Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2004 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 703 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 511 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 711 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig udg. - SEK(2001) 1753 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig udg. -SEK(2002) 1410 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen vurderede i sin udtalelse i juli 1997, at tilpasning af landbrugsbestemmelserne til EU-retten fortsat må være en prioritet for Slovakiet, selv om der var gjort betydelige fremskridt på dette område gennem vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

Der blev krævet en særlig indsats, hvad angår:

  • gennemførelse og håndhævelse af de veterinære og plantesundhedsmæssige krav og modernisering af virksomhederne, så de opfylder EU-normerne, især for så vidt angår inspektions- og kontrolordningerne for beskyttelse af EU's ydre grænser;
  • udbygning af de administrative strukturer for at sikre den nødvendige kapacitet til at overholde og håndhæve den fælles landbrugspolitiks bestemmelser;
  • yderligere gennemgribende omstrukturering af agroindustrien for at øge dens konkurrenceevne.

Kommissionen konkluderede, at den fælles landbrugspolitik ikke burde frembyde større problemer ved Slovakiets tiltrædelse til EU på mellemlang sigt, hvis disse forbedringer realiseres. Den bekræftede også, at fiskerisektoren ikke skaber problemer for tiltrædelsen, da den indtager en beskeden plads i den slovakiske økonomi.

I rapporten fra november 1998 blev det konstateret, at der er gjort visse fremskridt i landbrugssektoren, især med hensyn til tilpasning af lovgivningen for den veterinære og plantesundhedsmæssige sektor. Den strukturelle omstilling fortsætter, men langsomt. Der bør træffes supplerende foranstaltninger til at oprette de administrative strukturer, der er nødvendige for at iværksætte det fremtidige landbrugsinstrument før tiltrædelsen og en effektiv håndhævelse af den fælles landbrugspolitik. For fiskerisektoren var der derimod ikke sket større ændringer.

I rapporten fra oktober 1999 blev der redegjort for de fremskridt, der er gjort på det landbrugspolitiske område, men det blev oplyst, at den institutionelle og administrative kapacitet endnu ikke er tilstrækkeligt udbygget. På fiskeriområdet er det nødvendigt at udbygge institutionerne.

Ifølge rapporten fra november 2000 havde Slovakiet kun gjort få fremskridt på landbrugsområdet for at tilpasse sig EU-retten. På fiskeriområdet var der ikke konstateret fremskridt.

I rapporten fra november 2001 blev det understreget, hvor få fremskridt der var gjort på landbrugsområdet bortset fra veterinærområdet.

Der var dog gjort nogle fremskridt på fiskerilovgivningsområdet. Slovakiet har således vedtaget en lov om fiskeri og fiskerivarer. Landbrugsloven er også blevet ændret, så den nu omfatter strukturforanstaltninger på fiskeriområdet.

I rapporten fra oktober 2002 gøres der rede for de mange fremskridt, Slovakiet har gjort på landbrugsområdet som f.eks. på dyre- og plantesundhedsområdet. For fiskeri er der gjort en indsats på det lovgivningsmæssige og institutionelle område.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter og sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Europaaftalen, som udgør den juridiske ramme for landbrugshandelen mellem Slovakiet og EU, har til formål at fremme samarbejdet om modernisering, omstrukturering og privatisering af landbrugssektoren og agroindustrien og om plantesundhedsnormer. Hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked omfatter lovgivningen om veterinærkontrol, plantesundhedskontrol og foderkontrol tillige med bestemmelser om afsætningen af de enkelte varer. Formålet med denne lovgivning er at beskytte forbrugerne, folkesundheden og dyrs og planters sundhed.

Den fælles fiskeripolitik omfatter de fælles markedsordninger, strukturpolitikken, aftalerne med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcer og videnskabelig forskning om disse aktiviteter.

Europaaftalen indeholder bestemmelser om samhandelen med EU med fiskerivarer. I hvidbogen er der ikke fastsat foranstaltninger på dette område.

EVALUERING

Landbrug

Bruttoværditilvæksten i Slovakiets landbrug var på 4,6% i 2001 mod 4,5% i 1999, mens beskæftigelsens andel faldt til 6,3%. Handelsoverskuddet for landbrugsprodukter i EU's favør nåede op på 205 mio. EUR i 2001 mod 225 mio. EUR i 2000.

  • Horisontale spørgsmålArbejdet med at indføre det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem skal videreføres. Samhandelsordningerne forvaltes af forskellige ministerier og organer. Hvad kvalitetspolitikken angår, er det nødvendigt at gennemføre visse dele af regelværket om geografiske betegnelser og kontrollerede oprindelsesbetegnelser.
  • Fælles markedsordningerDer skal fortsat gøres en indsats for at tilpasse de nationale bestemmelser til regelværket. Der skal også vedtages et system for markedsinformation, vinavlsregistret skal kompletteres og ordningen for mælkekvoter skal tilpasses.
  • Landdistrikternes udvikling og skovbrugSlovakiet skal forberede sig på perioden efter tiltrædelsen og gennemføre en politik for landdistrikternes udvikling.
  • Dyre- og plantesundhedsspørgsmål og fødevaresikkerhedSlovakiet har gjort et stort arbejde på dette område ved at vedtage en veterinærrammelov. Arbejdet skal videreføres. Det skal bemærkes, at der er opnået en høj tilpasningsgrad mht. identifikation og registrering af dyr og dyrevelfærd. Slovakiet skal dog gøre fremskridt, hvad grænsekontrollen angår.

På plantesundhedsområdet er omdannelsen af bestemmelser og gennemførelsen af regelværket endnu ikke blevet afsluttet, for så vidt angår frø og formeringsmateriale.

Slovakiet skal også iværksætte grænsekontrol og udbygge uddannelsen af det personale, som skal udføre plantesundhedskontrollen.

Slovakiet fortsætter arbejdet med at oprette de instanser, der skal varetage fødevaresikkerheden og bekæmpelsen af BSE. Der skal også gennemføres planer om modernisering af forarbejdningsvirksomheder.

Hvad fødevaresikkerheden angår, er der vedtaget en strategi, og forarbejdningsvirksomhederne skal moderniseres, så de kan opfylde EU-normerne.

Der er gjort fremskridt siden udtalelsen i 1997. Forhandlingerne fortsætter. Tilpasningsarbejdet skal afsluttes, og den administrative kapacitet skal udbygges.

Fiskeri

Der er gjort fremskridt mht. forvaltning af ressourcer og import af fiskevarer og akvakulturprodukter og i forbindelse med markedspolitikken. Den administrative kapacitet skal udbygges, og der skal oprettes et betalingsorgan for strukturforanstaltningerne.

Slovakiet har gjort fremskridt siden udtalelsen i 1997, der er ikke anmodet om undtagelser og forhandlingerne er midlertidigt afsluttet. Det skal sikres, at fiskeripolitikken gennemføres korrekt.

Seneste ajourføring: 14.03.2003

Top