Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
tjekkiet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

tjekkiet

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(97) 2009 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(98) 708 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(1999) 503 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2000) 703 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1746 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2002) 1402 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse fra juli 1997 vurderede Europa-Kommissionen, at der fortsat var behov for tilpasning af landbrugssektoren til EU-retten, selv om Tjekkiet havde gjort betydelige fremskridt med hensyn til vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995). Kommissionen vurderede, at fiskerisektoren ikke ville frembyde problemer for Tjekkiets tiltrædelse.

I rapporten fra november 1998 fastslog Kommissionen, at der ikke var sket fremskridt med hensyn til styrkelsen af den institutionelle og administrative kapacitet inden for landbruget, som var en af de kortfristede prioriteter, og at en større indsats var påkrævet inden for dyre- og plantesundhed. Der var ikke sket nogen udvikling inden for fiskerisektoren.

I rapporten fra oktober 1999 blev der konstateret visse fremskridt inden for landbruget med hensyn til tilpasningen til EU-retten og oprettelse og styrkelse af gennemførelsesstrukturerne. Der skulle dog gøres en større indsats, især hvad angik markedsordningerne og veterinær- og plantesundhedssektorerne. Derimod var der ikke sket nogen fremskridt inden for fiskeriet.

I rapporten fra november 2000 blev det konstateret, at der var blevet gjort en indsats for at tilpasse den tjekkiske lovgivning til EU-retten. Der skulle gøres fremskridt i gennemførelsen af visse markedsordninger og i udvidelsen af den administrative kapacitet, som er nødvendig for gennemførelsen af EU-retten inden for plantesundhed, udvikling af landdistrikter og forstvæsen. På fiskeriområdet var der kun sket få fremskridt siden den seneste rapport.

I rapporten fra november 2001 blev det konstateret, at de tjekkiske myndigheder havde fortsat bestræbelserne på at tilpasse lovgivningen til EU-retten og at indføre forvaltningsstrukturer med henblik på den fælles landbrugspolitik.

I fiskerisektoren blev der gjort visse fremskridt. Der blev således udarbejdet programmeringsdokumenter for strukturområdet, og der blev oprettet en producentorganisation. Hvad statsstøtte til fiskeri angik, fortsattes programmerne for statsstøtte til produktionen i 2001.

I rapporten fra 2002 berettes der om de fremskridt, Tjekkiet har gjort for at tilpasse de administrative strukturer og overtage EU-retten på plantesundhedsområdet. Landet bør dog ikke desto mindre forsøge at fremskynde arbejdet med tilpasningen til EU-retten på landbrugsområdet generelt. På fiskeriområdet er der navnlig gjort fremskridt inden for struktur- og markedspolitikkerne.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsprodukter og sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Europaaftalen, som udgør den juridiske ramme for landbrugshandelen mellem Tjekkiet og EU, har til formål at fremme samarbejdet om modernisering, omstrukturering og privatisering af den tjekkiske landbrugssektor og fødevareindustrien og om plantesundhedsnormer. Hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked omfatter lovgivningen om veterinærkontrol, plantesundhedskontrol og foderkontrol tillige med bestemmelser om afsætningen af de enkelte varer. Formålet med denne lovgivning er at beskytte forbrugerne, folkesundheden og dyrs og planters sundhed.

Den fælles fiskeripolitik omfatter de fælles markedsordninger, strukturpolitikken, aftaler med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne og videnskabelig forskning til støtte for disse aktiviteter.

Europaaftalen indeholder bestemmelser om handel med fiskevarer med EU. Hvidbogen omfatter ingen foranstaltninger på dette område.

EVALUERING

Landbrug

I 2001 udgjorde landbruget ca. 4,2% af bruttoværditilvæksten i Tjekkiet og 4,6% af den samlede beskæftigelse. Handelen med landbrugsvarer mellem EU og Tjekkiet udviste et overskud i EU's favør på 667 mio. EUR. I 2002 var der afsat 420 mio. EUR på budgettet til landbruget. Næsten samtlige landbrugsarealer, der kan tilbagegives, blev tilbagegivet.

  • Horisontale emnerTjekkiet bør bestræbe sig på at styrke betalingsorganerne og etablere markedsmekanismerne, det integrerede system for forvaltning og kontrol og informationsnettet for landøkonomisk bogføring.
  • De fælles markedsordningerDer arbejdes fortsat med den landbrugsinterventionsfond, der blev oprettet i april 2001, fordi der endnu er nogle EU-krav, som ikke er opfyldt.For så vidt angår store afgrøder, specialafgrøder, animalske produkter og vinprodukter, skal der endnu foretages visse tilpasninger.
  • Udvikling af landdistrikterne og skovbrugTjekkiet har gjort gode fremskridt på dette område.
  • Veterinær-, plantesundheds- og fødevaresikkerhedsforanstaltningerDer bør stadig gøres en indsats med hensyn til dyrevelfærd, regler for import fra tredjelande, identifikation af dyr og veterinærkontrol. Veterinærkontrollen ved grænseovergangene skal styrkes.Yderligere bestræbelser er påkrævet for så vidt angår forarbejdningsindustrien.Tjekkiet har tiltrådt meldesystemet for dyresygdomme (ADNS).Hvad angår håndteringen af animalsk affald, er tilpasningen til EU-retten ikke afsluttet, navnlig for så vidt angår lavrisikoaffald.Med hensyn til beskyttelse af folkesundheden er kravene i EU-retten endnu ikke opfyldt.Den statslige veterinærforvaltning fungerer godt, hvilket også gælder for kontroltjenesten for landbrugsprodukter og fødevarer.Reglerne om plantesundhed er samlet set tilpasset EU-retten. Arbejdet med reglerne vedrørende transmissibel spongiform encefalopati (BSE) er dog endnu ikke afsluttet.Plantesundhedsforvaltningen fungerer godt.Reglerne og overvågningsprocedurerne for fødevaresikkerhed er klar til at blive iværksat.

Tjekkiet har gjort fremskridt siden udtalelsen fra 1997. Forhandlingerne fortsætter. Navnlig de administrative strukturer skal styrkes

Fiskeri

Tjekkiet bør tilpasse sin lovgivning på importområdet, således at den er i overensstemmelse med EU-retten. Siden udtalelsen i 1997 har Tjekkiet gjort fremskridt på en række områder. Dette kapitel er foreløbig afsluttet, uden at Tjekkiet har anmodet om overgangsordninger, og landet har delvist opfyldt sine forpligtelser. De administrative strukturer bør udbygges.

Seneste ajourføring: 14.01.2000

Top