Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse KOM(97) 2002 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(98) 701 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(1999) 509 endelig udg.Kommissionens rapport KOM(2000) 709 endelig udg.Kommissionens rapport SEK(2001) 1752Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen vurderede i sin udtalelse af 1997, at Polen stadig skulle gøre et stort arbejde for at tilpasse sin lovgivning til Fællesskabets regelværk, selv om der var gjort betydelige fremskridt, når det gælder vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

Rapporten af november 1998 skal ses som en opfølgning af denne første vurdering, og det fremhæves heri, at der stadig skal gøres fremskridt med tilpasning, navnlig for at realisere prioriteterne på kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet. En yderligere indsats er desuden nødvendig i politikken for udvikling af landdistrikter og omstrukturering af landbrugsfødevareindustrien. Blandt prioriteterne kan nævnes modernisering af dyre- og plantesundhedsinstallationerne. For fiskeriets vedkommende blev udviklingen ikke betragtet som tilfredsstillende.

Rapporten fra oktober 1999 er på linie med de forudgående rapporter. Den bekræfter, at der er mange vigtige udfordringer, der må tages op for at integrere polsk landbrug i landbruget i EU. Vedtagelsen af en strukturpolitik på dette område er et første skridt i den rigtige retning, men for at den kan blive et virkningsfuldt instrument, må der arbejdes på at give den blivende karakter. Skønt der er sket fremskridt med gennemførelsen af regelværket, navnlig indenfor dyre- og plantesundhed, er der stadig ikke foretaget nogen planlægning og budgettering for de institutioner, der er nødvendige på nationalt og regionalt plan. På fiskeriområdet er situationen stadig utilfredsstillende. Der kan ikke noteres nogen fremskridt med gennemførelsen af EU's regelværk. Vedtagelsen af en politik og et omstruktureringsprogram er fortsat af største vigtighed.

I rapporten fra november 2000 påpeges det, at der er gjort beskedne fremskridt siden sidste rapport. Der skal stadig gøres en stor indsats både på juridisk og institutionelt plan. Det er navnlig nødvendigt at præcisere, hvilken rolle der skal tildeles de institutioner, der er ansvarlige for gennemførelsen af EUGFL, at indføre det integrerede system for forvaltning og kontrol (IACS) i henhold til EU's regelværk og at anvende en politik til fremme af produkterne. Polen skal desuden vedtage bestemmelser for deltagelse i informationsnettet for landøkonomisk bogføring. Forvaltningssystemet for de fælles markedsordninger skal tilpasses til EU's regelværk. På det veterinære og plantesundhedsmæssige område er der siden sidste rapport ikke gjort fremskridt med hensyn til tilpasning af lovgivningen til regelværket. På fiskeriområdet er der ikke noteret nogen fremskridt. Polen skal styrke sin gennemførelsesevne med hensyn til fiskeripolitikken og indføre en kontrol- og forvaltningspolitik, der stemmer overens med EU's regelværk.

I rapporten fra november 2001 understreges det, at Polen har intensiveret indsatsen for at vedtage EU-retten på landbrugsområdet. Forberedelsen og gennemførelsen af EU-mekanismerne er dog endnu ikke tilfredsstillende.

Polen har, som det bekræftes i rapporten fra november 2001, vedtaget lov om fiskeri, på grundlag af hvilken der vil kunne indføres de retlige instrumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af de fleste aspekter af EU-retten på fiskeriområdet. Der kan ikke noteres nogen anden reel fremgang undtagen på det markedspolitiske område, hvor der er oprettet et kontor, der er ansvarligt for markedsordningen i fiskeridepartementet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den fælles landbrugspolitik har til formål at bevare og udvikle et moderne landbrug og derved sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, sikre forbrugerne fødevarer til rimelige priser og sikre varernes frie bevægelighed inden for EU.

Europaaftalen, som udgør den juridiske ramme for landbrugshandelen mellem Polen og EU, har til formål at fremme samarbejdet om modernisering, omstrukturering og privatisering af landbrugssektoren og agroindustrien og om plantesundhedsnormer. Hvidbogen om de central- og østeuropæiske lande og det indre marked omfatter lovgivningen om veterinærkontrol, plantesundhedskontrol og foderkontrol tillige med bestemmelser om afsætningen af de enkelte varer. Formålet med denne lovgivning er at beskytte forbrugerne, folkesundheden og dyrs og planters sundhed.

Den fælles fiskeripolitik omfatter fælles markedsordninger, strukturpolitik, aftaler med tredjelande, forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne og videnskabelig forskning til støtte for disse aktiviteter.

Europaaftalen indeholder bestemmelser om handel med fiskerivarer med Fællesskabet. Hvidbogen omfatter ingen foranstaltninger på dette område.

EVALUERING

Landbrug

Landbrugets andel af den polske bruttoværditilvækst er fortsat faldende. Den faldt således fra 4% i 1999 til 3,3% i 2000. Landbruget tegner sig fortsat for 18,8% af den samlede beskæftigelse. Den generelle indkomstsituation bedredes i 2000. EU's handelsoverskud over for Polen er fortsat steget til 677,8 mio. EUR mod 535 mio. EUR i 1999. Landbrugsbudgettet for 2001 er steget med 23,6% i forhold til 2000.

Retningslinjerne i strategien på mellemlang sigt for landbruget og udvikling af landdistrikterne og i den sammenhængende strukturudviklingspolitik for landdistrikterne og landbruget følges. Endvidere blev landbrugs- og landdistriktspagten vedtaget i september 2000.

Hvad angår ejendomsmarkedet så forvalter Kontoret for landbrugsejendom 3,5 mio. ha, som stadig er statsejet.

  • Horisontale spørgsmålDer er ikke sket store fremskridt med hensyn til at få EUGFL-foranstaltningerne gennemført.Forberedelsen af Kontoret for omstrukturering og modernisering af landbruget (ARMA) og Landbrugsmarkedskontoret (AMA), der begge er EUGFL-forvaltningsorganer, fortsætter.Det samme gælder gennemførelsen af Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IACS).Retsgrundlaget for deltagelse i Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB) og lov om økologisk landbrug er vedtaget.
  • Fælles markedsordningerSidst i 2000 og i marts 2001 blev der vedtaget to love om henholdsvis markedsundersøgelser og handelsnormer.Retsforskrifterne for sukker, mejeriprodukter, tørret foder, frisk frugt og grønt samt vin, tobak og humle er delvis i overensstemmelse med EU-retten. Der er dog lakuner, især med hensyn til gennemførelse, kontrol og overvågning af handelsnormer og anvendelse af instrumenter til styring af udbuddet. Endvidere er det ikke sikkert, at de beløb, der er afsat til oprettelse af producentorganisationer, udgør et tilstrækkeligt incitament.Mekanismen til forvaltning af mælkekvoter skal indføres før tiltrædelsen.
  • Udvikling af landdistrikter og skovbrugDer er først og fremmest blevet arbejdet på at gennemføre SAPARD-programmet. ARMA, der sammen med AMA er blevet udnævnt til udbetalings- og gennemførelsesorgan for SAPARD, kan gennemføre programmer for udvikling af landdistrikterne.Retsgrundlaget for førtidspensioneringsordningen er vedtaget.Det forberedende arbejde i forbindelse med landbrugsmiljøforanstaltninger og skovomlægning er blevet videreført.På områder som klassificering af ugunstigt stillede områder, definering af god landbrugspraksis og især integreret uddannelsespolitik for landdistrikterne er der behov for fremskridt.Reglerne for skovbrug er langt fra at være i fuldstændig overensstemmelse med EU-retten.
  • Veterinærvæsen, plantebeskyttelse og fødevaresikkerhedPå veterinærområdet kan Polen på grundlag af den rammelov, der blev vedtaget i september 2001, gennemføre EU-retten i polsk ret.Lov om kvalitetsnormer med henblik på handel med landbrugsprodukter og fødevarer træder i kraft i januar 2002.Der blev vedtaget en strategi for omstrukturering af kød- og mejeriproduktindustrien ved udgangen af 2000, men den er ikke tilstrækkeligt effektiv. Foranstaltningerne vedrørende animalsk affald undtagen vækstfremmere svarer til EU-retten.Der skal gøres en kraftig indsats, når det gælder dyrevelfærd og transport, registrering og kontrol af flytninger af dyr, oprettelse af husdyrregistret og beredskabsplanen. I 2001 blev der vedtaget et TSE-screeningprogram, der svarer til EU-normerne. Polen er klassificeret i kategori III, når det gælder vurdering af den geografiske risiko for BSE.På plantebeskyttelsesområdet, halter gennemførelsen af EU-retten bagud til trods for, at der er sket visse fremskridt som følge af vedtagelsen af love om beskyttelse af frø og formeringsmateriale.Hvad angår fødevaresikkerhed har Ministerrådet vedtaget et dokument vedrørende oplysninger om juridiske og organisatoriske aspekter ved fødevaresikkerhed. Der findes dog endnu ingen overordnet strategi.

Fiskeri

Fiskeriet tegner sig for 0,4% af BNP. Årsproduktionen beløber sig til ca. 39 000 tons. Fiskerflåden bestod i 1998 af omtrent 456 fartøjer, hvoraf kun 33 fiskede uden for Østersøen.

Der blev i november 1999 oprettet et fiskeridepartement under ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter. Der blev endvidere vedtaget en forordning om forvaltning og beskyttelse af farvandene. Der kan dog ikke noteres nogen forbedring af effektiviteten i fiskerikontrolaktiviteterne. Kontrollen af de større fartøjer sker fortsat ikke i overensstemmelse med EU's regelværk.

Polen har for perioden 2000 - 2006 vedtaget et strukturprogram, som forventes at bane vej for en omstrukturering og modernisering af fiskerflåden. En række love forventes at lette fiskerikontrollen og brugen af fangstkvoter. Der kan ligeledes noteres fremskridt med hensyn til registreringen af fiskerfartøjer.

Polen yder statsstøtte til fiskerisektoren.

Der er dog ikke sket større fremskridt med hensyn til at gennemføre EU-retten, og Polen mangler stadig at gøre et stort arbejde, navnlig når det gælder udbygning af den administrative kapacitet.

Denne mangler generelt at blive udviklet både på nationalt og regionalt plan. Polen skal bl.a. ansætte fast, kvalificeret personale til forvaltning og kontrol af fiskeressourcerne. Strukturpolitisk set mangler der at blive udarbejdet en plan for tilpasning af flådens kapacitet til de disponible ressourcer. Og på det markedspolitiske område er der endnu ikke gennemført nogen interventionsmekanisme for fiskerivarer, der svarer til EU-instrumenterne.

Seneste ajourføring: 09.03.2002

Top