang til og forvaltning af fiskeressourcerne, styrkelse af den administrative kapacitet, strukturforanstaltninger og markedspolitiske tiltag. Slovenien skal fortsat gøre en indsats på disse områder. Siden 1997-udtalelsen har Slovenien gjort fremskridt og opfyldt sine forpligtelser. Landet har ikke anmodet om undtagelser, og forhandlingerne er afsluttet indtil videre.

Slovenien skal overtage hele EU-retten og etablere de administrative strukturer, der kræves for at kunne anvende den i praksis.

Seneste ajourføring: 14.01.2003

Top